Menu
 
 
 
 
 

Opis egzaminu centralnego Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

Poziom B2E STANDARD

  1. Szczegółowe warunki zdawania egzaminów centralnych z języków obcych są przedstawione w „Regulaminie egzaminu centralnego Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej”.
  2. Egzamin centralny składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

Część pisemna:

Czas trwania części pisemnej - 120 minut.

Maksymalna liczba punktów do otrzymania - 70 punktów.

Część pisemna składa się z czterech elementów:

- słuchanie,

- czytanie,

- gramatyka,

- leksyka.

 

Słuchanie – dwa lub trzy teksty słuchowe (monolog lub dialog w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania), w tym jeden tekst specjalistyczny  (np. język w środowisku pracy). Proponowane są różne typy zadań zamkniętych sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu – np. zadania typu: fałsz/prawda, test wyboru itp.

Za część słuchową można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Czytanie – dwa lub trzy teksty czytane (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania), w tym jeden tekst specjalistyczny (np. język popularnonaukowy).
Proponowane są różne typy zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstu czytanego – np. zadania typu: fałsz/prawda, test wyboru itp.
Za część czytaną można otrzymać w sumie 20 punktów.

Gramatyka i leksyka – 30 punktów

Gramatyka  – liczba zadań dowolna (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania).
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych.

Leksyka - liczba zadań dowolna (w obszarze zagadnień zgodnych z obowiązującymi w danym semestrze tekstami specjalistycznymi).
Proponowane są różne typy zadań zamkniętych sprawdzających opanowanie słownictwa. 

 

Część ustna:

Część ustną studenci zdają w parach.

Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej:  15 minut na parę zdających studentów.
Czas trwania : 20 minut na parę.
Część ustna (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania) obejmuje: wypowiedź indywidualną oraz dialog między osobami zdającymi.
Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

1.      treść przekazu (w tym realizacja zadania oraz interakcje),

2.      poprawność językową (gramatyczną i leksykalną oraz wymowę),

3.      bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania myśli – opinii, argumentowania, uzasadniania).

* Dokładny opis części ustnej (struktura, typy zadań i punktacja) oraz przykładowe zestawy egzaminacyjne znajdują się w zakładkach poszczególnych języków.

Za część ustną można otrzymać w sumie 30 punktów. Komisja może przyznać maksymalnie 5 dodatkowych punktów bonusowych (w skali od 1 do 5) za walory wypowiedzi ustnej, takie jak:
- bogate i zróżnicowane słownictwo;
- urozmaicony styl wypowiedzi;
- używanie wyrażeń idiomatycznych, aluzyjnych, żartobliwych, emocjonalnych itp.;
- przeprowadzenie wywodu argumentacyjnego z precyzyjnym uzasadnieniem;
- ponadprogramowa wiedza dotycząca danego tematu.

Łącznie z punktami bonusowymi z części ustnej egzaminu można uzyskać maksymalnie 35 punktów.

Punktacja egzaminu centralnego (część pisemna i część ustna łącznie):

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 - 105 punktów.

Rozkład punktów i oceny:

 

Punkty

Ocena

 98-100/105

 5.5

 87-97

 5.0

 79-86

 4.5

 70-78

 4.0

 61-69

 3.5

 50-60

 3.0

 poniżej 50

 2.0

 

  • Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli student uzyska minimum  50 % z całego    egzaminu (część pisemna i ustna).
  • Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie z części pisemnej minimum 50% (35 punktów).
  • Jeżeli z części  pisemnej student otrzymał mniej niż 50%, musi  przystąpić do części pisemnej i ustnej w II terminie. 
  • ­Jeżeli student  nie uzyskał minimum 20 % z części ustnej, powtarza jedynie tę część.

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty