Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | BULATS | Regulamin
 
Regulamin egzaminów BULATS Cambridge ESOL przeprowadzanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 1. Regulamin egzaminów BULATS określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminów BULATS w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej (SJO PWr).
 2. Egzaminy BULATS są przeprowadzane w celu określenia poziomu znajomości języka obcego używanego w środowisku pracy w zakresie testowanej umiejętności. Testy egzaminacyjne BULATS są opracowane przez University of Cambridge ESOL Examinations, Alliance Française, Goethe-Institut oraz Universidad de Salamanca.
 3. Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej jako Organizator sesji przeprowadza egzaminy BULATS z  języka angielskiego.
 4. Egzaminy BULATS odbywają się w semestrze zimowym oraz letnim i są przeprowadzane przez lektorów SJO PWr posiadających uprawnienia egzaminatorów Cambridge ESOL.
 5. Za organizację egzaminów odpowiada Administrator sesji egzaminu BULATS.
 6. Informacje o terminach sesji oraz miejscach przeprowadzenia egzaminów BULATS są zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej SJO PWr.
 7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty za egzamin. Informacje dotyczące wysokości opłat i sposobu ich uiszczania są zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej SJO PWr.
 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kandydata na egzaminie opłata za egzamin nie podlega zwrotowi. Usprawiedliwiona nieobecność pozwala na przystąpienie do egzaminu w kolejnym wyznaczonym przez SJO PWr terminie. Kandydat (lub inna osoba, która wniosła za niego opłatę egzaminacyjną) winien przedłożyć zwolnienie lekarskie lub inny dokument usprawiedliwiający jego nieobecność na egzaminie. Usprawiedliwienie musi być dostarczone do sekretariatu SJO PWr przynajmniej jeden dzień przed egzaminem.
 9. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem Sesji.
 10. Osoby przystępujące do egzaminu otrzymują Raport BULATS - oficjalny dokument potwierdzający znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie. Wzór Raportu udostępniony jest na stronie internetowej SJO PWr. Poziom znajomości języka przedstawiony jest w Raporcie w skali Rady Europy CEFR (A1-C2). Raport jest ważny bezterminowo i zawiera informacje ułatwiające interpretację wyników. 
 11. Osoby egzaminowane mogą odebrać Raport osobiście w sekretariacie SJO. Raporty egzaminów BULATS są ewidencjonowane i przechowywane przez jeden rok, licząc od dnia egzaminu.
 12. Informacje dotyczące trybu przeprowadzania egzaminów oraz procedury zapisów są zamieszczane i aktualizowane co semestr na stronie internetowej SJO PWr.
 13. Ceny za poszczególne egzaminy zatwierdza Rada Studium.
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty