Strona główna | System nauczania | Opis systemu kształcenia językowego | Poziomy nauczania
 

Studium Języków Obcych PWr umożliwia studentom naukę 7 języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, polskiego i rosyjskiego na 4 poziomach (stopień znajomości języka dla każdego poziomu jest określony przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego).

  

Poziom

Lektoraty

 

 

Poziom podstawowy

A1

 

A2

 

Poziom średnio zaawansowany

(poziom samodzielności)

B1.1

 

B1.2

 

Poziom ponad średnio zaawansowany

(poziom samodzielności)

B2.1

 

B2.2

minimalny poziom

do osiągnięcia

na I stopniu

Poziom ponad średnio zaawansowany

(poziom samodzielności)

B2+

minimalny poziom

do osiągnięcia

na II stopniu

Poziom zaawansowany

(poziom biegłości)

C1.1

 

C1.2

Poziom zaawansowany

(poziom biegłości)

C1+

 

 

 

Każdy student dokonuje wyboru języków oraz poziomu zgodnie z posiadanymi kompetencjami językowymi, na podstawie wymogów programowych i wydziałowych, treści kursów, własnych potrzeb zawodowych oraz zainteresowań. Naukę języków obcych w SJO można rozpocząć w semestrze zimowym lub letnim, zwykle od 3. semestru (zależy od wydziału). 

 

Poziomy znajomości języka: skala ogólna wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

A1

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedz, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego, np.: miejsca, w którym mieszka; ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

A2

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to, np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodzi-ny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, pros-tych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymia-ny zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI

 

B1

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

B2

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

POZIOM BIEGŁOŚCI

 

 

C1

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.

 

   C2

 

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, może z łatwością zrozumieć wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje, pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 11:43
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty