Strona główna | System nauczania | Lektoraty i kursy językowe | Zasady zaliczania lektoratów
 

Zasady zaliczania lektoratów na studiach stacjonarnych I i II stopnia

 

1. Student  zapisany na lektorat jest zobowiązany do zaliczenia lektoratu zgodnie z warunkami przedstawionymi w Karcie przedmiotu oraz w dokumencie Sposoby oceniania osiągniętych efektów kształcenia.

 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące zaliczenia konkretnego lektoratu, zadania podlegające ocenie oraz kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.

3. Warunki zaliczenia lektoratów profilowanych, specjalistycznych itp. określa prowadzący.

4. Na lektoratach realizowanych spoza planu studiów obowiązują takie same warunki zaliczenia jak na obowiązkowych lektoratach.

5. Każde zadanie podlegające ocenie należy zaliczyć w wyznaczonym terminie. Drugi termin zaliczania którejkolwiek części składowej oceny na danym lektoracie jest wyznaczany przez prowadzącego jedynie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności  studenta w pierwszym wyznaczonym terminie.

6. Obowiązuje procentowy system zaliczania. Minimalny próg zaliczenia lektoratu wynosi 55%.

7. Student uzyskuje na koniec semestru ocenę niedostateczną w przypadku:
a) nieuzyskania progu zaliczenia 55%,
b) nieprzestrzegania warunków zaliczenia określonych przez prowadzącego,
c) nieuczestniczenia w zajęciach bez wypisu komputerowego,
i tym samym traci określoną liczbę godzin ze swojego kredytu.

8. Ocena z zaliczenia jest wystawiana przez prowadzącego na ostatnich zajęciach w semestrze. Zaliczenie w późniejszym terminie wymaga zgody Dziekana.
 

9. Aby uzyskać zaliczenie lektoratu bez uczestnictwa w zajęciach, student musi spełnić jeden z warunków opisanych w dokumencie Zasady uznawalności ocen z lektoratu języka obcego w SJO PWr. Ocenę za lektorat bez uczestnictwa w zajęciach wystawia pełnomocnik ds. certyfikacji.

 

10. Jeżeli student wykorzysta swój kredyt godzinowy, a nie uzyska zaliczenia z lektoratu na wymaganym poziomie, musi wykupić kurs powtórkowy na warunkach określonych w obowiązującym Zarządzeniu Rektora. Dotyczy to również kursów realizowanych poza programem studiów.

11. Sprawy sporne dotyczące realizacji i zaliczenia lektoratów rozpatruje zastępca dyrektora ds. dydaktyki.Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 10:54
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty