Strona główna | System nauczania | Lektoraty i kursy językowe | Zasady realizacji lektoratów
 
Zasady realizacji lektoratów na studiach stacjonarnych I i II stopnia

 1. Każdy student Politechniki Wrocławskiej jest zobowiązany do realizacji lektoratów w ramach programu studiów, na którą otrzymuje kredyt godzinowy w wymiarze:
  a) 120 godzin na I stopniu studiów za 5 punktów ECTS na osiągnięcie co najmniej poziomu B2 z pierwszego języka obcego,
  b) 60 godzin na II stopniu studiów - w tym 15 godzin (1 punkt ECTS) na kontynuację nauki  pierwszego języka na poziomie B2+ oraz 45 godzin (2 punkty ECTS) na naukę drugiego języka obcego.
 2. Student na każdym stopniu może wybrać lektorat na wyższym poziomie niż wymaga tego program studiów, np. lektorat na poziomie C1.1 lub C1.2 na I stopniu studiów oraz C1+ (tylko z języka angielskiego) i B1 z drugiego języka na II stopniu studiów.
 3. Jeżeli student na I stopniu w ciągu jednego semestru zaliczy lektorat na poziomie B2.2 (3 punkty ECTS) lub C1.2 (3 punkty ECTS), w ramach pozostałych 60 godzin może realizować dowolny lektorat z innego języka z oferty SJO.
 4. Student ma obowiązek zapoznania się z Kartą przedmiotu wybranego przez siebie lektoratu, która zawiera efekty kształcenia, program, listę używanych na lektoracie podręczników i materiałów, sposób oceniania oraz inne ważne dla realizacji lektoratu informacje.
 5. Student  zapisany na lektorat jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w lektoracie.
 6. Student ma prawo w przypadku lektoratów 60-godzinnych do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności (3 x 1,5 godziny), w przypadku lektoratów 45-godzinnych do dwóch, a w przypadku lektoratów 30-godzinnych i 15-godzinnych do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze.
 7. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia z instytucji państwowej lub ustalonych dokumentów z uczelni. Obowiązkiem studenta jest przedstawienie usprawiedliwienia na pierwszych zajęciach po nieobecności. Student jest również zobowiązany do zaliczenia materiału przerobionego w czasie nieobecności w ciągu 2 tygodni od tej nieobecności w trybie określonym przez prowadzącego.
 8. Student ma obowiązek posiadania podręcznika i innych materiałów określonych przez prowadzącego oraz przynoszenia ich na każde zajęcia.
 9. Student ma prawo do korzystania z Centrum Wiedzy Naukowo-Technicznej w SJO oraz do korzystania z Wirtualnego Środowiska Nauki SJO.
 10. Student ma prawo do wglądu do swoich prac kontrolnych i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji (do uzgodnienia z prowadzącym).Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 10:35
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty