Strona główna | Struktura organizacyjna | Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców | Program nauczania języka polskiego jako obcego
 

Program nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach A-1, A-2 oraz B-1.

 

Kurs intensywny (20 godzin tygodniowo, tj. 600 godzin w obu semestrach)

 

­­ Tematyka    

 1. Człowiek (imię i nazwisko, adres, stan rodzinny, płeć, wiek, data i miejsce urodzenia;  język; szkoła, wykształcenie; zawód; wygląd; rodzina; sposób spędzania wolnego czasu - rozrywki, zainteresowania, sport).
 2. Mieszkanie (rodzaje pomieszczeń; urządzenie i wyposażenie mieszkania; czynsze, opłaty).
 3. Miejscowości (rodzaj, położenie i wielkość miejscowości; instytucje użyteczności publicznej, zabytki, atrakcje).
 4. Życie codzienne (czynności dnia codziennego; sklepy, usługi; przedmioty codziennego użytku; jednostki miary i ilości, pieniądze; ruch uliczny, środki komunikacji).
 5. Jedzenie i picie (żywność, dania, potrawy, napoje).
 6. Zdrowie (choroby, wypadki).
 7. Środowisko naturalne (rośliny i zwierzęta; pogoda, klimat).

 

Zagadnienia gramatyczne

 1. Fleksja imienna (odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki).
 2. Fleksja czasowników.
 3. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
 4. Składnia (zdanie pojedyncze rozwinięte, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie).

 

Sytuacje komunikacyjne

 1. Kontakty  społeczne (nawiązywanie kontaktu; przedstawianie się / kogoś; powitanie; pytanie o samopoczucie; formuły powitalne; pożegnanie; składanie życzeń; podziękowanie; przepraszanie; zapraszanie).
 2. Przebieg rozmowy (rozpoczęcie rozmowy, włączanie się do rozmowy; kontrolowanie przebiegu rozmowy; kończenie wypowiedzi).
 3. Przekazywanie informacji (uzasadnianie;  relacjonowanie wypowiedzi własnych lub osób trzecich).
 4. Obietnica, oferta.
 5. Zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii, przekonania; potwierdzenie; zaprzeczanie i negacja).     
 6. Uczucia i nastroje (wyrażanie sympatii, antypatii, zmartwienia, życzenia, radości, żalu,  smutku, współczucia, zadowolenia, niezadowolenia itp.).
 7. Wzywanie do mówienia, działania lub do ich zaniechania (pytanie; prośba; proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; doradzanie i odradzanie; zabranianie).
 8. Wypowiedzenia ogólne (wyrażanie cechy , właściwości, stanu w odniesieniu do rzeczy, procesów, faktów, osób; wyrażanie posiadania, przynależności, relacji w przestrzeni, relacji czasowych; wyrażanie sposobu, konieczności; porównywanie).

 

Wymagania końcowe


Student rozumie - wyrażone w prosty sposób - najważniejsze treści i intencje zawarte w tekstach pisanych i wypowiedziach mówionych, dotyczące tematów związanych z życiem codziennym, czasem wolnym, szkołą oraz typowymi sytuacjami w pracy.

 

Potrafi komunikować się w typowych sytuacjach życia codziennego. Wie, jak napisać prosty tekst na ogólny popularny temat, a także na temat odnoszący się do własnych zainteresowań. Umie krótko opowiedzieć o własnych zainteresowaniach, doświadczeniach, marzeniach i planach, wyrazić i zwięźle uzasadnić własny pogląd oraz opisać zdarzenie z przeszłości.

 

Program nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach B-2 oraz C-1.

 

Kurs intensywny (20 godzin tygodniowo, tj. 600 godzin obu semestrach)

 

Tematyka 


Program obejmuje wszystkie zagadnienia zawarte na poziomach A-1, A-2E oraz B-1, B-1E. Ponadto obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ludzie ( problemy międzyludzkie i rodzinne, konflikty)
 2. Edukacja ( porównanie systemów edukacji w różnych krajach)
 3. Praca
 4. Kultura i wydarzenia sportowe
 5. Problematyka zdrowotna
 6. Podróże (relacje z podróży i teksty reklamowe)
 7. Przyroda i środowisko (problemy ekologiczne)
 8. Nauka i technika
 9. Społeczna rola mediów
 10. Tradycje, zwyczaje, święta religijne i państwowe (w Polsce i w innych krajach)
 11. Aktualne problemy społeczne i ekonomiczne 


Sytuacje komunikacyjne

 1. ­Relacjonowanie
 2. Uzasadnianie
 3. Przedstawianie tematu
 4. Porównywanie
 5. Wyrażanie opinii, przekonania
 6. Rozpoczynanie rozmowy, włączanie się do rozmowy
 7. Kontrolowanie przebiegu rozmowy
 8. Podtrzymywanie rozmowy i jej zakończenie

 

Zagadnienia socjokulturowe

 1. Warunki życia w mieście i na wsi
 2. Stosunki międzyludzkie - relacje rodzinne (system wartości i odniesień etyczno-kulturowych)
 3. Kontekst społeczny – wybrane zagadnienia (historia i religia; tradycje narodowe i patriotyczne; najważniejsze partie polityczne)
 4. Język ciała w relacjach międzyludzkich
 5. Składanie, zapowiadanie i odwoływanie wizyt

 

Zagadnienia gramatyczne

 

Program obejmuje wszystkie zagadnienia zawarte w programach dla poziomu podstawowego i średnio zaawansowanego oraz zagadnienia o najwyższym stopniu trudności. ­

 

Sylwetki wybitnych Polaków (do wyboru w zależności od profilu grupy)

 

W grupach profilowanych humanistycznych realizowany jest program z literatury (wybrane zagadnienia od starożytności do współczesności). 

 

Wymagania końcowe

 

Student rozumie bez trudności wszystkie teksty pisane i wypowiedzi ustne,odnoszące się do zagadnień, o których posiada wiedzę. Potrafi komunikować się w sposób płynny i spontaniczny, bez widocznego wysiłku, we wszystkich sytuacjach z rodzimymi użytkownikami języka. Wie, jak bez trudności wypowiadać się, prowadzić rozmowę i brać udział w dyskusji, w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej. Umie pisać dłuższe teksty na tematy ogólne (wypracowania) oraz teksty użytkowe (pisma oficjalne). Posługuje się językiem precyzyjnie, rozróżniając niuanse znaczeniowe i stosując wyrażenia idiomatyczne. Korzysta z odmiany oficjalnej i nieoficjalnej języka polskiego odpowiednio do potrzeb komunikacyjnych. Stosuje polskie konwencje socjokulturowe. Zna najważniejsze fakty dotyczące historii i kultury Polski.

 

Program nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym (A-1; 60 godzin w semestrze dla studentów studiujących w ramach programu ERASMUS+)

 

I  Program uwzględnia typowe sytuacje komunikacyjne  np. zakupy, kontakt z lekarzem, podroż, rozmowa telefoniczna oraz ćwiczy umiejętność pisania prostych tekstów. Zagadnienia gramatyczne obejmują następującą tematykę: odmianę rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki; koniugacje czasowników, czasowniki dokonane i niedokonane, czasowniki modalne, strony, czasy, stopniowanie przymiotników i przysłówków.

II  Zawartość tematyczna:

 1. Sposoby przedstawiania się, formuły grzecznościowe,  kontakt oficjalny i    nieoficjalny.
 2. Pytania o osobę. Zdania przeczące. Rodzajnik w języku polskim. 
 3. Opis  dnia i codziennych czynności. Pytania o czas. 
 4. Jedzenie które lubisz – słownictwo dotyczące produktów spożywczych i napojów oraz polskich tradycji kulinarnych. 
 5. Zakupy – pytania o cenę, ilość, rozmiar, wagę, jakość. 
 6. Pytanie  o drogę, miejsce, kierunek. Czasowniki ruchu i przymiotniki. 
 7. Rozmowy telefoniczne – narzędnik, sposoby  pytania o kogoś i o coś. Użycie  „nia ma” w języku polskim. Liczebniki. 
 8. Kontakt z lekarzem, pobyt w szpitalu, zakupy w aptece. Konstrukcje wyrażające samopoczucie, odczucia fizyczne i psychiczne. 
 9. Podróże – tramwaj, autobus, pociąg, samolot. Typowe sytuacje komunikacyjne. 
 10. Rozstania i powroty. Składanie życzeń – imieninowych, urodzinowych, z okazji świąt. Aspekt czasowników. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów. 
 11. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Ćwiczenia w pisaniu. 
 12. Usługi – hotel, restauracja, klub studencki, fryzjer, serwis samochodowy etc.  Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów użytkowych. 
 13. Sytuacje zagrożenia – kontakt z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną. Telefony alarmowe, prośby o pomoc, opisy sytuacji. Ćwiczenia w  pisaniu prostych tekstów użytkowych -  sprawozdanie, opis. 
 14. Przyszłość  - lokalizacja czynności w przyszłości (zamiar, planowanie, przewidywanie etc.). 
 15. Test sprawdzający.

 

III  Po ukończeniu kursu student powinien wykazać się znajomością języka, dotyczącą tematyki związanej głównie z człowiekiem (dane osobowe, wykształcenie, opis wyglądu, relacje w rodzinie, czas wolny, zdrowie itp.). Innymi zakresami tematycznymi są: środowisko człowieka (mieszkanie, akademik, miasto, instytucje użyteczności publicznej), a także zagadnienia dotyczące realiów codziennego  życia.


Egzaminy końcowe

 

Obcokrajowców, studiujących na Politechnice Wrocławskiej, obowiązuje ten sam regulamin, który dotyczy studentów polskich.

 

Kurs intensywny

 

Kończy się egzaminem pisemnym i ustnym (poziom B2 i C1). Egzamin pisemny składa się z czterech części i obejmuje:

- rozumienie dwóch tekstów słuchanych - 10 pkt

- rozumienie dwóch tekstów pisanych - 10 pkt

- test gramatyczny – 20 pkt

- pisanie (redagowanie formy użytkowej i wypowiedź pisemną) – 20 pkt.

 

Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie wymaganego minimum punktowego z części pisemnej, tj. 35 pkt.

Egzamin ustny obejmuje:

- dialog – 20 pkt;

- wypowiedź na podstawie wylosowanych ilustracji (poziom B-2) lub dłuższą wypowiedź, sprawdzającą znajomość kultury polskiej (poziom C-1) – 20 pkt. Należy uzyskać minimum 25 pkt, aby zaliczyć część ustną.

 

 

Semestralny kurs języka polskiego dla cudzoziemców (60 godzin)

 

Poziom kursu:  podstawowy  A1


Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Cele zajęć (efekty kształcenia):  Po ukończeniu kursu student powinien wykazać się znajomością języka dotyczącą tematyki związanej głównie z człowiekiem (dane osobowe, wykształcenie, opis wyglądu, relacje w rodzinie, czas wolny, zdrowie itp.). Innymi zakresami tematycznymi są: środowisko człowieka (mieszkanie, akademik, miasto, instytucje użyteczności publicznej), a także zagadnienia dotyczące realiów codziennego życia.

Krótki opis zawartości całego kursu: Program uwzględnia typowe sytuacje komunikacyjne np. zakupy, kontakt z lekarzem, podróż, rozmowa telefoniczna oraz ćwiczy umiejętność pisania prostych tekstów. Zagadnienia gramatyczne obejmują następującą tematykę: odmianę rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki; koniugacje czasowników, czasowniki dokonane i niedokonane, czasowniki modalne, strony, czasy, stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 

Ćwiczenia - zawartość tematyczna:

 1. Sposoby przedstawiania się, formuły grzecznościowe, kontakt oficjalny i nieoficjalny.
 2. Pytania  o osobę. Zdania przeczące. Rodzajnik w języku polskim.
 3. Opis dnia i codziennych czynności. Pytanie o czas. 
 4. Jedzenie, które lubisz – słownictwo dotyczące produktów spożywczych i napojów oraz polskich tradycji kulinarnych.
 5. Zakupy – pytanie o cenę, ilość, rozmiar, wagę, jakość.
 6. Pytanie o drogę, miejsce, kierunek. Czasowniki ruchu i przymiotniki.
 7. Rozmowy telefoniczne – narzędnik, sposoby pytania o kogoś i o coś. Użycie „nie ma” w języku polskim. Liczebniki.
 8. Kontakt z lekarzem, pobyt w szpitalu, zakupy w aptece. Konstrukcje wyrażające samopoczucie, odczucia fizyczne i psychiczne.
 9. Podróże – tramwaj, autobus, pociąg, samolot. Typowe sytuacje komunikacyjne.
 10. Rozstania i powroty. Składanie życzeń – imieninowych, urodzinowych, z okazji świąt. Aspekt czasowników. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów.
 11. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Ćwiczenia w pisaniu.
 12. Usługi – hotel, kawiarnia, restauracja, klub studencki, fryzjer, serwis samochodowy etc. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów użytkowych.
 13. Sytuacje zagrożenia – kontakt z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną. Telefony alarmowe, prośby o pomoc, opisy sytuacji. Ćwiczenia w pisaniu prostych tekstów użytkowych - sprawozdanie, opis.
 14. Przyszłość – lokalizacja czynności w przyszłości (zamiar, planowanie, przewidywanie etc.).
 15. Test sprawdzający. 
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 11:55
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty