Strona główna | System nauczania | Lektoraty i kursy językowe | Ocenianie i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia
 

Ocenianie i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia

na lektoratach od A1 do B1.2

 

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

 

Minimalny próg zaliczenia każdego lektoratu: 55%. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych z poszczególnych elementów podlegających ocenie, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 – 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu semestru prowadzący wpisuje oceny z zaliczenia do systemu Edukacja CL.

 

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

 

Lektorat A1

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących  na czterech  umiejętnościach językowych, na lektoracie A1 opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

 

2. wykonanych prac domowych (np. krótkiej wypowiedzi pisemnej i/lub ustnej; w formie krótkiej autoprezentacji oraz na zadany temat zgodnie z programem nauczania; wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

 

3. prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

 

4. semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej         liczba punktów z pracy wykonanej na zajęciach                              

2. 25% oceny końcowej         liczba punktów z wykonanych prac domowych

3. 25% oceny końcowej         liczba punktów z prac kontrolnych

4. 25% oceny końcowej         liczba punktów z testu końcowego

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Lektorat A2

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących  na czterech  umiejętnościach językowych, na lektoracie A2 opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

 

2. wykonanych prac domowych (np. wypowiedzi  pisemnej i/lub ustnej - w tym krótkiego tekstu użytkowego; w formie autoprezentacji oraz na zadany temat z życia codziennego i zawodowego; na podstawie przeczytanego krótkiego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa);  wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

 

3. prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

 

4. semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w

domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej         liczba punktów z pracy wykonanej na zajęciach                              

2. 25% oceny końcowej         liczba punktów z wykonanych prac domowych

3. 25% oceny końcowej         liczba punktów z prac kontrolnych

4. 25% oceny końcowej         liczba punktów z testu końcowego

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

 

Lektorat B1.1

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących  na czterech  umiejętnościach językowych, na lektoracie B1.1 opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej);

 

2. wykonanych prac domowych (np.  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej - w tym tekstu użytkowego; w formie autoprezentacji oraz na zadany temat z życia codziennego i zawodowego; na podstawie przeczytanego krótkiego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa);  wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

 

3. prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium,  sprawdzian, kartkówka);

 

4. semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej         liczba punktów z pracy wykonanej na zajęciach                              

2. 25% oceny końcowej         liczba punktów z wykonanych prac domowych

3. 25% oceny końcowej         liczba punktów z prac kontrolnych

4. 25% oceny końcowej         liczba punktów z testu końcowego

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Lektorat B1.2

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących  na czterech  umiejętnościach językowych, na lektoracie B1.2 opiera się na ocenie przez lektora:

 

pracy wykonanej na zajęciach (np.  pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej);

 

wykonanych prac domowych (wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej - w tym dłuższego tekstu użytkowego, np. listu nieformalnego i listu formalnego; w formie autoprezentacji oraz  na zadany temat z życia codziennego i zawodowego (własne plany zawodowe); na podstawie przeczytanego dłuższego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa); wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

 

prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian,  kartkówka);

 

semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej         liczba punktów z pracy wykonanej na zajęciach                              

2. 25% oceny końcowej         liczba punktów z wykonanych prac domowych

3. 25% oceny końcowej         liczba punktów z prac kontrolnych

4. 25% oceny końcowej         liczba punktów z testu końcowego

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

 

Ocenianie i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia

na lektoratach od B2.1 do C1+

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

 

Minimalny próg zaliczenia każdego lektoratu: 55%. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych z poszczególnych elementów podlegających ocenie, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 – 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu semestru prowadzący wpisuje oceny z zaliczenia do systemu Edukacja CL.

 

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

 

Lektorat B2.1/C1.1

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących na czterech umiejętnościach językowych, na lektoracie B2.1/C1.1 opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej na zajęciach (pracy indywidualnej, w parach lub zespołach; wypowiedzi
w formie pisemnej i/lub ustnej); ocenie podlegają działania językowe prowadzące do skutecznej komunikacji w języku obcym (w szczególności sprawdzana jest umiejętność mówienia i słuchania ze zrozumieniem), a także zaangażowanie, systematyczność, wysiłek wkładany w rozwój umiejętności językowych oraz jakość wykonanych zadań;

 

2. pracy indywidualnej studenta w oparciu o materiały obejmujące język specjalistyczny charakterystyczny dla studiowanej dziedziny; ocenie podlega umiejętność skutecznego wykorzystania ujętych w materiałach informacji, struktur gramatycznych oraz słownictwa specjalistycznego, sprawdzana w formie pisemnej lub ustnej;

 

3. pracy z tekstem specjalistycznym powiązanym ze studiowaną dziedziną; ocenie podlega umiejętność rozumienia ogólnego przekazu tekstu, informacji szczegółowych, kluczowych słów/zwrotów, konstrukcji gramatycznych, umiejętność parafrazowania zawartych w tekście informacji oraz przygotowanie i przedstawienie ustnego lub pisemnego streszczenia tekstu;

 

4. testu sprawdzającego opanowanie zagadnień leksykalno-gramatycznych zgodnych z programem.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej         za pracę wykonaną na zajęciach                               

2. 25% oceny końcowej         za pracę indywidualną

3. 25% oceny końcowej         za pracę z tekstem specjalistycznym

4. 25% oceny końcowej         z testu

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym
z ocenianych elementów. Minimalny próg zaliczenia lektoratu: 55%.

 

Lektorat B2.2/C1.2

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących na czterech umiejętnościach językowych, na lektoracie B2.2/C1.2 opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej na zajęciach (pracy indywidualnej, w parach lub zespołach; wypowiedzi
w formie pisemnej i/lub ustnej); ocenie podlegają działania językowe prowadzące do skutecznej komunikacji w języku obcym (w szczególności sprawdzana jest umiejętność mówienia i słuchania ze zrozumieniem), a także zaangażowanie, systematyczność, wysiłek wkładany w rozwój umiejętności językowych oraz jakość wykonanych zadań;

 

2. pracy indywidualnej studenta w oparciu o materiały obejmujące język specjalistyczny charakterystyczny dla studiowanej dziedziny; ocenie podlega umiejętność skutecznego wykorzystania ujętych w materiałach informacji, struktur gramatycznych oraz słownictwa specjalistycznego, sprawdzana w formie pisemnej;

 

3. wygłoszonej prezentacji powiązanej tematycznie ze studiowaną dziedziną; ocenie podlegają takie elementy, jak np. struktura prezentacji, wykonanie zadania, organizacja wypowiedzi, poprawność językowa (gramatyka, leksyka, wymowa i intonacja), bogactwo języka (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych);

 

4. testu końcowego sprawdzającego umiejętności językowe (rozumienie tekstu słuchanego
i czytanego) oraz opanowanie zagadnień leksykalno-gramatycznych zgodnych z programem.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej         za pracę wykonaną na zajęciach                               

2. 25% oceny końcowej         za pracę indywidualną

3. 25% oceny końcowej         za wygłoszoną prezentację

4. 25% oceny końcowej         z testu końcowego

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym
z ocenianych elementów. Minimalny próg zaliczenia lektoratu: 55%.

 

LEKTORAT B2+/C1+

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia na lektoracie B2+/C1+ opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej przez studenta (pracy indywidualnej, pracy w parach, w grupach, udziału w dyskusji); ocenie podlega skuteczność komunikacyjna i umiejętność wzięcia udziału w wielu formach interakcji, odnoszących się do środowiska zawodowego typowego dla absolwentów uczelni technicznych;

 

2. testu końcowego sprawdzającego opanowanie zagadnień leksykalno-gramatycznych zgodnych z programem.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym
z ocenianych elementów. Minimalny próg zaliczenia lektoratu: 55%.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z dwóch równoważnych części:

 

1. 50% oceny końcowej         z pracy wykonanej przez studenta                            

2. 50% oceny końcowej         z testu końcowego

             

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-19 11:08
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty