Strona główna | System nauczania od 2012/2013 | Lektoraty i kursy językowe | Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia
 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia

 

POZIOM A1

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie A1 opiera się na ocenie przez lektora:

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (np. krótkiej wypowiedzi pisemnej i/lub ustnej; w formie krótkiej autoprezentacji oraz na zadany temat zgodnie z programem nauczania; wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych w semestrze (minimum 1 pracy kontrolnej – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

POZIOM A2

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie A2 opiera się na ocenie przez lektora:

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (np. wypowiedzi  pisemnej i/lub ustnej - w tym krótkiego tekstu użytkowego; w formie autoprezentacji oraz na zadany temat z życia codziennego i zawodowego; na podstawie przeczytanego krótkiego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa);  wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

 

POZIOM B1.1

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B1.1 opiera się na ocenie przez lektora:

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (np.  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej - w tym tekstu użytkowego; w formie autoprezentacji oraz na zadany temat z życia codziennego i zawodowego; na podstawie przeczytanego krótkiego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa);  wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

POZIOM B1.2

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B1.2 opiera się na ocenie przez lektora:

- pracy wykonanej na zajęciach (np.  pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej - w tym dłuższego tekstu użytkowego, np. listu nieformalnego i listu formalnego; w formie autoprezentacji oraz  na zadany temat z życia codziennego i zawodowego (własne plany zawodowe); na podstawie przeczytanego dłuższego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa); wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

 POZIOM B2.1

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B2.1 opiera się na ocenie przez lektora:

-pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach lub zespołach; wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

-wykonanych prac domowych (wypowiedzi w formie ustnej i/lub  pisemnej – np. na zadany temat dotyczący zagadnień o tematyce ogólnej i popularnonaukowej; w formie autoprezentacji oraz na podstawie przeczytanego tekstu o tematyce ogólnej i popularnonaukowej; na podstawie wykonanych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

-prac kontrolnych (minimum 1 praca kontrolna w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

-semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

POZIOM B2.2

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B2.2 opiera się na ocenie przez lektora:

-pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  udziału w dyskusji) oraz wykonanych prac domowych (np. przygotowanych wypowiedzi w formie ustnej i/lub pisemnej; wykonanych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

-prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – testu, kolokwium, sprawdzianu, kartkówki);

-prezentacji na temat związany z kierunkiem studiów z wykorzystaniem słownictwa fachowego;

-pracy z tekstami specjalistycznymi, np. na podstawie wykonanych zadań na rozumienie tekstu czytanego, opracowania własnej opinii dotyczącej przeczytanego tekstu, przygotowania streszczenia, testu sprawdzającego umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym (w formie tradycyjnej lub e-sprawdzianu).

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach i prac domowych: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z przedstawionej prezentacji: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z pracy z tekstem specjalistycznym: 25% oceny końcowej.

 

Szczegółowe kryteria oceny prezentacji popularnonaukowej ustala prowadzący, uwzględniając w ocenie takie elementy, jak np.: struktura prezentacji, wykonanie zadania, organizacja wypowiedzi, poprawność językowa (gramatyka, leksyka, wymowa), bogactwo języka (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych).

Szczegółowe kryteria oceny pracy z tekstem specjalistycznym ustala prowadzący, uwzględniając w ocenie takie elementy, jak np.: rozumienie tekstów specjalistycznych, opanowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego, przygotowanie ustnej i/lub pisemnej wypowiedzi na podstawie tekstu specjalistycznego.

 

POZIOM B2+

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B2+ opiera się na ocenie przez lektora:

- wykonania prac z wykorzystaniem autentycznych tekstów fachowych oraz dokumentacji specjalistycznej: opanowania słownictwa oraz wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych (konstrukcji gramatycznych i słownictwa charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego) związanych z przerabianymi na zajęciach i samodzielnie w domu tekstami; wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej – np. na temat dotyczący zagadnień o tematyce  naukowo-technicznej związanej z  własnym kierunkiem studiów i pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; sprawozdania na podstawie badań naukowych;

- testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu (w formie tradycyjnej lub e-sprawdzianu).

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z dwóch równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy z tekstem naukowo-technicznym:  50% oceny końcowej

2. Liczba punktów z testu końcowego: 50% oceny końcowej.

Szczegółowe kryteria oceny pracy z tekstem naukowo-technicznym ustala prowadzący, uwzględniając w ocenie takie elementy, jak np.: rozumienie tekstów specjalistycznych, opanowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego, przygotowanie ustnej i/lub pisemnej wypowiedzi na podstawie tekstu specjalistycznego.

 

POZIOM C1.1

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie C1.1 opiera się na ocenie przez lektora:

-pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej- w tym umiejętności interpretacji i krytycznej oceny tekstów specjalistycznych);

-wykonanych prac domowych z wykorzystaniem obcojęzycznej literatury (wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej, np. na zadany temat dotyczący zagadnień akademickich lub zawodowych z wykorzystaniem słownictwa fachowego i/lub specjalistycznego; na podstawie przeczytanego tekstu dotyczącego zagadnień akademickich lub zawodowych; wykonanych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

-prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – testu, kolokwium, sprawdzianu, kartkówki);

-semestralnego testu  końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

POZIOM C1.2

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie C1.2 opiera się na ocenie przez lektora:

-pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  udziału w dyskusji) oraz wykonanych  prac domowych (np. przygotowanych wypowiedzi w formie ustnej i/lub pisemnej; wykonanych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

-prac  kontrolnych (minimum 1 pracy  kontrolnej w semestrze – testu, kolokwium, sprawdzianu, kartkówki);

-prezentacji na temat związany z kierunkiem studiów z wykorzystaniem słownictwa fachowego i/lub akademickiego;

-pracy z tekstami specjalistycznymi typowymi dla środowiska pracy inżyniera, np. wykonania zadań na rozumienie dłuższego tekstu czytanego, umiejętności interpretacji i krytycznej oceny - w formie pisemnej i/lub ustnej – tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownictwa fachowego pozwalającego na skuteczne i swobodne stosowanie posiadanych kompetencji językowych w kontaktach zawodowych oraz testu sprawdzającego umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym (w formie tradycyjnej lub e-sprawdzianu).

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach i prac domowych: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z przedstawionej prezentacji: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z pracy z tekstem specjalistycznym: 25% oceny końcowej.

 

Szczegółowe kryteria oceny prezentacji popularnonaukowej ustala prowadzący, uwzględniając w ocenie takie elementy, jak np.: struktura prezentacji, wykonanie zadania, organizacja wypowiedzi, poprawność językowa (gramatyka, leksyka, wymowa), bogactwo języka (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych).

Szczegółowe kryteria oceny pracy z tekstem specjalistycznym ustala prowadzący, uwzględniając w ocenie takie elementy, jak np.: rozumienie tekstów specjalistycznych, opanowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego, przygotowanie ustnej i/lub pisemnej wypowiedzi na podstawie tekstu specjalistycznego.

 

POZIOM C1+ (tylko język angielski)

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie C1+ opiera się na ocenie przez lektora:

- wykonania prac z wykorzystaniem autentycznych tekstów fachowych oraz dokumentacji specjalistycznej: opanowania słownictwa oraz wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych (konstrukcji gramatycznych i słownictwa charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego) związanych z przerabianymi na zajęciach i samodzielnie w domu tekstami; wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej – np. na temat dotyczący zagadnień o tematyce  naukowo-technicznej związanej z  własnym kierunkiem studiów i pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; sprawozdania na podstawie badań naukowych;

- testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu (w formie tradycyjnej lub e-sprawdzianu).

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z dwóch równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy z tekstem naukowo-technicznym:  50% oceny końcowej

2. Liczba punktów z testu końcowego: 50% oceny końcowej.

 

Szczegółowe kryteria oceny pracy z tekstem naukowo-technicznym ustala prowadzący, uwzględniając w ocenie takie elementy, jak np.: rozumienie tekstów specjalistycznych, opanowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego, przygotowanie ustnej i/lub pisemnej wypowiedzi na podstawie tekstu specjalistycznego.

 

Dokumentacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia i ich ocena

 

Minimalny próg zaliczenia każdego kursu: 55%.

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych z poszczególnych elementów podlegających ocenie, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 - 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

 

Po zakończeniu kursu (w ciągu 7 dni od zakończenia semestru) lektor sporządza i przekazuje  kierownikowi zespołu odpowiedni protokół, w formie papierowej i elektronicznej, zawierający udokumentowanie osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia na danym poziomie oraz ocenę końcową uzyskaną przez studenta za zaliczenie kursu.

W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu semestru prowadzący wpisuje oceny z zaliczenia do systemu Edukacja CL.

 Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:42
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty