Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania | Lektoraty | Ocenianie i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia
 

Ocenianie i weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia

na lektoratach A1, B2.1, B2.2, B2+

 

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

 

Minimalny próg zaliczenia każdego lektoratu: 55%. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych z poszczególnych elementów podlegających ocenie, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 - 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu semestru prowadzący wpisuje oceny z zaliczenia do systemu Edukacja CL.

 

 Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

 

POZIOM A1 (II stopień studiów niestacjonarnych)

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie A1 opiera się na ocenie przez lektora:

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (np. krótkiej wypowiedzi pisemnej i/lub ustnej; w formie krótkiej autoprezentacji oraz na zadany temat zgodnie z programem nauczania; wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych w semestrze (minimum 1 pracy kontrolnej – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

POZIOM B2 (I stopień studiów niestacjonarnych)

 

Lektorat B2.1

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących  na czterech  umiejętnościach językowych, na lektoracie B2.1 opiera się na ocenie przez lektora:

 

- pracy wykonanej na zajęciach (pracy indywidualnej, w parach lub zespołach; wypowiedzi
w formie pisemnej i/lub ustnej); ocenie podlegają działania językowe prowadzące do skutecznej komunikacji w języku obcym (w szczególności sprawdzana jest umiejętność mówienia i słuchania ze zrozumieniem), a także zaangażowanie, systematyczność, wysiłek wkładany w rozwój umiejętności językowych oraz jakość wykonanych zadań;

- pracy indywidualnej studenta w oparciu o materiały obejmujące język specjalistyczny charakterystyczny dla studiowanej dziedziny; ocenie podlega umiejętność skutecznego wykorzystania ujętych w materiałach informacji, struktur gramatycznych oraz słownictwa specjalistycznego, sprawdzana w formie pisemnej lub ustnej;

- pracy z tekstem specjalistycznym powiązanym ze studiowaną dziedziną; ocenie podlegają umiejętność rozumienia ogólnego przekazu tekstu, informacji szczegółowych, kluczowych słów/zwrotów, konstrukcji gramatycznych, parafrazowanie zawartych w tekście informacji oraz przygotowanie i przedstawienie ustnego lub pisemnego streszczenia tekstu;

 - testu sprawdzającego zagadnienia leksykalno-gramatyczne zgodne z programem.

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. 25% oceny końcowej      liczba punktów z pracy wykonanej na zajęciach                              

2. 25% oceny końcowej      liczba punktów z pracy indywidualnej

3. 25% oceny końcowej      liczba punktów z pracy z tekstem specjalistycznym

4. 25% oceny końcowej      liczba punktów z testu

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów. Minimalny próg zaliczenia każdego lektoratu: 55%.

 

 

Lektorat B2.2

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, bazujących  na czterech umiejętnościach językowych, na lektoracie B2.2/C1.2 opiera się na ocenie przez lektora:

 

- pracy wykonanej na zajęciach (pracy indywidualnej, w parach lub zespołach; wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej); ocenie podlegają działania językowe prowadzące do skutecznej komunikacji w języku obcym (w szczególności sprawdzana jest umiejętność mówienia i słuchania ze zrozumieniem), a także zaangażowanie, systematyczność, wysiłek wkładany w rozwój umiejętności językowych oraz jakość wykonanych zadań;

- pracy indywidualnej studenta w oparciu o materiały obejmujące język specjalistyczny charakterystyczny dla studiowanej dziedziny; ocenie podlega umiejętność skutecznego wykorzystania ujętych w materiałach informacji, struktur gramatycznych oraz słownictwa specjalistycznego, sprawdzana w formie pisemnej;

- wygłoszonej prezentacji powiązanej tematycznie ze studiowaną dziedziną; ocenie podlegają takie elementy, jak np. struktura prezentacji, wykonanie zadania, organizacja wypowiedzi, poprawność językowa (gramatyka, leksyka, wymowa i intonacja), bogactwo języka (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych);

- testu końcowego sprawdzającego umiejętności językowe (rozumienie tekstu słuchanego i czytanego) oraz zagadnienia leksykalno-gramatyczne zgodne z programem; próg zaliczenia testu wynosi minimum 55%.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech części:

 

1. 25% oceny końcowej         liczba punktów z pracy na zajęciach                         

2. 25% oceny końcowej         liczba punktów z pracy indywidualnej

3. 25% oceny końcowej         liczba punktów z przedstawionej prezentacji

4. 25% oceny końcowej         liczba punktów z testu końcowego

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w ocenianych elementach z zastrzeżeniem obowiązku zaliczenia testu na minimum 55%.

 

POZIOM B2+ (II stopień studiów niestacjonarnych)

 

Weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia na lektoracie B2+/C1+ opiera się na ocenie przez lektora:

 

1. pracy wykonanej przez studenta (pracy indywidualnej, pracy w parach, w grupach, udziału w dyskusji); ocenie podlega skuteczność komunikacyjna i umiejętność wzięcia udziału w wielu formach interakcji, odnoszących się do środowiska zawodowego typowego dla absolwentów uczelni technicznych;

2. testu końcowego sprawdzającego zagadnienia leksykalno-gramatyczne zgodne
z programem.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z dwóch równoważnych części:

1. 50% oceny końcowej                     liczba punktów z pracy wykonanej przez studenta

2. 50% oceny końcowej                     liczba punktów z testu końcowego

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:46
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty