Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania od 2012/2013 | Lektoraty | Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia
 

POZIOM A1

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie A1 opiera się na ocenie przez lektora:

 

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (np. krótkiej wypowiedzi pisemnej i/lub ustnej; w formie krótkiej autoprezentacji oraz na zadany temat zgodnie z programem nauczania; wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych w semestrze (minimum 1 pracy kontrolnej – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

  1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej
  2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej
  3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej
  4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych za cztery elementy, przeliczaną według podanej skali:

 

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 - 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

 

Minimalny próg zaliczenia kursu: 55%.

 

 POZIOM A2

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie A2 opiera się na ocenie przez lektora:

 

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (np. wypowiedzi  pisemnej i/lub ustnej - w tym krótkiego tekstu użytkowego; w formie autoprezentacji oraz na zadany temat z życia codziennego i zawodowego; na podstawie przeczytanego krótkiego tekstu z życia codziennego i zawodowego (studia, praca zawodowa);  wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych za cztery elementy, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 - 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

Minimalny próg zaliczenia kursu: 55%.

 POZIOM B2/1

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B2/1 opiera się na ocenie przez lektora:

 

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i  wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej);

- wykonanych prac domowych (wypowiedzi w formie ustnej i/lub  pisemnej – np. na zadany temat dotyczący zagadnień o tematyce ogólnej i popularnonaukowej; w formie autoprezentacji oraz na podstawie przeczytanego tekstu o tematyce ogólnej i popularnonaukowej; wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych);

- prac kontrolnych (minimum 1 praca kontrolna w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1. Liczba punktów z pracy na zajęciach: 25% oceny końcowej

2. Liczba punktów z prac domowych: 25% oceny końcowej

3. Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

4. Liczba punktów z testu końcowego: 25% oceny końcowej.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych za cztery elementy, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 - 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

Minimalny próg zaliczenia kursu: 55%.

 POZIOM B2/2

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B2/2 opiera się na ocenie przez lektora:

 

- pracy wykonanej na zajęciach (np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i wypowiedzi w formie ustnej i/lub pisemnej) oraz wykonanych prac domowych (wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej, ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych itp.);

- prac kontrolnych (minimum 1 pracy kontrolnej w semestrze – test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka);

- przygotowanej w domu prezentacji popularnonaukowej na temat związany z kierunkiem studiów lub z pracą zawodową z wykorzystaniem słownictwa fachowego (około 10 minut);

- pracy z tekstami specjalistycznymi typowymi dla środowiska pracy inżyniera (wykonania na zajęciach i samodzielnie w domu zadań na rozumienie tekstu czytanego, ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych zawierających słownictwo oraz konstrukcje gramatyczne typowe dla tekstów  popularnonaukowych).

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Szczegółowe kryteria oceny prezentacji popularnonaukowej oraz pracy z tekstem specjalistycznym ustala prowadzący.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z czterech równoważnych części:

 

1.      Liczba punktów z pracy na zajęciach i prac domowych: 25% oceny końcowej

2.      Liczba punktów z prac kontrolnych: 25% oceny końcowej

3.      Liczba punktów z przedstawionej prezentacji: 25% oceny końcowej

4.      Liczba punktów z pracy z tekstem specjalistycznym: 25% oceny końcowej.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych za cztery elementy, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 - 100

Celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

Dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

Dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

Minimalny próg zaliczenia kursu: 55%.

 POZIOM B2+

 

Ocenianie osiągniętych efektów kształcenia na poziomie B2+ opiera się na ocenie przez lektora:

 

- wykonania na zajęciach prac z wykorzystaniem autentycznych tekstów fachowych oraz dokumentacji specjalistycznej: opanowania słownictwa oraz wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych (konstrukcji gramatycznych i słownictwa charakterystycznych dla języka naukowo-technicznego) związanych z przerabianymi na zajęciach tekstami; wypowiedzi w formie pisemnej i/lub ustnej – np. na temat dotyczący zagadnień o tematyce  naukowo-technicznej;

 

- wykonania prac domowych (wypowiedzi w formie ustnej – obowiązkowej autoprezentacji związanej z studiami, pracą zawodową, planami na przyszłość i zainteresowaniami zawodowymi; wypowiedzi w formie pisemnej – np. streszczenia tekstu specjalistycznego lub własnej opinii dotyczącej przeczytanego tekstu; wykonania ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych związanych z przerabianymi samodzielnie w domu tekstami.

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, należy wykazać się wymiernymi osiągnięciami w każdym z ocenianych elementów.

 

Szczegółowe kryteria oceny pracy z tekstem naukowo-technicznym oraz autoprezentacji ustala prowadzący.

 

Na koniec kursu student otrzymuje ocenę z zaliczenia, która składa się z dwóch równoważnych części:

 

1. Liczba punktów z pracy z tekstem naukowo-technicznym na zajęciach:  50% oceny końcowej.

2. Liczba punktów z prac domowych: 50% oceny końcowej.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z procentów uzyskanych z dwóch elementów, przeliczaną według podanej skali:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

99,00 – 100

celujący

5.5

90,00 – 98,99

bardzo dobry

5.0

81,00 – 89,99

dobry plus

4.5

72,00 – 80,99

dobry

4.0

63,00 – 71,99

dostateczny plus

3.5

55,00 – 62,99

dostateczny

3.0

0 – 54,99

niedostateczny

2.0

 

Minimalny próg zaliczenia kursu: 55%.Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-16 11:39
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty