Strona główna | Egzaminy | Egzamin eksternistyczny
 

Opis egzaminu eksternistycznego końcowego na studiach doktoranckich Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

Zgodnie z Pismem Okólnym 20/2012 – „Zasady odbywania kursów językowych i składania egzaminów językowych przez doktorantów Politechniki Wrocławskiej”, §1p.4, w uzasadnionych przypadkach, np. dłuższy staż zagraniczny, szczególny przypadek losowy, lub posiadanie przez doktoranta certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego wykazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204 z dnia 28 września 2011 r., poz. 1200), doktorant może zaliczać obowiązkowy kurs języka angielskiego, zdając egzamin bez uczęszczania na zajęcia. W tym celu doktorant winien złożyć podanie do zastępcy dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich poparte przez swojego promotora.

Termin egzaminu wyznacza zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich.

 

Egzamin eksternistyczny końcowy obejmuje poziom B2 i odbywa się w formie pisemnej i ustnej.

Czas trwania egzaminu pisemnego: 60 minut.

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie maksymalnie 60 punktów.

Egzamin pisemny składa się z trzech części:

  • słuchanie,
  • czytanie,
  • gramatyka i leksyka.

 

Słuchanie: dwa teksty słuchane (monolog lub dialog) w obszarze zagadnień ogólnych z elementami języka akademickiego.

Część słuchana składa się z zadań zamkniętych typu Prawda / Fałsz, test wyboru (a, b, c) oraz zadań otwartych typu uzupełnianie luk.

Za część słuchaną można otrzymać w sumie 20 punktów.

Czytanie: dwa teksty czytane w obszarze zagadnień ogólnych z elementami języka akademickiego.

Część czytana składa się z zadań różnego typu: Prawda / Fałsz, test wyboru (a, b, c), krótkie odpowiedzi, dopasowywanie słów i definicji, dopasowywanie brakujących elementów tekstu.

Za część czytaną można otrzymać w sumie 20 punktów.

Gramatyka i leksyka: dwa zadaniagramatyczno-leksykalne wobszarze zagadnień ogólnych z elementami języka akademickiego. 

Część gramatyczno-leksykalna obejmuje uzupełnianie tekstu z lukami oraz transformacje zdań.

Za gramatykę i leksykę można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Egzamin ustny ma formę prezentacji multimedialnej na wybrany temat popularno-naukowy.

Czas trwania prezentacji: 10 minut.

Za egzamin ustny można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Kryteria oceny prezentacji popularnonaukowej:­

- Komunikatywność (płynność, logika prezentacji), struktura i treści prezentacji: maks. 10 punktów,

- Poprawność językowa wypowiedzi (gramatyka, leksyka i wymowa): maks. 10 punktów,

- Bogactwo językowe (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych): maks. 10 punktów.

 

Punktacja egzaminu eksternistycznego końcowego:

 

Wartość w punktach

Ocena słownie

Ocena

89 - 90

celujący

5.5

81 – 88

bardzo dobry

5.0

73 – 80

dobry plus

4.5

65 – 72

dobry

4.0

57 – 64

dostateczny plus

3.5

50 – 56

dostateczny

3.0

0 – 49

niedostateczny

2.0

 

Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli student uzyska minimum 50 punktów po zsumowaniu wyników z części pisemnej i ustnej.

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:53
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty