Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | ACERT | Zasady wydawania certyfikatu ACERT
 

Załącznik do ZW 61/2017

Zasady  wydawania certyfikatu ACERT poświadczającego znajomość języka obcego

 

 1. ACERT  jest  Akademickim Certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego, wydawanym przez Studium Języków Obcych (SJO) Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.
 2. Certyfikat ACERT jest wydawany na podstawie odpłatnego egzaminu przeprowadzanego w trybie grupowym lub indywidualnym na poziomach ustalonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego według wystandaryzowanych zasad przyjętych przez Stowarzyszenie SERMO. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu certyfikatowego i certyfikatu ACERT są udostępnione na stronie SJO.
 3. Studenci PWr, doktoranci i pracownicy PWr oraz osoby spoza Uczelni mogą przystąpić do egzaminu certyfikatowego i uzyskać certyfikat ACERT po złożeniu wniosku u kierownika odpowiedniego zespołu językowego i uiszczeniu opłaty uregulowanej Pismem Okólnym w sprawie cennika usług świadczonych przez Studium Języków Obcych. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub
  w sekretariacie SJO.
 4. Certyfikat ACERT zawiera dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL i nr indeksu 
  (w przypadku studentów i doktorantów), poziom znajomości języka obcego oraz ocenę ogólną i procentowe oceny cząstkowe, uzyskane z poszczególnych części egzaminu.
 5. Dokument jest sporządzony w języku polskim i angielskim, na papierze zadrukowanym dwustronnie tzw. giloszem. Z lewej strony certyfikatu znajduje się logo Politechniki Wrocławskiej,  z prawej strony logo SJO, a centralnie między nimi logo SERMO. Poniżej logo umieszczona jest nazwa certyfikatu ACERT.
 6. Certyfikat jest podpisany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (kierownika odpowiedniego zespołu językowego) oraz przez dyrektora SJO.
 7. Każdy certyfikat otrzymuje kolejny numer z rejestru certyfikatów, prowadzonego przez pracownika, wyznaczonego przez dyrektora SJO.
 8. Certyfikat wydawany jest w SJO, w pokoju 406, po upływie 7 dni roboczych
  od zdania egzaminu.
 9. Odbioru certyfikatu należy dokonać osobiście, poświadczając odbiór dokumentu
  w rejestrze certyfikatów lub przez upoważnioną na piśmie osobę.
 10. Duplikaty są wydawane odpłatnie w cenie ustalanej przez dyrektora Studium,
  nie wyższej jednak niż koszt wykonania certyfikatu.
 11. Zasady dotyczące odpłatności za egzamin reguluje Pismo Okólne w sprawie cennika usług świadczonych przez Studium Języków Obcych.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty