Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | ACERT | Regulamin egzaminu certyfikatowego ACERT
 
Regulamin egzaminu certyfikatowego ACERT
Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
 oraz stowarzyszenia SERMO 

 

(opracowano na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 61/2017)

 

Studium Języków Obcych (SJO) Politechniki Wrocławskiej (PWr) przeprowadza odpłatne egzaminy certyfikatowe ACERT z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, japońskiego i polskiego (dla obcokrajowców) na różnych poziomach zaawansowania.
 

 1. Rejestracja na egzamin certyfikatowy ACERT

  Do egzaminu mogą przystąpić studenci, doktoranci, pracownicy PWr oraz osoby spoza uczelni. Aby zarejestrować się na egzamin ACERT w SJO należy:

  • Wypełnić i wysłać wniosek o przystąpienie do egzaminu ACERT drogą e-mail na adres egzaminy.info@pwr.edu.pl  lub złożyć wypełniony wniosek u pełnomocnika ds. certyfikacji;
  • Wnieść opłatę za egzamin przelewem na poniższe konto
   Dane do przelewu:
   Studium Języków Obcych PWr
   ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
   50-370 Wrocław
   BZ WBK
   67 1090 2402 0000 0001 2038 8417
   W tytule przelewu należy wpisać:  imię i nazwisko zdającego z dopiskiem
   „Egzamin ACERT”.

  Opłatę według cennika należy uiścić najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym dniem egzaminu.  Dowód wpłaty należy przesłać na adres egzaminy.info@pwr.edu.pl lub złożyć u pełnomocnika ds. certyfikacji.
  Wpłata za egzamin nie może być przenoszona na innego kandydata lub na następne sesje egzaminacyjne.
  Osoby, które nie spełnią wyżej wymienionych warunków nie zostaną zarejestrowane na egzamin ACERT.

 2. Czas i miejsce egzaminu

  • Egzaminy certyfikatowe ACERT z języka angielskiego i niemieckiego odbywają się 2 razy w roku akademickim - w semestrze letnim oraz w semestrze zimowym.
  • Egzaminy certyfikatowe ACERT z pozostałych języków odbywają się raz w roku akademickim.

  Czas i miejsce egzaminów są podawane na stronie internetowej Studium Języków Obcych: www.sjo.pwr.edu.pl   
  Na wniosek kandydata istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego indywidualnego terminu egzaminu certyfikatowego ACERT.

 3. Szczegóły egzaminu

  Opisy egzaminów według języków i poziomów, testy modelowe, przykładowe zadania na egzaminie ustnym, terminy i miejsce przeprowadzenia egzaminów oraz cennik znajdują się na stronie internetowej SJO PWr. 

 4. Zasady przeprowadzenia egzaminu

  Egzamin certyfikatowy ACERT składa się z części pisemnej i ustnej, które odbywają się w tym samym dniu.
  Na egzamin należy stawić się:
  • 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu, w razie spóźnienia kandydat nie będzie wpuszczony na salę egzaminacyjną;
  • z ważnym dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

  Podczas egzaminu niedozwolone jest:
  • Korzystanie z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych;
  • Używanie sprzętu elektronicznego takiego jak telefony komórkowe, tablety, komputery;
  • Wynoszenie z sali egzaminacyjnej materiałów używanych podczas egzaminu;
  •  Komunikowanie się z innymi kandydatami.
  W przypadku niedopełnienia przez kandydata wytycznych zawartych w punkcie  4  niniejszego Regulaminu zostanie on zdyskwalifikowany bez możliwości otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na poczet egzaminu certyfikatowego ACERT.
  Podczas egzaminu kandydat ma prawo zadać pytanie w sprawach formalnych. Chęć zadania pytania należy zasygnalizować poprzez podniesienie ręki.
  W przypadku ukończenia egzaminu przed czasem kandydat ma prawo opuścić salę egzaminacyjną przez zakończeniem egzaminu.

 5. Reklamacje i nieobecność podczas egzaminu 

  Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do pełnomocnika ds. certyfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia zakończenia egzaminu na adres egzaminy.info@pwr.edu.pl.
  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas egzaminu opłata za egzamin nie podlega zwrotowi. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w formie zwolnienia lekarskiego kandydat może przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez SJO lub ubiegać się o zwrot kosztów za egzamin po wcześniejszym potrąceniu kwoty w wysokości 50 zł na poczet kosztów administracyjnych.

 6. Ochrona danych osobowych i prawa autorskie

  Wszystkie dane osobowe kandydatów są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182).
  Zadania egzaminacyjne są chronione prawem autorskim i są własnością Politechniki Wrocławskiej.

 7. Termin wydawania certyfikatu 

  Po uzyskaniu pozytywnej oceny, po upływie 7  dni roboczych od zdania egzaminu kandydat odbiera w pokoju 406 certyfikat ACERT zgodnie z „Zasadami wydawania certyfikatu ACERT poświadczającego znajomość języka obcego”.


Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 09:58
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty