Menu
 
 
 
Strona główna | Zasady uczestnictwa w lektoratach
 

Zasady uczestnictwa w lektoratach na studiach doktoranckich


 1. Doktoranci PWr mają prawo wyboru kursu językowego z oferty przedstawionej przez SJO PWr zgodnie z programem studiów doktoranckich prowadzonych na wydziałach Uczelni, w wymiarze 90 godzin kursu obowiązkowego z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, oraz 60 lub 30 godzin kursu fakultatywnego (nadobowiązkowego) dowolnego języka obcego (łącznie do 150 godzin).  
 2. Zapisując się na kurs językowy, doktorant zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia. Zmiany związane z rezygnacją z kursu bądź przejściem do innej grupy możliwe są jedynie w okresie pięciu pierwszych dni roboczych semestru. Wymagania szczegółowe podaje lektor na zajęciach na początku semestru.
 3. Nie można realizować dwukrotnie tych samych kursów.
 4. Lektor nie ma możliwości wypisania słuchacza z kursu, może zrobić to jedynie Dział Nauczania PWr, w wyjątkowych sytuacjach.
 5. Wszystkie kursy języków obcych, innych niż angielski, są dla doktorantów kursami fakultatywnymi, jednak zasady ukończenia kursu są takie same jak dla kursu obowiązkowego.
 6. Każdy semestralny kurs językowy 60 lub 90 godzinny kończy się egzaminem. Doktorant uczęszczający na kurs w ramach 150 godzin oferowanych przez uczelnię jest zobowiązany do zdania egzaminu w terminie wyznaczonym przez lektora.
 7. Egzamin przeprowadzają w swoich grupach prowadzący. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej (niekoniecznie w formie prezentacji multimedialnej) i każda z części stanowi 50 % ogólnej oceny.
 8. Doktorant, który nie spełnił wymagań przedstawionych przez prowadzącego na początku kursu może być niedopuszczony do egzaminu i uzyskuje ocenę niedostateczną (2.0), wpisaną do protokołu oraz systemu Edukacja Cl.
 9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach przekraczająca 20% czasu trwania kursu może skutkować  niedopuszczeniem do egzaminu końcowego i niezaliczeniem kursu.
 10. W przypadku kursów 30 godzinnych formę egzaminu/zaliczenia ustala prowadzący kurs.
 11. Doktoranci, którzy wykorzystali limit 150 godzin mogą zapisać się na kurs języka obcego, ale są zobowiązani do opłaty 6 zł za każdą godzinę kursu w semestrze. W pierwszym tygodniu zajęć powinni zgłosić to prowadzącemu i okazać dowód wpłaty. W takim przypadku słuchacz może być zwolniony z egzaminu i nie musi otrzymać żadnej oceny, tym samym wpisu do indeksu i protokołu.

Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-20 10:37
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty