Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania | Lektoraty | Zasady realizacji lektoratów na studiach niestacjonarnych
 

Zasady realizacji lektoratów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

 

 • Każdy student studiów niestacjonarnych Politechniki Wrocławskiej, zarówno I i II stopnia, aby móc uczestniczyć w lektoracie języka obcego musi zostać wpisany do grupy językowej (oferowanej przez wydział) w dziekanacie swojego wydziału.
 • Student studiów niestacjonarnych Politechniki Wrocławskiej uczestniczący w kursie języka obcego w Studium Języków Obcych otrzymuje ocenę za kurs zgodnie z obowiązującymi zasadami przedstawionymi przez lektora na pierwszych zajęciach. 

 

Zasady uczestnictwa w lektoracie języka obcego na studiach niestacjonarnych
 1. Każdy student Politechniki Wrocławskiej jest zobowiązany do realizacji lektoratów z języka obcego w ramach programu studiów, na co otrzymuje kredyt godzinowy w zależności od decyzji Rad Wydziałów.
  a. od 72 do 120 godzin na I stopniu studiów za 5 punktów ECTS,
  b. od 36 do 60 godzin na II stopniu studiów - w tym od 9 do 15 godzin (1punkt ECTS) na kontynuację nauki  pierwszego języka na poziomie B2+ oraz od 27 do 45 godzin (2 punkty ECTS) na naukę drugiego języka obcego.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć zalecane jest rozwiązanie  testu poziomującego w celu sprawdzenia, które zagadnienia będą wymagały większego nakładu samodzielnej pracy studenta.

 2. Student ma obowiązek zapoznania się z programem nauczania na danym lektoracie. Zawiera on zakres materiału wymagany do zaliczenia kursu.

 3. Student  realizujący lektorat jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w lektoracie i do zaliczenia kursu zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez  Krajowe Ramy Kwalifikacyjne. Szczegółowe wymagania dotyczące zaliczenia konkretnego kursu i poszczególnych zadań podaje lektor na pierwszych zajęciach.

 4. Prowadzący określa, w zależności od liczby godzin kursu, do ilu nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze student ma prawo.

 5. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia z instytucji państwowej lub z uczelni. Obowiązkiem studenta jest przedstawienie usprawiedliwienia na pierwszych zajęciach po nieobecności. Student jest zobowiązany do zaliczenia materiału przerobionego w czasie nieobecności w trybie określonym przez prowadzącego.

 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym, pracy kontrolnej, zaliczeniu lektury lub prezentacji każdorazowo skutkuje utratą jednego z terminów przewidzianych przez lektora na zaliczenie danego zadania.

 7. Student ma prawo do wglądu do swoich prac i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji (do uzgodnienia z prowadzącym).

 8. Student ma obowiązek posiadania podręcznika i innych materiałów określonych przez prowadzącego oraz przynoszenia ich na każde zajęcia.

 9. W sprawach spornych student zwraca się do zastępcy dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich.

 
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:46
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty