Strona główna | System nauczania | Opis systemu kształcenia językowego | Efekty kształcenia
 

Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu „Język obcy”

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM A1

                        WIEDZA

PEK_W01

Ma wiedzę dotyczącą podstaw systemu fonetycznego danego języka,

podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych w zakresie tematów życia codziennego  (nazywania osób, miejsc, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażania podstawowej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz podstawową wiedzę na temat zachowań socjokulturowych.

                        UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie krótkie wypowiedzi, proste polecenia, prośby, pytania oraz informacje dotyczące osób, numeru telefonu, adresu, ceny, godziny itp.

PEK_W02

Czyta ze zrozumieniem proste krótkie teksty z życia codziennego oraz np. tabliczki informacyjne, ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze.

PEK_U03

Porozumiewa się na odpowiednim poziomie w codziennych sytuacjach życiowych, potrafi np. przywitać się, pożegnać się, przedstawić się, wyrazić prośbę i podziękowanie, umówić się na spotkanie, ustalić termin, kupić bilet, nazwać uczelnię, wydział i/lub studiowany kierunek.

PEK_U04

Opisuje prostymi zdaniami np. swoją rodzinę, swoje zainteresowania, miejsce nauki (pracy), otoczenie (mieszkanie) podstawowe czynności oraz potrafi wypełnić bardzo prosty formularz (dane osobowe), sporządzić prostą notatkę lub listę potrzeb i zadań (np. listę zakupów, terminarz dnia), napisać krótką wiadomość (SMS lub email).

                         KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Potrafi współpracować w grupie; rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju, dostrzega znaczenie wiedzy interkulturowej.

 

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM A2

                        WIEDZA

PEK_W01

Posiada odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w danym języku.

                        UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym.

PEK_U02

Czyta ze zrozumieniem dość proste opisy wydarzeń z życia codziennego (np. opisy osób, przedmiotów, miejsc, relacji z podróży) oraz potrafi znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. w katalogach turystycznych, rozkładach jazdy, karcie dań).

PEK_U03

W odpowiedni do poziomu sposób opowiada o sobie, o innych osobach i miejscach, które zna (np. akademik, uczelnia, miasto), o minionych wydarzeniach (np. spędzanie weekendu),

o swoich planach, (np. planach wakacyjnych) oraz potrafi uczestniczyć w rozmowie (dialogu) na znane tematy.

PEK_U04

Potrafi krótko opisać informacje dotyczące typowych spraw z życia codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (np. życiorys), zanotować ważne informacje (np. dotyczące swoich zajęć na uczelni) oraz wypełnić niezłożony formularz.

                         KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Posiada umiejętność uczenia się , stosując określone techniki (np. skupianie uwagi na podstawowych informacjach, efektywne współdziałanie podczas pracy w parach lub grupach, umiejętność wykorzystywania dostępnych materiałów do samodzielnej nauki, umiejętność korzystania z nowych technologii), dostrzega związki i różnice między kulturą własną a obcą.

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B1.1

                        WIEDZA

PEK_W01

Posiada wiedzę językową pozwalającą na formułowanie opinii dotyczących własnej osoby i otoczenia, wybranego zawodu, czasu wolnego oraz wiedzę dotyczącą zachowań językowych i kulturowych na obszarze uczonego języka.

                         UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie najważniejsze treści wypowiedzi oraz informacji dotyczących znanych tematów ogólnych, rozpoznaje główne informacje w nieskomplikowanych wypowiedziach.

PEK_U02

Czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty, potrafi korzystać ze słowników ogólnych oraz innych źródeł informacji (np. Internetu), rozumie ogólny sens czytanego tekstu i wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekście.

PEK_U03

Potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowę na znany temat, właściwie reagować na wypowiedź rozmówcy w znanym kontekście sytuacyjnym, relacjonować wypowiedzi innych osób, wyrażać w prosty sposób swoje opinie dotyczące życia prywatnego i zawodowego.

PEK_U04

Potrafi napisać tekst na tematy ogólne, krótki tekst użytkowy,  np. zaproszenie oraz wypełnić formularz.

                        KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Wykazuje umiejętność poprawnych działań twórczych, odbiorczych oraz interakcyjnych; potrafi współpracować w grupie; wypracowuje własny styl uczenia się.

 

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B1.2

                        WIEDZA

PEK_W01

dysponuje odpowiednią do poziomu wiedzą językową na tematy ogólne (z życia prywatnego i społecznego), na wybrane problemy współczesnego świata i, w ograniczonym zakresie, w obszarze naukowo-technicznym (specjalistycznym), niezbędną w komunikacji (pisemnej i ustnej).

                         UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie treści i intencje wypowiedzi (tekstów), rozpoznaje szczegółowe informacje w bardziej rozbudowanych wypowiedziach (tekstach) oraz interpretuje słyszany tekst (lub jego fragmenty).

PEK_U02

Czyta ze zrozumieniem dość długie teksty, potrafi korzystać ze słowników ogólnych i specjalistycznych oraz innych (np. elektronicznych) źródeł informacji, formułuje ogólny sens pobieżnie czytanego tekstu, wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekście oraz dokonuje jego prostej analizy.

PEK_U03

Komunikuje się w zakresie ogólnych zagadnień związanych np. ze szkolnictwem wyższym, kierunkami studiów, nauczanymi przedmiotami, środowiskiem pracy, potrafi uczestniczyć w dyskusji na znane tematy, ilustrować ogólne wypowiedzi przykładami, prowadzić proste negocjacje.

PEK_U04

Potrafi napisać streszczenie przeczytanego tekstu, na podstawie przykładowych tekstów zredagować i napisać własny tekst użytkowy, np. życiorys, podanie lub ogłoszenie.

                        KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Wykazuje umiejętność poprawnych działań twórczych, odbiorczych oraz interakcyjnych, rozwijając przy tym cechy osobowościowe – postawę otwartości, zainteresowania, motywacji; potrafi współpracować w grupie, rozumiejąc zależności, postawy i zadania; wypracowuje własny styl bieżącego i przyszłego uczenia się.

 EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B2.1 

                           WIEDZA

PEK_W01

 

Posiada wiedzę dotyczącą tematów związanych ze środowiskiem akademickim uczelni technicznej oraz z problemami współczesnego świata, a także wiedzę interkulturową niezbędną w komunikacji.

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie teksty i wypowiedzi na tematy akademickie oraz nadąża ze zrozumieniem użytkowników danego języka.

PEK_U02

Posługuje się umiejętnością ogólnego i selektywnego czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce akademickiej i specjalistycznej z wykorzystaniem odpowiednich pomocy.

PEK_U03

 

Dysponuje odpowiednim zasobem środków językowych, aby wypowiadać się na zadany temat, formułować i uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje stanowisko, przedstawiać wady i zalety różnych rozwiązań.

PEK_U04

 

Pisze teksty typowe dla środowiska akademickiego (np. opinie, streszczenia) przy zachowaniu odpowiednich reguł rejestru formalnego i nieformalnego.

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Dysponuje umiejętnością stosowania wiedzy z uwzględnieniem kultury obcej; ma świadomość potrzeb językowych niezbędnych w międzynarodowym środowisku akademickim.

 EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B2.2

                           WIEDZA

PEK_W01

 

Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ (CEFR); zna i stosuje środki językowe (gramatyczne, leksykalne oraz stylistyczne) typowe dla języka akademickiego i specjalistycznego zgodnie z wiedzą na temat kultury zachowań w obszarze tych języków.

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie i interpretuje treści tekstów i wypowiedzi akademickich oraz innych form prezentacji w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych.

PEK_U02

Czyta ze zrozumieniem teksty akademickie związane z dyscyplinami technicznymi, także właściwymi dla studiowanego kierunku; pozyskuje i interpretuje informacje ze specjalistycznych źródeł obcojęzycznych.

PEK_U03

 

Komunikuje się w środowisku akademickim; wykorzystuje odpowiednie środki językowe; posługuje się językiem specjalistycznym; przedstawia prezentacje na tematy związane ze studiowanym kierunkiem.

PEK_U04

 

Przygotowuje teksty formalne (np.  sprawozdania, raporty, prezentacje) z zastosowaniem typowych konstrukcji.

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Docenia potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka specjalistycznego (w ramach koncepcji „Uczenia się przez całe życie”) oraz specyfikę kulturową użycia danego języka.EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B2+

                           WIEDZA

PEK_W01

Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi

dla poziomu dodatkowego B2+ w ESOKJ, które wykorzystuje dla potrzeb zawodowych w swojej dziedzinie technicznej.

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie obcojęzyczne teksty i wypowiedzi ze swojej specjalności oraz specjalności pokrewnych; pozyskuje z nich niezbędne informacje, dokonuje ich analizy; komunikuje się w sytuacjach zawodowych; stosuje w mowie i piśmie odpowiednie środki językowe.

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Ma świadomość roli języka obcego dla potrzeb komunikacji w środowisku

zawodowym oraz dla własnego rozwoju zawodowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM C1.1 

                           WIEDZA

PEK_W01

 

Ma wiedzę językową konieczną w komunikacji na tematy akademickie związane z naukami technicznymi oraz współczesnego świata, a także wiedzę interkulturową i świadomość jej wpływu na komunikację.

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Śledzi ze zrozumieniem dłuższe teksty/wypowiedzi (np. prezentacje, wykłady, dyskusje) na tematy akademickie oraz z wybranych dziedzin nauk technicznych.

PEK_U02

Rozumie teksty dotyczące tematyki akademickiej i wybranych dyscyplin technicznych; pozyskuje potrzebne informacje z czytanej literatury.

PEK_U03

 

Komunikuje się w środowisku akademickim z uwzględnieniem tematyki studiowanej dyscypliny, wykorzystując odpowiednie środki językowe (gramatyczne i leksykalne), rozwijając poszczególne zagadnienia.

PEK_U04

 

Pisze spójne teksty typowe dla środowiska akademickiego (np. korespondencję formalną, streszczenie artykułu), także w oparciu o informacje z różnych źródeł specjalistycznych. 

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Jest przygotowany do komunikowania się w środowisku akademickim zgodnie ze standardami językowymi i kulturowymi; dostosowuje się do sytuacji i odbiorcy.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM C1.2

                           WIEDZA

PEK_W01

 

Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ (CEFR); posługuje się językiem akademickim i specjalistycznym w zakresie niezbędnym do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku akademickim i specjalistycznym.

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie i interpretuje teksty i wypowiedzi akademickie dotyczące wybranych dziedzin technicznych oraz studiowanej dyscypliny (np. prezentacji, wykładów, dyskusji, informacji technicznych).

PEK_U02

Czyta ze zrozumieniem i interpretuje teksty akademickie z dziedzin technicznych oraz różne odmiany tekstów specjalistycznych (np. ze studiowanej dyscypliny).

PEK_U03

 

Formułuje wypowiedzi, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji w środowisku akademickim; przedstawia dobrze skonstruowaną prezentację związaną ze studiowaną dziedziną; posługuje się językiem specjalistycznym.

PEK_U04

 

Tworzy teksty dotyczące zagadnień technicznych; opracowuje dane z różnych tekstów i dokumentów; podaje własne argumenty, przykłady i wyciąga wnioski.

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Jest przygotowany do komunikowania się w zakresie języka specjalistycznego, zgodnie ze standardami językowymi i kulturowymi; odpowiednio wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje komunikatywne w kontaktach interpersonalnych.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM C1+

                           WIEDZA

PEK_W01

Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi

dla poziomu dodatkowego C1+ w ESOKJ wykorzystywane dla potrzeb zawodowych w zakresie nauk technicznych.

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

Rozumie obcojęzyczne teksty i wypowiedzi ze swojej specjalności i specjalności pokrewnych; pozyskuje z nich niezbędne informacje, dokonuje ich krytycznej analizy; swobodnie komunikuje się w sytuacjach zawodowych; stosuje w mowie i piśmie odpowiednie środki językowe na poziomie zaawansowanym.

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

Ma świadomość roli języka obcego dla potrzeb komunikacji w środowisku zawodowym oraz dla własnego rozwoju zawodowego.

 


Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-27 14:20
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty