Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu „Język obcy”

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM A1

                        WIEDZA

PEK_W01

ma wiedzę dotyczącą podstaw systemu fonetycznego danego języka,

podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych w zakresie tematów życia codziennego  (nazywania osób, miejsc, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażania podstawowej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz podstawową wiedzę na temat zachowań socjokulturowych

                        UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie krótkie wypowiedzi, proste polecenia, prośby, pytania oraz informacje dotyczące osób, numeru telefonu, adresu, ceny, godziny itp.

PEK_W02

czyta ze zrozumieniem proste krótkie teksty z życia codziennego oraz np. tabliczki informacyjne,             ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze

PEK_U03

porozumiewa się na odpowiednim poziomie w codziennych sytuacjach życiowych, potrafi np. przywitać się, pożegnać się, przedstawić się, wyrazić prośbę i podziękowanie, umówić się na spotkanie, ustalić termin, kupić bilet, nazwać uczelnię, wydział i/lub studiowany kierunek

PEK_U04

opisuje prostymi zdaniami np. swoją rodzinę, swoje zainteresowania, miejsce nauki (pracy), otoczenie (mieszkanie) podstawowe czynności oraz potrafi wypełnić bardzo prosty formularz (dane osobowe), sporządzić prostą notatkę lub listę potrzeb i zadań (np. listę zakupów, terminarz dnia), napisać krótką wiadomość (SMS lub email)

                         KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

potrafi współpracować w grupie; rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju, dostrzega znaczenie wiedzy interkulturowej.

 

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM A2

                        WIEDZA

PEK_W01

posiada odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w danym języku

                        UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych komunikatach, np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym

PEK_U02

czyta ze zrozumieniem dość proste opisy wydarzeń z życia codziennego (np. opisy osób, przedmiotów,             miejsc, relacji z podróży) oraz potrafi znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. w katalogach            turystycznych, rozkładach jazdy, karcie dań)

PEK_U03

w odpowiedni do poziomu sposób opowiada o sobie, o innych osobach i miejscach, które zna (np. akademik, uczelnia, miasto), o minionych wydarzeniach (np. spędzanie weekendu),

o swoich planach, (np. planach wakacyjnych) oraz potrafi uczestniczyć w rozmowie (dialogu) na znane tematy

PEK_U04

potrafi krótko opisać informacje dotyczące typowych spraw z życia codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (np. życiorys), zanotować ważne informacje (np. dotyczące swoich zajęć na uczelni) oraz wypełnić niezłożony formularz

                         KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

posiada umiejętność uczenia się , stosując określone techniki (np. skupianie uwagi na podstawowych informacjach, efektywne współdziałanie podczas pracy w parach lub grupach, umiejętność wykorzystywania dostępnych materiałów do samodzielnej nauki, umiejętność korzystania z nowych technologii), dostrzega związki i różnice między kulturą własną a obcą.

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B1.1

                        WIEDZA

PEK_W01

posiada wiedzę językową pozwalającą na formułowanie opinii dotyczących własnej osoby i otoczenia, wybranego zawodu, czasu wolnego oraz wiedzę dotyczącą zachowań językowych i kulturowych na obszarze uczonego języka

                         UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie najważniejsze treści wypowiedzi oraz informacji dotyczących znanych tematów ogólnych, rozpoznaje główne informacje w nieskomplikowanych wypowiedziach

PEK_U02

czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty, potrafi korzystać ze słowników ogólnych oraz innych źródeł informacji (np. Internetu), rozumie ogólny sens czytanego tekstu i wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekście

PEK_U03

potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowę na znany temat, właściwie reagować na wypowiedź rozmówcy w znanym kontekście sytuacyjnym, relacjonować wypowiedzi innych osób, wyrażać w prosty sposób swoje opinie dotyczące życia prywatnego i zawodowego

PEK_U04

potrafi napisać tekst na tematy ogólne, krótki tekst użytkowy,  np. zaproszenie oraz wypełnić formularz

                        KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

wykazuje umiejętność poprawnych działań twórczych, odbiorczych oraz interakcyjnych; potrafi współpracować w grupie; wypracowuje własny styl uczenia się.

 

 

Symbol

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B1.2

                        WIEDZA

PEK_W01

dysponuje odpowiednią do poziomu wiedzą językową na tematy ogólne (z życia prywatnego i społecznego), na wybrane problemy współczesnego świata i, w ograniczonym zakresie, w obszarze naukowo-technicznym (specjalistycznym), niezbędną w komunikacji (pisemnej i ustnej)

                         UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie treści i intencje wypowiedzi (tekstów), rozpoznaje szczegółowe informacje w bardziej rozbudowanych wypowiedziach (tekstach) oraz interpretuje słyszany tekst (lub jego fragmenty)

PEK_U02

czyta ze zrozumieniem dość długie teksty, potrafi korzystać ze słowników ogólnych i specjalistycznych oraz innych (np. elektronicznych) źródeł informacji, formułuje ogólny sens pobieżnie czytanego tekstu, wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekście oraz dokonuje jego prostej analizy

PEK_U03

komunikuje się w zakresie ogólnych zagadnień związanych np. ze szkolnictwem wyższym, kierunkami studiów, nauczanymi przedmiotami, środowiskiem pracy, potrafi uczestniczyć w dyskusji na znane tematy, ilustrować ogólne wypowiedzi przykładami, prowadzić proste negocjacje

PEK_U04

potrafi napisać streszczenie przeczytanego tekstu, na podstawie przykładowych tekstów zredagować i napisać własny tekst użytkowy, np. życiorys, podanie lub ogłoszenie

                        KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

wykazuje umiejętność poprawnych działań twórczych, odbiorczych oraz interakcyjnych, rozwijając przy tym cechy osobowościowe – postawę otwartości, zainteresowania, motywacji; potrafi współpracować w grupie, rozumiejąc zależności, postawy i zadania; wypracowuje własny styl bieżącego i przyszłego uczenia się.

 


EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B2.1

                           WIEDZA

PEK_W01

 

zna i stosuje struktury gramatyczne oraz leksykę konieczną do ustnego i pisemnego wypowiadania się na tematy związane ze środowiskiem akademickim i zawodowym oraz problemami współczesnego świata; dysponuje wiedzą interkulturową niezbędną w komunikacji zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych na obszarach używania danego języka

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozpoznaje formalny i nieformalny rejestr wypowiedzi na tematy akademickie oraz nadąża ze zrozumieniem np. dyskusji między użytkownikami danego języka

PEK_U02

posługuje się umiejętnością ogólnego i selektywnego czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce akademickiej i zawodowej (z wykorzystaniem słowników tradycyjnych i/lub internetowych)

PEK_U03

 

dysponuje odpowiednim zasobem środków językowych, aby wypowiadać się na zadany temat, formułować i uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje stanowisko, przedstawiać wady i zalety różnych rozwiązań

PEK_U04

 

pisze teksty typowe dla środowiska akademickiego (np.: pisma, opisy, streszczenia); prowadzi korespondencję przy zachowaniu odpowiednich reguł rejestru formalnego i nieformalnego

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

dysponuje umiejętnością stosowania wiedzy z uwzględnieniem kultury obcej; ma świadomość potrzeb językowych niezbędnych w międzynarodowym środowisku akademickim i zawodowym

 


EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B2.2

                           WIEDZA

PEK_W01

 

ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ (CEFR); zna i stosuje struktury gramatyczne oraz zasób leksykalny w zakresie języka specjalistycznego właściwego dla studiowanej dyscypliny, a także wiedzę na temat kultury zachowań w obszarze używania języka fachowego

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie i interpretuje treści tekstów, wykładów, wystąpień, dyskusji oraz innych form prezentacji w dziedzinie nauk technicznych

PEK_U02

czyta ze zrozumieniem teksty specjalistyczne związane z dyscyplinami technicznymi, także właściwymi dla studiowanego kierunku; pozyskuje i interpretuje informacje ze specjalistycznych źródeł obcojęzycznych, w szczególności z literatury fachowej

PEK_U03

 

komunikuje się w środowisku zawodowym, wykorzystując odpowiednie środki językowe; posługuje się językiem specjalistycznym w międzynarodowym środowisku zawodowym; przedstawia prezentacje na tematy związane ze studiowanym kierunkiem

PEK_U04

 

przygotowuje teksty formalne (np. sprawozdania, raporty, prezentacje) oraz prowadzi korespondencję zawodową z zastosowaniem typowych konstrukcji

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

docenia potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka specjalistycznego (w ramach koncepcji „Uczenia się przez całe życie”) oraz specyfikę kulturową użycia danego języka


EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM B2+

                           WIEDZA

PEK_W01

ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu dodatkowego B2+ ESOKJ, które wykorzystuje w swojej dziedzinie technicznej

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie obcojęzyczne teksty ze swojej specjalności (np. dokumentację biznesową i techniczną), pozyskuje z nich niezbędne informacje, dokonuje ich analizy; stosuje w mowie i piśmie odpowiednie dla języka naukowo-technicznego środki językowe

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

ma świadomość roli języka obcego dla potrzeb komunikacji w środowisku zawodowym oraz dla własnego rozwoju zawodowego


 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM C1.1 

                           WIEDZA

PEK_W01

 

ma wiedzę językową konieczną w komunikacji na tematy akademickie, zawodowe oraz współczesnego świata

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie i interpretuje dłuższe wypowiedzi (np. prezentacje, wykłady, dyskusje) na tematy akademickie, zawodowe oraz z wybranych dziedzin nauk technicznych

PEK_U02

rozumie teksty dotyczące tematyki akademickiej, zawodowej i wybranych dyscyplin technicznych; pozyskuje potrzebne informacje z literatury fachowej

PEK_U03

 

komunikuje się w środowisku akademickim i zawodowym z uwzględnieniem tematyki studiowanej dyscypliny, wykorzystując odpowiednie środki językowe (gramatyczne i leksykalne), rozwijając poszczególne zagadnienia

PEK_U04

 

pisze spójne teksty typowe dla środowiska akademickiego i zawodowego (np. korespondencję formalną, streszczenie artykułu), w oparciu o informacje z różnych źródeł, także fachowych

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

jest przygotowany do komunikowania się w środowisku akademickim i zawodowym zgodnie ze standardami językowymi i kulturowymi; dostosowuje się do sytuacji i odbiorcy

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM C1.2

                           WIEDZA

PEK_W01

 

ma wiedzę, umiejętności i kompetencje językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ (CEFR); posługuje się językiem specjalistycznym w zakresie niezbędnym do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku akademickim i zawodowym

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

śledzi ze zrozumieniem wypowiedzi dotyczące wybranych dziedzin technicznych oraz studiowanej dyscypliny (np. prezentacji, wykładów, dyskusji, informacji technicznych)

PEK_U02

czyta ze zrozumieniem i interpretuje teksty ze studiowanej dyscypliny i innych dziedzin technicznych oraz różne odmiany tekstów specjalistycznych  typowych dla środowiska pracy inżyniera (np. listy, oferty, raporty, dokumentację techniczną, instrukcje)

PEK_U03

 

formułuje wypowiedzi, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji w środowisku zawodowym; dokonuje wymiany skomplikowanych informacji; przedstawia dobrze skonstruowaną prezentację związaną ze studiowaną dziedziną

PEK_U04

 

tworzy teksty dotyczące zagadnień technicznych; opracowuje dane z różnych tekstów i dokumentów; podaje własne argumenty, przykłady i wyciąga wnioski

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

jest przygotowany do komunikowania się w zakresie języka specjalistycznego, zgodnie ze standardami językowymi i kulturowymi; odpowiednio wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje komunikatywne w kontaktach interpersonalnych w środowisku pracy.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – POZIOM C1+

                           WIEDZA

PEK_W01

ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu dodatkowego C1+  w ESOKJ w zakresie języka specjalistycznego związanego ze studiowaną dyscypliną i pokrewnymi zagadnieniami naukowo-technicznymi

                           UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01

rozumie obcojęzyczne teksty ze swojej specjalności (np. dokumentację biznesową i techniczną), pozyskuje z nich niezbędne informacje, dokonuje ich krytycznej analizy; stosuje w mowie i piśmie odpowiednie dla języka środki naukowo-technicznego na poziomie zaawansowanym

                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01

ma świadomość roli języka specjalistycznego oraz naukowo-technicznego dla potrzeb komunikacji w środowisku zawodowym oraz dla własnego rozwoju zawodowego

 Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 13:32
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty