Menu
 
 
 
 

Egzamin certyfikatowy na poziomie A2

Egzamin certyfikatowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.


Egzamin pisemny:

Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:
- słuchanie,
- czytanie,
- gramatyka i leksyka
- pisanie tekstu użytkowego.

 

Słuchanie – dwa teksty do słuchania (np. monologi i/lub mini-dialogi w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ).
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu (prawda/fałsz, test wyboru, dopasowania wypowiedzi do uczestników dialogu itp.).
Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Czytanie – dwa lub trzy krótkie teksty do czytania (w obszarze zagadnień zgodnych z  programem nauczania / ESOKJ).
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających rozumienie globalne i selektywne tekstu czytanego (prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie tytułów do tekstu itp.).
Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

Gramatyka i leksyka – liczba zadań dowolna (w obszarze zagadnień zgodnych z  programem nauczania / ESOKJ).
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa.
Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 25 punktów.

Pisanie krótkiego tekstu użytkowego – osoba zdająca ma za zadanie napisać np. zaproszenie, krótki tekst nieformalny typu e-mail/ list z wakacji lub  e-mail/list, w którym przedstawia swoją rodzinę, zainteresowania, miejsce zamieszkania lub prosty tekst formalny typu e-mail w sprawie rezerwacji pokoju w hotelu z dodatkowymi pytaniami (np. o wyżywienie, parking itp.).
Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać 15 punktów.

 

Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku  UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 44 punkty.


Egzamin ustny:

Egzamin ustny zdaje się przed komisją w parach lub indywidualnie.  Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej: ok. 15 minut. Zdający przygotowują się osobno. Czas trwania egzaminu ustnego: 15  minut.

Egzamin ustny (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ) obejmuje:

· krótką rozmowę wstępną pomiędzy zdającymi na zasadzie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi z użyciem haseł stymulujących (nazwisko, imię, wiek, studia, hobby, itd.)

· wypowiedź indywidualną na podstawie materiału stymulującego

· dialog między zdającymi w oparciu o zadanie komunikacyjne.

 

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 

- treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),

- poprawność językową (gramatyczną i leksykalną), 

- bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych),

- wymowę i intonację.

 

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.
Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku 
UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. co najmniej 11 punktów.

 

Punktacja egzaminu certyfikatowego (część pisemna i część ustna łącznie)

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100  punktów.

Rozkład punktów i oceny:

 

Punkty

Ocena

100 - 91

bardzo dobry

90 - 82

dobry plus

81 - 73

dobry

72 – 64

dostateczny plus

63 - 55

dostateczny

poniżej 55

niedostateczny

 

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów (44 punkty z części pisemnej i 11 punktów z części ustnej).

 

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty