Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | ACERT | Opis egzaminu certyfikatowego ACERT | Poziom B1 (nowy)
 

 

OPIS EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO ACERT B1

 

 

Egzamin ACERT dla poziomu B1 składa się z 5 części:

 

 1.    Słuchanie ze zrozumieniem  =20 pkt
 2.    Czytanie ze zrozumieniem  =20 pkt
 3.    Gramatyka i leksyka
 =20 pkt
 4.    Pisanie
 =20 pkt
 5.    Mówienie
 =20 pkt
 

Pierwsze 4 części wchodzą w skład egzaminu pisemnego.


Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

 

Część pierwsza (egzamin pisemny)

Słuchanie ze zrozumieniem (20 punktów)

 

Ta część egzaminu składa się z dwóch zadań (przykładowe teksty do słuchania: dialog przeprowadzony w kontekście akademickim oraz audycja radiowa lub prezentacja). Przykładowe typy zadań: prawda/fałsz, test wyboru, uzupełnianie, dopasowywanie właściwej odpowiedzi.

 

Część druga (egzamin pisemny)

Czytanie ze zrozumieniem (20 punktów)

 

Ta część egzaminu składa się z dwóch zadań (przykładowe teksty: fragment tekstu popularnonaukowego lub tekstu dotyczącego środowiska akademickiego: strona internetowa uczelni, ogłoszenia, regulamin studiów, broszury informacyjne, korespondencja formalna z przedstawicielami uczelni). Przykładowe typy zadań: prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie właściwej odpowiedzi.

 

Część trzecia (egzamin pisemny)

Gramatyka i słownictwo (20 punktów)

 

Ta część składa się z dwóch zadań sprawdzających znajomość struktur gramatycznych oraz podstawowego słownictwa akademickiego. Przykładowe typy zadań: uzupełnianie luk, dopasowywanie właściwej odpowiedzi.

 

Część czwarta (egzamin pisemny)

Pisanie (20 punktów)

 

W tej części egzaminu należy wybrać jedno z dwóch zaproponowanych zadań: email (korespondencja akademicka) lub opowiadanie (sytuacje dotyczące studiowania w kraju lub zagranicą).

 

Wypowiedź powinna zawierać od 120 do 150 słów i spełniać wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 

Część piąta (egzamin ustny)

Mówienie (20 punktów)

 

Czas trwania egzaminu ustnego – 15  minut.

 

Ta część składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętność komunikowania się oraz wypowiadania na tematy związane ze środowiskiem akademickim.

 

Pierwsza część egzaminu ustnego to dialog sytuacyjny dotyczący życia akademickiego.

Druga część to omówienie tematu w oparciu o materiał stymulujący.

 

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • treść przekazu (realizacja zadania oraz interakcja),  2 punkty
  • poprawność językową (gramatyczną oraz leksykalną), 3 punkty
  • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania), 3 punkty
  • wymowę, intonację i płynność wypowiedzi, 2 punkty

 

Za wykonanie zadań może otrzymać maksymalnie 20 punktów (10 punktów za dialog oraz 10 punktów za omówienie tematu).

 

Punktacja egzaminu certyfikatowego ACERT B1

 

Za egzamin pisemny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, gramatyka i leksyka, pisanie) można otrzymać w sumie 80 punktów. Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

 

PUNKTY

OCENA

100 – 91

bardzo dobry

90 – 82

dobry plus

81 – 73

dobry

72 – 64

dostateczny plus

63 – 55

dostateczny

poniżej 55

niedostateczny

 

 

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów.

 

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.

 

 

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 09:02
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty