Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | ACERT | Opis egzaminu certyfikatowego ACERT | Poziom B2 (nowy)
 
OPIS EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO ACERT B2

 

 

Egzamin ACERT dla poziomu B2 składa się z 5 części:

 

 1. Słuchanie ze zrozumieniem
 = 20 punktów
 2. Czytanie ze zrozumieniem  = 20 punktów
 3. Gramatyka i leksyka  = 20 punktów
 4. Pisanie  = 20 punktów
 5. Mówienie
 = 20 punktów

 

Pierwsze 4 części wchodzą w skład egzaminu pisemnego.

 

Czas trwania egzaminu pisemnego - 120 minut.

 

Część pierwsza (egzamin pisemny)

Słuchanie ze zrozumieniem (20 punktów)

 

Ta część egzaminu składa się z dwóch zadań (przykładowe teksty do słuchania: rozmowa / dyskusja prowadzone w kontekście akademickim, wykład, audycja radiowa, prezentacja związana z tematyką popularnonaukową). Przykładowe typy zadań: prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie właściwej odpowiedzi, uzupełnianie luk.

 

 

Część druga (egzamin pisemny)

Czytanie ze zrozumieniem (20 punktów)

 

Ta część egzaminu składa się z dwóch zadań (przykładowe teksty: fragment artykułu popularnonaukowego lub tekstu akademickiego, tekst dotyczący środowiska akademickiego: strona internetowa uczelni, ogłoszenia, regulamin studiów, broszury informacyjne, korespondencja formalna z przedstawicielami uczelni). Przykładowe typy zadań: prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie właściwej odpowiedzi.

 

Część trzecia (egzamin pisemny)

Gramatyka i słownictwo (20 punktów)

 

Ta część składa się z czterech zadań sprawdzających znajomość struktur gramatycznych oraz słownictwa akademickiego. Przykładowe typy zadań: przekształcanie zdań, słowotwórstwo, uzupełnianie luk.

 

Część czwarta (egzamin pisemny)

Pisanie (20 punktów)

 

W tej części egzaminu należy wybrać jedno z dwóch zaproponowanych zadań: email formalny (korespondencja akademicka), raport lub sprawozdanie.

 

Wypowiedź powinna zawierać od 150 do 200 słów i spełniać wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 

Część piąta (egzamin ustny)

Mówienie (20 punktów)

 

Czas trwania egzaminu ustnego - 15 minut.

 

Ta część składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętność przedstawiania prezentacji oraz wypowiadania się na tematy popularnonaukowe.

 

Pierwsza część egzaminu ustnego to przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji na temat związany z zainteresowaniami naukowymi osoby przystępującej do egzaminu. Czas trwania prezentacji – około 10 minut.  

 

Druga część to omówienie tematu w oparciu o materiał stymulujący.

 

Przy ocenie prezentacji komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • strukturę prezentacji, 2 punkty
  • poprawność językową (gramatyczną oraz leksykalną), 3 punkty
  • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych), 3 punkty
  • sposób przedstawienia prezentacji (płynność wypowiedzi, kontakt wzrokowy, korzystanie z notatek, tempo wypowiedzi, przejrzystość wypowiedzi), 2 punkty

 

Przy ocenie wypowiedzi na wylosowany temat komisja egzaminacyjna uwzględnia:

  • treść przekazu (realizacja zadania), 2 punkty
  • poprawność językową (gramatyczną oraz leksykalną), 3 punkty
  • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania), 3 punkty
  • wymowę, intonację i płynność wypowiedzi, 2 punkty

 

Za wykonanie zadań może otrzymać maksymalnie 20 punktów (10 punktów za prezentację oraz 10 punktów za omówienie tematu).

 

 

Punktacja egzaminu certyfikatowego ACERT B2

 

Za egzamin pisemny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, gramatyka i leksyka, pisanie) można otrzymać w sumie 80 punktów. Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

 

PUNKTY

OCENA

100 – 91

bardzo dobry

90 – 82

dobry plus

81 – 73

dobry

72 – 64

dostateczny plus

63 – 55

dostateczny

poniżej 55

niedostateczny

 

 

Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu minimum 55 punktów.

 

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów egzamin jest uznawany za niezdany.

 

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 09:15
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty