Strona główna | Projekty | Santander Universidades | Regulamin kursów języka hiszpańskiego
 

Regulamin kursów języka hiszpańskiego organizowanych w ramach projektu SJO „Santander Universidades”

 

 1. Zgodnie z Umową podpisaną przez Politechnikę Wrocławską z Fundacją Banku Zachodniego WBK w ramach globalnego programu Santander Universidades, Studium Języków Obcych organizuje 3-semestralny cykl bezpłatnych kursów języka hiszpańskiego, który będzie trwał od semestru letniego 2013/2014 do semestru letniego 2014/2015 włącznie.
 2. Kursy są przeznaczone w pierwszej kolejności dla studentów I stopnia studiujących na kierunkach: Inżynieria Finansowa, Przedsiębiorczość, Innowacja i Projekty, Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, Informatyczne Technologie Zarządzania Wiedzą, Inteligentne Systemy Informatyczne, Internet i Technologie Informacyjne, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Informacyjne, Systemy Baz Danych, Systemy Wspomagania Decyzji, Teleinformatyka, Informatyka, Matematyka, Matematyka Stosowana oraz na kierunkach pokrewnych. 
 3. Student może rozpocząć naukę języka hiszpańskiego na jednym z oferowanych poziomów - A1, A2 lub B1. Powinien jednak uczestniczyć w całym 3-semestralnym cyklu nauki. W związku z tym w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 powinien mieć do końca studiów co najmniej 3 semestry. Można rozpocząć naukę języka hiszpańskiego na I stopniu i kontynuować na II stopniu studiów. Nie ma możliwości uczestnictwa w kursie w czasie urlopu dziekańskiego.
 4. Zajęcia na kursach odbywają się w trybie blended learning – tradycyjne zajęcia są wspierane kursami e-learning Aula Virtual de Español, do których każdy uczestnik kursu otrzyma nieodpłatną licencję.
 5. Dla studentów II stopnia od semestru zimowego 2014/2015 będą organizowane kursy języka specjalistycznego. Wymagany poziom umiejętności językowych – minimum B1.
 6. Po zakończeniu cyklu kursów student może przystąpić do egzaminu certyfikatowego na osiągniętym poziomie i może uzyskać międzynarodowy certyfikat DELE.
 7. Na podstawie świadectwa ukończenia kursu lub posiadanego certyfikatu można uzyskać zwolnienie z lektoratu języka hiszpańskiego na odpowiednim poziomie.
 8. Szanse na skorzystanie z oferty stypendiów, staży i praktyk Banku Zachodniego WBK w kraju i za granicą mają w pierwszej kolejności studenci i absolwenci PWr posiadający między innymi certyfikat DELE na poziomie B2 i C1.
 9. Student, który zapisał się na jeden z kursów oferowanych w ramach cyklu, ma obowiązek podpisania deklaracji uczestnictwa w kursie.
 10. Student, po zapoznaniu się ze swoim planem wydziałowym, ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia swojego uczestnictwa w kursie. W przypadku kolizji godzin kursu z planem wydziałowym student może wypisać się z kursu, informując o tym fakcie prowadzącego kurs przed rozpoczęciem zajęć na kursie, a najpóźniej w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru. Na miejsce studenta, który wypisuje się z kursu, zostaje wpisany student z listy rezerwowej.
 11. Student ma obowiązek regularnego uczestnictwa w zajęciach, dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
 12. Student powinien kontynuować naukę języka hiszpańskiego do zakończenia projektu.
 13. W wyjątkowych sytuacjach losowych student może zrezygnować z kursu, nie ponosząc  konsekwencji finansowych, na własny wniosek i za zgodą Dyrektora SJO.
 14. Po zakończeniu projektu będzie istnieć możliwość kontynuacji nauki języka hiszpańskiego na studiach II stopnia i/lub na studiach doktoranckich, ale na zasadach, które będą przedstawione w odrębnym dokumencie.
 15. Kwestie sporne dotyczące realizacji kursów i całego projektu rozstrzyga Dyrektor SJO.

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty