Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | MONDIALE | Zasady egzaminów
 
Zasady egzaminów MONDIALE z języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 1. Regulamin egzaminów MONDIALE określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminów MONDIALE w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej (SJO PWr).
 2. Testy egzaminacyjne MONDIALE są opracowane przez MONDIALE-Testing GmbH Obermatta 41 CH-3984 Fiesch, Szwajcaria we współpracy z organizacjami International Language Testing Association (ILTA), European Association for Language Testing and Assessment (EALTA) oraz International Language Association (ICC). Egzaminy MONDIALE są przeprowadzane przez centrum egzaminacyjne, Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.
 3. Egzaminy MONDIALE są przeprowadzane w celu określenia poziomu znajomości języka angielskiego technicznego oraz języka niemieckiego technicznego w ramach poziomów B1, B2 i C1, według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) ustalonej przez Radę Europy. Ponadto egzaminy MONDIALE określają poziom zaawansowania w zakresie poszczególnych sprawności, takich jak mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu czy rozumienie tekstu pisanego.
 4. Egzaminy MONDIALE obejmują następujące dziedziny:

  a) Język angielski
  Inżynieria Mechaniczna
  Inżynieria Elektryczna
  Inżynieria Wodno-Lądowa
  Informatyka
  Technologia Żywienia
  Przemysł Samochodowy
  Przemysł Gazowy i Naftowy
  Medycyna.

  b) Język niemiecki
  Inżynieria Mechaniczna
  Inżynieria Elektryczna
  Budownictwo.
 5. Egzaminy MONDIALE organizowane są w semestrze zimowym oraz letnim. Moduł ogólny i egzamin z umiejętności pisania są egzaminami przeprowadzanymi drogą internetową. Egzamin z umiejętności mówienia odbywa się w trybie on-line przez Skype.
 6. Za organizację egzaminów odpowiada Administrator sesji egzaminu MONDIALE. Informacje o terminach sesji oraz miejscach przeprowadzenia egzaminów MONDIALE są zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej SJO PWr.
 7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty za egzamin. Informacje dotyczące wysokości opłat i sposobu ich uiszczania są zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej SJO PWr.
 8. W przypadku nieobecności kandydata na egzaminie opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie, nie przekraczającym 30 dni, uzgodnionym z organizatorem sesji.
 9. Osoby przystępujące do egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie. Wzór Certyfikatu udostępniony jest na stronie internetowej SJO PWr.  Certyfikat jest ważny bezterminowo i zawiera informacje ułatwiające interpretację wyników. Informacja o wynikach wysyłana jest w terminie do 4 tygodni, a certyfikaty wysyłane są w terminie do 5 tygodni po zakończeniu egzaminu.
 10. Osoby egzaminowane mogą odebrać Certyfikat osobiście w sekretariacie SJO. Certyfikaty egzaminów MONDIALE są ewidencjonowane i przechowywane przez jeden rok, licząc od dnia egzaminu.
 11. Informacje dotyczące trybu przeprowadzania egzaminów oraz procedury zapisów są zamieszczane i aktualizowane co semestr na stronie internetowej SJO PWr.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty