Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język hiszpański | Program nauczania
 

POZIOM A1 (wg systemu Rady Europy A1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • Znane mi nazwy, słowa i wyrażenia w krótkich wypowiedziach
 • Proste polecenia, pytania, prośby
 • Informacje dot. osób, liczby
 • proste pytania dot. mnie i moich zajęć

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • W prostych tekstach znane mi nazwy, pojedyncze słowa i wyrażenia
 • Krótkie proste teksty dotyczące tematów z życia codziennego
 • Napisy na tablicach informacyjnych (na dworcu, w domu towarowym, ulicy)
 • Proste życzenia okolicznościowe
 • Prostą wiadomość np. SMS, e-mail

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
 • W prosty sposób przywitać się, przedstawić się i pożegnać się
 • Poprosić o powtórzenie komunikatu
 • W prosty sposób wyrazić prośbę (np. zamówić jedzenie i zapłacić)
 • Zadać proste pytania na tematy codzienne
 • Umówić się
 • Zapytać o drogę i objaśnić ją

MÓWIĘ I OPOWIADAM
Potrafię
 • W prosty sposób przedstawić siebie i rodzinę
 • W prosty sposób opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, jak spędzam wolny czas, jaka jest pogoda

PISZĘ
Potrafię
 • Wypełnić prosty formularz
 • Sporządzić listę zakupów
 • Opisać prostymi zdaniami swoją rodzinę, szkołę i zainteresowania
 • Napisać krótkie życzenia okolicznościowe
 • Napisać krótką wiadomość np. SMS, e-mail

 TEMATYKA
 •  Opis osób  (zawody i narodowości)
 • Opis przedmiotów i miejsc
 • Mój dom
 • Moja rodzina
 • Określanie daty (dni tygodnia, miesiące, pory roku) i godziny
 • Określanie pogody
 • Poruszanie się po mieście (plan miasta, podawanie adresu)
 • W biurze informacji turystycznej
 • W restauracji
 • Na poczcie
 • W sklepie odzieżowym
 • W sklepie spożywczym
 • Na targu
 • W aptece
 • Części ciała
 • Prowadzenie rozmowy telefonicznej
 • Własne zainteresowania
 • Opowiadanie o swoich studiach
 • Wiadomości o Hiszpanii: rozkład dnia, styl życia, kuchnia hiszpańska, święta, najciekawsze regiony Hiszpanii
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Alfabet, zasady wymowy, zasady akcentowania, zasady pisowni, literowanie
 • Rodzajniki nieokreślone, określone i ściągnięte
 • Budowa zdań twierdzących, pytających,  przeczących i wykrzyknikowych
 • Liczba mnoga i rodzaj żeński rzeczowników i przymiotników
 • Zaimki osobowe (odmiana)
 • Zaimki wskazujące
 • Zaimki dzierżawcze nieakcentowane
 • Zaimki nieokreślone
 • Zaimki pytajne
 • Przyimki 
 • Spójniki
 • Przysłówki miejsca, czasu i ilości
 • Liczebniki główne do 1 000 000 000 i porządkowe do 10
 • Stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • Zdania przyczynowe
 • Użycie ser, estar i haber
 • Budowa i użycie czasu teraźniejszego w trybie oznajmującym (presente de ind.)
 • Odmiana czasowników regularnych, częściowo nieregularnych (oboczności e>ie, o>ue, e>i, c>zc, u>ue) i całkowicie nieregularnych (caer, dar, decir, estar, haber, hacer, ir, oír, poder, poner, querer, saber, salir, ser, tener, traer, venir, ver)
 • Czasowniki zwrotne
 • Czasowniki: gustar, doler
 • Biernik osobowy
 • Peryfrazy:  tener que + inf, estar+ gerundio.


POZIOM A2E (wg systemu Rady Europy A2)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • prostą rozmowę na tematy codzienne
 • proste wypowiedzi na temat wolnego czasu,  zainteresowań, ulubionych zajęć
 • najważniejsze informacje  w prostych komunikatach  np. na dworcu, w domu towarowym
 • proste wypowiedzi dot. minionych wydarzeń
 • proste wypowiedzi dot. marzeń i planów na przyszłość

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • proste opisy osób, przedmiotów i miejsc
 • potrzebne mi informacje np.  w informatorach turystycznych,  rozkładach jazdy
 • proste opisy wydarzeń (np. relacje z podróży)
 • proste listy dot. codziennych wydarzeń

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
 • przedstawić siebie i swoją rodzinę
 • porozumieć się w prostych codziennych sytuacjach
  np. w sklepie, w banku, na uczelni, w biurze podróży
 • uzyskać prostą informację podczas podróży np. kupić bilet, dowiedzieć się o godzinę odjazdu pociągu
 • zapytać kogoś, jak się czuje,  co mu dolega i odpowiedzieć  na podobne pytania
 • zaprosić znajomych np.  na urodziny, wycieczkę i ustalić miejsce, czas i plan imprezy
 • zapytać o minione wydarzenia
 • przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
 • w prosty sposób opowiedzieć o miejscach, które znam  (np. uczelnia, moje miasto) 
 • podać prosty przepis na ulubioną potrawę
 • przedstawić w prosty sposób swoje plany wakacyjne
 • opowiedzieć o minionych wydarzeniach  (np. weekend w górach)
 • opowiedzieć, co widzę  na obrazku

PISZĘ
Potrafię
 • opisać w prosty sposób siebie i swoje upodobania
 • wyjaśnić w krótkim liście do kolegi / koleżanki, gdzie mieszkam i opisać w prosty sposób drogę do mojego domu
 • zanotować ważne dla mnie informacje dot. moich  zajęć na uczelni i poza nią
 • przedstawić w krótkim tekście kolejność wydarzeń,  stosując wyrażenia: najpierw, potem, w końcu
 TEMATYKA
 • Rozrywki (kino, teatr,  sport).
 • Plany na wakacje.
 • Podróżowanie pociągiem i samochodem; awaria samochodu.
 • Opowiadanie o wydarzeniach minionych; o życiu w dawnych czasach.
 • Wspomnienia z dzieciństwa
 • Innowacje techniczne.
 • Sprzęty domowe i ich zastosowanie.
 • Prace domowe i robienie zakupów.
 • Drobne naprawy domowe.
 • Problemy ze zdrowiem  (objawy chorób, lekarstwa); zdrowy tryb życia.
 • Przestępczość (kradzież dokumentów i bagażu).
 • Rezerwacja pokoju w hotelu.
 • Zwiedzanie miasta (zabytki, muzea)
 • Wiadomości o Hiszpanii: obyczaje hiszpańskie, słynni Hiszpanie, święta w Hiszpanii, Barcelona i jej zabytki.
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Budowa i użycie czasów w trybie oznajmującym:   futuro imperfecto, pr. perfecto, pr. imperfecto, pr. indefinido.
 • Użycie czasów przeszłych w narracji.
 • I typ zdań warunkowych.
 • Zdania przyczynowe (z "como").
 • Zdania pytające zależne.
 • Zdania podrzędnie złożone (dopełnieniowe, czasowe, przyczynowe, przyzwalające,  celowe, warunkowe).
 • Peryfrazy: ir + a + inf, llevar + gerundio, haber que + inf.
 • Wyrażanie przypuszczenia.
 • Czasowniki z obocznością i>y.
 • Użycie "todo".
 • Wprowadzenie do mowy zależnej  w trybie oznajmującym.
 • Zaimki względne.
 • Zaimek nijaki: lo.

 

POZIOM B1 (wg systemu Rady Europy B1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • Najważniejsze informacje, gdy ludzie mówią o swoich doświadczeniach,  uczuciach i wrażeniach
 • Gdy ludzie  wyrażają swoje opinie  na jakiś temat
 • Główny wątek filmu,  główne informacje radiowe i telewizyjne dot. aktualnych  wydarzeń, jeśli prezenter  mówi wyraźnie i powoli
 • Zrozumieć przesłanie prostych piosenek
 • Krótkie opowiadanie
   
CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię
 • Zrozumieć proste teksty opowiadające znane mi historie
 • Zrozumieć istotne informacje opisujące aktualne i znane  mi wydarzenia
 • Wskazać w pobieżnie przeczytanym tekście informacje na temat tego,  kto co zrobił, gdzie i kiedy
 • Zrozumieć proste broszury (np. folder)
 • Zrozumieć akcję jasno  zbudowanego opowiadania
   
MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
 • Prowadzić prostą rozmowę na znane mi tematy
 • Porozumieć się w większości  sytuacji w czasie podróży
 • Wyrazić uczucia  (zdziwienie, radość) i zareagować na nie 
 •  Uzyskać i przekazać ważną dla mnie informację w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
 • Opowiedzieć o różnych wyrażeniach i skomentować je
 • Opowiedzieć o moich doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach
 • Przedstawić główny wątek filmu
 • Przekazać opinię na  temat obejrzanego filmu
 • Opowiedzieć w prosty  sposób wydarzenie,  anegdotę lub dowcip

PISZĘ
Potrafię
 • Zapisać krótką informację w formie notatki (faks, e-mail, SMS)
 • Napisać prosty tekst na  znany mi temat
 • Napisać swój życiorys 
 • Zrelacjonować wydarzenia, których byłem/am świadkiem

 TEMATYKA
 • Szczegółowy opis postaci, cechy charakteru,
 • Wymarzony partner/ka,  przyjaźń, miłość
 • Życie na uczelni  (wykłady, przedmioty,  żargon uczniowski),
 • dyplomy ELE,
 • humor hiszpański,
 • środki masowego przekazu i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej  
 • języki oficjalne w Hiszpanii.
 • postęp techniczny,
 • najważniejsze skróty  i skrótowce,

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Budowa i użycie czasów: teraźniejszy w trybie łączącym (presente de subjuntivo),  zaprzeszły  trybu oznajmującego (pr. pluscuamperfecto  de ind.), 
 • Tryb rozkazujący.
 • Rodzajnik nazw własnych.
 • Forma bezosobowa czasownika.
 • Forma zwrotna i bierna czasownika.
 • Peryfrazy: llevar + gerundio, seguir + gerundio,  tardar en + inf,  volver a + inf,  al + inf, echarse a + inf,  ponerse a + inf, tener + participio pasado
 • Zaimki dzierżawcze akcentowane.

 

POZIOM B1E (wg systemu Rady Europy B1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • główny temat dyskusji, która odbywa się w mojej obecności i dotyczy znanych mi spraw i dziedzin
 • gdy ludzie rozmawiają o swoich wrażeniach np. po obejrzeniu  filmu lub programu telewizyjnego
 • istotne informacje dot.  aktualnych wydarzeń
 • akcję filmu, treść  dłuższego opowiadania
 • treść prostej prezentacji na tematy  ogólne i popularnonaukowe
  
CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię
 • zrozumieć z kontekstu znaczenie nieznanych mi zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest mi znana
 • zrozumieć dłuższy tekst, jeśli dotyczy znanego mi wydarzenia lub dziedziny
 • odróżnić w tekstach informacje ogólne (fakty) od opinii
 • zrozumieć opis wrażeń, uczuć i życzeń
 • zrozumieć interesujące mnie ogłoszenia (np. o pracy, kursie)

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
 • w uprzejmy sposób przyjąć czyjąś propozycję
 • w rozmowie zastąpić nieznane mi słowo wyrazem o podobnym znaczeniu
 • wziąć udział w rozmowie lub dyskusji

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
 • przedstawić w jasny sposób swoje marzenia, nadzieje i plany
 • przekazać swoją opinię na temat obejrzanego filmu
 • przedstawić jasno cel swojego działania (np. dlaczego uczę się języków obcych)
 • przytoczyć po kolei za pomocą  słów z tekstu treść przeczytanych fragmentów
 • zaprezentować przygotowany wcześniej temat

PISZĘ
Potrafię
 • sporządzić krótkie proste opisy obecnych i minionych wydarzeń (np. weekend, wizyta znajomych) sformułować krótki list, e-mail (zaproszenie, krótki opis rodzinnej miejscowości, trasy podróży)

 TEMATYKA
 • słynni Hiszpanie,
 • moje ulubione czasopismo,  książka lub audycja telewizyjna
 • moja ojczyzna, region, miejscowość, z której pochodzę,
 • moje wrażenia z zagranicy  (wakacje, studia, kursy, praktyki itp.)
 • sztuka (architektura, malarstwo),
 • moda hiszpańska,
 • przesądy hiszpańskie,
 • wynajem mieszkania,
 • ochrona środowiska,
 • konflikty zbrojne i terroryzm,
 • praca  (język w środowisku pracy, szukanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna,  konflikty w pracy, bezrobocie, zawody przyszłości),
 • gospodarka hiszpańska
 • aktualności w Polsce i na świecie,
  referaty na wybrany temat popularnonaukowy (język specjalistyczny).

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Budowa i użycie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego  (imperfecto de subjuntivo), prostego trybu przypuszczającego  (potencial simple),  
 • II typ zdań warunkowych
 • Peryfraza: acabar de + inf.
 • Użycie cualquiera
 • Użycie "aunque".
 • Użycie por + mucho/ muy + tryb łączący.
 • Użycie como si + tryb łączący.
 • Strona bierna czasownika.
 • Mowa zależna w trybie oznajmującym i łączącym.
 • Wybrane idiomy.
 • Rekcja czasownika i przymiotnika.

 

 

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty