Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania | Lektoraty | Zasady zaliczania lektoratów na studiach niestacjonarnych
 

Zasady zaliczania lektoratów na studiach niestacjonarnych

 

 1. Student  zapisany na lektorat jest zobowiązany do zaliczenia lektoratu zgodnie z warunkami przedstawionymi w Karcie przedmiotu oraz w dokumencie Sposoby weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące zaliczenia konkretnego lektoratu, zadania podlegające ocenie oraz kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
 3. Każde zadanie podlegające ocenie należy zaliczyć w wyznaczonym terminie. Drugi termin zaliczania którejkolwiek części składowej oceny na danym lektoracie jest wyznaczany przez prowadzącego jedynie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności  studenta w pierwszym wyznaczonym terminie.
 4. Obowiązuje procentowy system zaliczania. Minimalny próg zaliczenia lektoratu wynosi 55%.
 5. Student uzyskuje na koniec semestru ocenę niedostateczną w przypadku:

  a) nieuzyskania progu zaliczenia 55%,

  b) nieprzestrzegania warunków zaliczenia określonych przez prowadzącego,

  c) nieuczestniczenia w zajęciach bez wypisu komputerowego i tym samym utracenia określonej liczby godzin ze swojego kredytu.

 6. Ocena z zaliczenia jest wystawiana przez prowadzącego na ostatnich zajęciach w semestrze. Zaliczenie w późniejszym terminie wymaga zgody Dziekana.
 7. Aby uzyskać zaliczenie lektoratu bez uczestnictwa w zajęciach, student musi spełnić jeden z warunków opisanych w dokumencie Zasady uznawalności ocen na studiach niestacjonarnych.
 8. Jeżeli student wykorzysta swój kredyt godzinowy, a nie uzyska zaliczenia z lektoratu na wymaganym poziomie, musi wykupić kurs powtórkowy na warunkach określonych w obowiązującym Zarządzeniu Rektora.
 9. Sprawy sporne dotyczące realizacji i zaliczenia lektoratów rozpatruje zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych.

 
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:43
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty