Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Informacje | Opis projektu
 

 

 

 

 


 

 

 „Deutsch ist ein Plus“

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

Opis projektu

 

Cykl kursów języka niemieckiego dla studentów Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i kierunki pokrewne na zlecenie firmy „CAPGEMINI”

Zleceniodawca: CAPGEMINI
K
oordynator projektu od strony firmy „Capgemini” - Justyna Kurpierz


Realizacja projektu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Studium Języków Obcych i Biuro Karier
Koordynator projektu od strony PWr: mgr Iwona Frankiewicz
Kierownik kursu od strony PWr: mgr Beata Brocka
Współpraca: Biuro Karier: mgr inż. Dariusz Piasecki


Przedmiotem projektu jest kształcenie studentów Politechniki Wrocławskiej kierunku Informatyka oraz kierunków pokrewnych w zakresie języka niemieckiego z elementami IT na poziomie podstawowym. Jednocześnie w ramach projektu będą prowadzone różnorodne działania mające na celu popularyzację nauki języka niemieckiego w branży informatycznej.
Finansowanie projektu:

Projekt jest finansowany  przez firmę „Capgemini”. Zajęcia dla studentów są nieodpłatne.


Uczestnicy projektu:
studenci Politechniki Wrocławskiej kierunku Informatyka i kierunków pokrewnych tj. Automatyki i Robotyki, Matematyki, Inżynierii Systemów wydziałów Informatyki i Zarządzania, Elektroniki, Mechanicznego, Elektrycznego, Podstawowych Problemów Techniki.

Cel projektu: przygotowanie językowe studentów do pracy w branży informatycznej.

 

Realizacja celu przez kształtowanie i rozwijanie umiejętności:

 • komunikowania się w typowych sytuacjach życia zawodowego;
 • rozumienia prostych wypowiedzi (monologowych i dialogowych) na temat wydarzeń z życia zawodowego oraz ważnych informacji w prostych komunikatach;
 • czytania ze zrozumieniem oraz znajdowania w tekstach potrzebnych informacji (np. w mailach);
 • opowiadania, w odpowiedni do poziomu sposób, o sobie, o innych osobach i miejscach, które zna (np. zawód i obowiązki informatyka, firma, miasto), o minionych wydarzeniach (np. dzień w pracy);
 • uczestniczenia w rozmowie na znane tematy;
 • opisywania informacji dotyczących typowych spraw z życia zawodowego (np. pisanie sprawozdania) oraz zdarzeń, przy zachowaniu ich kolejności;
 • notowania ważnych informacji (np. dotyczących terminów) oraz wypełniania niezłożonych formularzy.

 

Rozwijane są również kompetencje społeczne oraz umiejętność uczenia się (np. skupianie uwagi na podstawowych informacjach, efektywne współdziałanie podczas pracy w parach lub grupach, umiejętność wykorzystywania dostępnych materiałów do samodzielnej nauki, umiejętność korzystania z nowych technologii).

 

Czas trwania projektu: 02.10.2017 – 07.07.2018
Prowadzący zajęcia: lektorzy języka niemieckiego SJO PWr.
Miejsce zajęć: kampus Politechniki Wrocławskiej
Sposób kwalifikacji: zapisy oraz test językowy. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres działań projektowych:

 

I.    Dydaktyka

 • przeprowadzenie od października 2017 roku zajęć z języka niemieckiego dla studentów Politechniki Wrocławskiej w/w wydziałów, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Przewidziane są dwie grupy na różnych poziomach zaawansowania:

  Semestr zimowy 2017/18:
  1. poziom A1+ (60 godzin kursu, prowadzący: mgr Anna Kania i mgr Maria Garga),
  2. poziom A2 (60 godzin kursu, prowadzący: mgr  Krzysztof Rzemiński)

  Semestr letni 2017/18:
  1. poziom A2 (60 godzin kursu, prowadzący: mgr Anna Kania i mgr Maria Garga),
  2. poziom A2+ (60 godzin kursu, prowadzący: mgr  Krzysztof Rzemiński)

 • samodzielna praca studentów oraz praca z lektorem na zajęciach na platformie Wirtualne Środowisko Nauki,
 • niektóre zajęcia będą prowadzone z pracownikami firmy „Capgemini” w zakresie nauki języka niemieckiego z elementami IT (np. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej wg procedur firmy),
 • udział studentów w wydarzeniach szkoleniowych we Wrocławiu związanych z językiem niemieckim oraz krajami niemieckojęzycznymi.

 

II.    Promocja projektu poprzez:

 • podkreślanie potrzeby znajomości języka niemieckiego w branży informatycznej na kursach w SJO)
 • organizację wspólnie z uczestnikami kursu warsztatów językowych dla studentów PWr.,
 • wizytę w firmie „Capgemini” celem poznania firmy i możliwości odbycia praktyki lub stażu
 • możliwość odpłatnego uzyskania certyfikatu akademickiego o poziomie znajomości języka niemieckiego.


Ukończenie kursu:


Studenci po pozytywnie ukończonym kursie otrzymają świadectwo.
Na tej podstawie będą mogli starać się o uznanie kursu w dorobku naukowym w swoim dziekanacie (lektorat języka obcego na I stopniu studiów za 2 ECTS, 60 godzin zajęć). Warunki ukończenia kursu zostały opisane w Regulaminie kursów.
Dodatkową, płatną opcją po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania akademickiego certyfikatu ACERT. Szczegóły dotyczące egzaminu ACERT będą podane na zajęciach.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty