Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Informacje | Regulamin kursów
 
Regulamin kursów języka niemieckiego
 organizowanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

w ramach projektu „Deutsch ist ein Plus"

 

 1. Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z Biurem Karier PWr, na zamówienie firmy Capgemini Polska Sp z o.o. oddział Software Solution Center, w roku akademickim 2017/2018 organizuje 2-semestralne kursy języka niemieckiego na poziomie A1+ i A2 i ich kontynuację na poziomie A2 i B1.
 2. Kursy finansowane są przez firmę Capgemini Polska Sp z o.o. Studenci uczestniczą w kursach bezpłatnie, po wstępnej kwalifikacji językowej. Liczba miejsc w każdej grupie - określona jest na 14 osób.
 3. Kursy są przeznaczone przede wszystkim dla studentów I stopnia 2-3 roku oraz II stopnia 1-2 roku, studiujących na wydziałach Informatyki i Zarządzania, Elektroniki, Mechanicznym, Elektrycznym, Podstawowych Problemów Techniki oraz Matematyki na kierunku Informatyka i kierunkach pokrewnych.
 4. Rekrutację na kursy przeprowadza komisja, w której skład wchodzi kierownik projektu, koordynatorzy projektu oraz przedstawiciele firmy Capgemini. W procesie rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z kursu zakwalifikowanego uczestnika przyjęcie na kurs będzie odbywać się wg kolejności studentów na liście rezerwowej. 
 5. Po zakwalifikowaniu się na odpowiedni kurs student podpisuje umowę uczestnictwa w kursie (pisemne zobowiązanie uczestnictwa) i rozpoczyna naukę języka niemieckiego na poziomie A1+ lub A2. Student powinien uczestniczyć w całym 2-semestralnym cyklu nauki. W związku z tym w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 student powinien mieć do końca studiów (I i II stopnia łącznie)) co najmniej 2 semestry nauki.
 6. Student, po zapoznaniu się ze swoim planem wydziałowym, ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia swojego uczestnictwa w kursie. W przypadku kolizji godzin kursu z planem wydziałowym student może zostać wypisany z grupy. Warunkiem wypisu z kursu jest zapis na zajęcia wydziałowe po korekcie zajęć ogólnouczelnianych. W tym celu student musi mailowo poinformować o tym fakcie wraz z dokładnym opisaniem kolizji zajęć (nazwa przedmiotu, nazwisko prowadzącego, wydział, kod grupy, termin zajęć wydziałowych i data zapisu na zajęcia wydziałowe) kierownika kursów (beata.brocka@pwr.edu.pl) przed rozpoczęciem zajęć na kursie. Na miejsce studenta, który wypisuje się z kursu, zostaje przyjęty kolejny student z listy rezerwowej.
 7. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut w czasie trwania semestru zimowego oraz letniego 2017/18. W wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika kursu, lektora oraz wszystkich uczestników kursu pojedyncze zajęcia mogą odbyć się w innym niż ustalony termin.
 8. Student ma obowiązek regularnego uczestnictwa w zajęciach; dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
 9. Student ma obowiązek zakupu podręcznika wskazanego przez lektora, realizacji wszystkich zleconych przez lektora zadań, systematycznej nauki, pozytywnego zaliczenia wszystkich sprawdzianów i testów oraz regularnego korzystania z Wirtualnego Środowiska Nauki.
 10. Zajęcia na kursach odbywają się w trybie blended learning – tradycyjne zajęcia są wspierane e-learningiem zapewnionym przez platformę edukacyjną SJO PWr „Wirtualne Środowisko Nauki”. Każdy uczestnik kursu ma nieodpłatny dostęp do w/w platformy.
 11. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych.
 12. Student ma prawo do korzystania z biblioteki SJO.
 13. Obowiązuje punktowy system oceniania. Student ukończy kurs z wynikiem pozytywnym, jeżeli uzyska minimum 55% punktów.
 14. Obowiązuje skala ocen:
 15. Po zakończeniu cyklu kursów student otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Opcjonalnie student może przystąpić do płatnego egzaminu certyfikatowego na osiągniętym poziomie i uzyskać akademicki certyfikat ACERT.
 16. Na podstawie świadectwa lub certyfikatu ACERT student można uzyskać zgodę Dziekana swojego wydziału na uznanie lektoratu drugiego języka obcego w swoim dorobku naukowym.
 17. Szanse na skorzystanie z oferty stypendiów, staży i praktyk firmy Capgemini Polska Sp z o.o. mają w pierwszej kolejności studenci PWr, którzy pozytywnie ukończyli oba semestry w/w kursu.
 18. W bardzo wyjątkowych sytuacjach losowych student może zrezygnować z kursu, nie ponosząc konsekwencji finansowych, na własny wniosek i za zgodą Koordynatora Projektu SJO oraz firmy „Capgemini”.
 19. W przypadku nieuprawnionej rezygnacji z kursu student jest zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu kosztu kursu, zgodnego  z ceną kursu podaną w umowie.
 20. Po zakończeniu 2-semestralnego cyklu kursów będzie istnieć możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego na studiach II stopnia i/lub na studiach doktoranckich.
 21. Kwestie sporne dotyczące realizacji kursów i całego projektu rozstrzyga Dyrektor SJO.
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 13:07
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty