Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Program kursu A2
 

                                                                                                                

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE A2

DLA STUDENTÓW INFORMATYKI
KOD GRUPY: L00-75a

 

 

 • Cel kursu:
  Celem kursu jest przygotowanie językowe studentów do pracy w branży informatycznej.
 • Zakładane efekty kształcenia:
  - rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia zawodowego poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki),
  - kontynuowanie kształcenia umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia,
  - wykształcenie umiejętności rozumienia prostych wypowiedzi (monologowych i dialogowych) na temat wydarzeń z życia zawodowego oraz ważnych informacji w prostych komunikatach, np. w biurze, na dworcu, na lotnisku, w hotelu,
  - rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz znajdowania w tekstach potrzebnych informacji (np. w mailach),
  - wykształcanie umiejętności opowiadania, w odpowiedni do poziomu sposób, o sobie, o innych osobach i miejscach, które zna (np. zawód i obowiązki informatyka, firma, miasto), o minionych wydarzeniach (np. dzień w pracy) oraz uczestniczenia w rozmowie na znane tematy,
  - rozwijanie umiejętności opisywania zdarzeń (np. sprawozdanie), przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących typowych spraw z życia zawodowego, zachowując kolejność zdarzeń, notowania ważnych informacji (np. dotyczących terminów) oraz wypełniania niezłożonych formularzy,
  - rozwijane są również kompetencje społeczne oraz umiejętność uczenia się (np. skupianie uwagi na podstawowych informacjach, efektywne współdziałanie podczas pracy w parach lub grupach, umiejętność wykorzystywania dostępnych materiałów do samodzielnej nauki, umiejętność korzystania z nowych technologii).
 • Prowadzenie kursu: wykładowcy Zespołu Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
 • Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Forma nauczania (tradycyjna / zdalna): tradycyjna i zdalna
 • Forma przedmiotu: ćwiczenia
 • Liczba godzin: 60
 • Forma zaliczenia: test zaliczeniowy
 • Literatura podstawowa: Podręczniki do nauki języka niemieckiego specjalistycznego: Unternehmen Deutsch Grundkurs Kap. 6-10, Alltag, Beruf@Co.
 • Literatura uzupełniająca: materiały zebrane w Wirtualnym Środowisku Nauki, materiały własne lektorów.
 • Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach oraz test końcowy
 • Krótki opis zawartości całego przedmiotu:

Podczas kursu studenci rozwijają podstawowe słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne w zakresie tematów życia zawodowego  (opis zawodów, urządzeń, systemów, miejsc, relacji międzyludzkich, wyrażania krótkiej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz rozszerzają kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się.

 

Zawartość tematyczna:

Liczba

godzin

1. Przedstawianie się, opowiadanie o sobie i o innych. Zwroty grzecznościowe.

 

2

2. Zawód informatyka. Specjalizacje. Czynności i obowiązki w miejscu pracy.

 

2

3. Small talks w pracy i w życiu prywatnym.

 

4

4. Komputer – budowa, parametry, dane techniczne.

 

2

5. Porównywanie  przedmiotów (właściwości) i danych tabelarycznych/wykresów.

 

4

6. Obsługa systemu Windows i programów komputerowych.

 

8

7. Korespondencja służbowa. Maile, notatki, telekonferencje, rozmowy telefoniczne.

 

10

8. Problemy z komputerem i ich rozwiązywanie. Udzielanie porad.

 

2

9. Miejsca w mieście. Środki lokomocji. Opis drogi. Planowanie podróży. Rezerwacje biletów, miejsc w hotelu. Wypełnianie formularzy

8

10. Ustalanie terminów, podział obowiązków, wyznaczanie zadań w firmie.

 

4

11. Problemy w firmie i ich rozwiązywanie.

 

4

12. Sprawozdania z wykonanych zadań, przebiegu rozmowy, zebrania. Opis dnia.

 

6

13. Powtórki materiału.

 

2

14. Test

 

2

 

MATERIAŁ GRAMATYCZNY

Czasownik: czas przeszły Perfekt, czas przeszły Präteritum (czasowniki regularne, czasowniki

haben i sein, czasowniki modalne), rekcja czasowników

Przymiotnik: stopniowanie

Przyimek: z celownikiem i biernikiem, z celownikiem, z biernikiem

Zdania: współrzędnie złożone – powtórka, podrzędnie złożone: dopełnieniowe (dass, ob, wer, mit wem), przyczynowe (weil, da), czasowe (wenn, als), warunkowe (wenn)

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty