Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Egzamin centralny | Poziomy A2E oraz B1E
 

Opis egzaminu centralnego  Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

Poziomy A2E i B1E

 

1.      Szczegółowe warunki zdawania egzaminów centralnych z języków obcych są przedstawione w „Regulaminie egzaminu  centralnego Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej”.

2.      Egzamin centralny składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

 

Egzamin pisemny:

 

Czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut.

Za egzamin pisemny  można otrzymać w sumie 70 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

- słuchanie,

- czytanie,

- gramatyka i leksyka,

- pisanie tekstu użytkowego


Słuchanie – dwa teksty słuchowe (monolog lub dialog w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania).

Proponowane są różne typy ćwiczeń sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu – np. ćwiczenia typu: fałsz/prawda, test wyboru itp.

Za część słuchową można otrzymać w sumie 15 punktów.

 

Czytanie – dwa teksty czytane (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania).

Proponowane są różne typy ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstu czytanego – np. ćwiczenia typu: fałsz/prawda, test wyboru, ćwiczenia na słownictwo itp.

Za część czytaną można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Gramatyka i leksyka – liczba ćwiczeń dowolna (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania).

Proponowane są różne typy ćwiczeń sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych i słownictwa.

Za gramatykę i leksykę można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Pisanie tekstu użytkowego – osoba zdająca wybiera jeden z dwóch zaproponowanych tematów wypowiedzi pisemnej w formie tekstu użytkowego (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania):

1.      na poziomie A2E – e-mail prywatny (np. w formie opisu, opowiadania o minionym wydarzeniu, zaproszenia itp.). Liczba słów – 70-100.

2.      na poziomie B1E – e-mail prywatny oraz korespondencja formalna (np. odpowiedź na e-maila, prośba o udzielenie informacji, podanie itp.). Liczba słów – 100-150.

Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 15 punktów.

 

Egzamin ustny:

 

Egzamin ustny studenci zdają w parach.

Czas na przygotowanie wypowiedzi ustnej:  15 minut na parę zdających.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

 

Egzamin ustny (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania) obejmuje:

1.      na poziomie A2E - wypowiedź indywidualną oraz dialog sytuacyjny między osobami zdającymi.

2.      na poziomie B1E – wypowiedź indywidualną oraz dialog sytuacyjny między osobami zdającymi.

 

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

1.    treść przekazu (w tym realizacja zadania oraz interakcje),

2.    poprawność językową (gramatyczną i leksykalną oraz wymowę), 

3.    bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz

       umiejętność wyrażania myśli – opinii, argumentowania, uzasadniania).

 

Dokładny opis egzaminu ustnego (struktura, typy zadań i punktacja) oraz przykładowe zestawy egzaminacyjne znajdują się w zakładkach poszczególnych języków.

 

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 30 punktów. Komisja może przyznać maksymalnie 5 dodatkowych punktów bonusowych (w skali od 1 do 5) za walory wypowiedzi ustnej, takie jak:

- bogate i zróżnicowane słownictwo;

- urozmaicony styl wypowiedzi;

- używanie wyrażeń idiomatycznych, aluzyjnych, żartobliwych, emocjonalnych itp.;

- przeprowadzenie wywodu argumentacyjnego z precyzyjnym uzasadnieniem;

- ponadprogramowa wiedza dotycząca danego tematu.

 

Łącznie z punktami bonusowymi z części ustnej egzaminu można uzyskać maksymalnie 35 punktów.

 

Punktacja egzaminu centralnego (część pisemna i część ustna łącznie):

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 – 105 punktów.

 

Rozkład punktów i oceny:

 

Punkty
Ocena
 98-100/105  5.5
 87-97  5.0
 79-86  4.5
 70-78  4.0
 61-69  3.5
 50-60  3.0
 poniżej 50
 2.0
 
  • Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli student uzyska minimum  50 % z całego    egzaminu (część pisemna i ustna).
  • Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie z części pisemnej minimum 50%.
  • Jeżeli z części  pisemnej student otrzymał mniej niż 50%, musi  przystąpić do części  pisemnej i ustnej w II terminie. 
  • ­
  • ­Jeżeli student  nie uzyskał minimum 20 % z części ustnej, powtarza jedynie tę część.  

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty