Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Egzamin centralny | Regulamin egzaminu
 

REGULAMIN EGZAMINU CENTRALNEGO Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

  1. Egzaminy z języka obcego odbywają się tylko w sesji egzaminacyjnej zimowej oraz letniej.  
  2. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, których nazwiska znajdują się w bazie zapisowej i którzy zostali dopuszczeni do egzaminu przez osoby prowadzące lektorat (Wymóg ten nie dotyczy zdających eksternistycznie).
  3. Terminy i miejsca zdawania egzaminu podane są na stronie internetowej SJO PWr. W usprawiedliwionych przypadkach możliwa jest zmiana terminu po uzyskaniu zgody kierownika odpowiedniego zespołu językowego.
  4. Na egzamin należy przynieść legitymację studencką i drugi dokument ze zdjęciem oraz przybory do pisania.
  5. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie wymaganego minimum punktowego z części pisemnej. Aby zdać egzamin, należy również w części ustnej uzyskać wymaganą liczbę punktów.
  6. Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. W przypadku nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie student zachowuje prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.
  7. Student, który podczas egzaminu komunikuje się z innym studentem lub korzysta z  jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z oceną niedostateczną.
  8. W sali egzaminacyjnej niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty