Strona główna | Imprezy językowe | Turniej językowy | XV Turniej Językowy | Regulamin
 

REGULAMIN TURNIEJU JĘZYKOWEGO
DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

organizowanego przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

Celem Turnieju Językowego dla studentów Politechniki Wrocławskiej jest doskonalenie znajomości języków obcych oraz pogłębienie zainteresowań studentów historią, nauką, kulturą i problemami społecznymi krajów danego obszaru językowego.

 

Turniej Językowy odbywa się pod patronatem Prorektora ds. studenckich.

 

I.         ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W Turnieju Językowym mogą wziąć udział studenci Politechniki Wrocławskiej wszystkich stopni i lat studiów posiadający ważną legitymację studencką, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie.
 2. W Turnieju Językowym nie mogą uczestniczyć studenci Politechniki studiujący jednocześnie na wydziałach filologicznych, w wyższych szkołach filologicznych lub w kolegiach językowych oraz absolwenci tych szkół.
 3. Uczestnikami Turnieju nie mogą być studenci laureaci 1, 2 i 3 miejsca Turnieju Językowego z lat ubiegłych ani studenci obcokrajowcy, dla których wybrany język jest językiem ojczystym lub urzędowym.
 4. Poziom językowy Turnieju:

  a. z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego to B2/C1,

  b. z języka polskiego jako obcego to B2,

  c. z języka hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego to A2.


 5. Minimalna liczba uczestników Turnieju Językowego dla danej specjalności językowej to 5 osób.  
 6. Regulamin dopuszcza udział jednej osoby w dwóch lub więcej specjalnościach językowych.

II.      PRZEBIEG TURNIEJU JĘZYKOWEGO:

 

 1. Turniej odbywa się w dwóch etapach.
 2. Etap pierwszy – część pisemna Turnieju -  trwa 90 minut i składa się z 4 części:

a)    rozumienia ze słuchu (15 punktów)

b)   czytania ze zrozumieniem (15 punktów)

c)    części gramatyczno-leksykalnej (20 punktów)

d)   wiedzy o krajach danego obszaru językowego (20 punktów).

 1. Etap drugi (finał) – część ustna Turnieju Językowego:

A.    w specjalnościach, w których Turniej rozgrywany jest na poziomach B2 i C1 (czyli obecnie w specjalności języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego oraz języka polskiego jako obcego) obejmuje:

prezentację (do 10 min. dla poziomu B2/C1) na temat związany z kulturą, historią lub realiami życia w krajach danego obszaru językowego (30 punktów)

 

B.    w specjalnościach, w których Turniej rozgrywa się na poziomie A2 (obecnie język hiszpański, rosyjski i włoski) obejmuje:

prezentację  (ok. 5 min.) na temat związany z kulturą, historią lub realiami życia w krajach danego obszaru językowego (20 punktów) oraz odpowiedź na zadane przez komisję pytanie (10 punktów)

 1. Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (finału) zostanie podana na stronie internetowej Studium Języków Obcych.
 2. Uczestnicy drugiego etapu Turnieju Językowego wybierają temat prezentacji z listy tematów umieszczonej na stronie Studium Języków Obcych.
 3. Część ustną oceniać będzie komisja złożona z dwóch lektorów. Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja uwzględnia:
  1. poprawność językową (gramatyczną i leksykalną)
  2. bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania)
  3. płynność wypowiedzi (wymowa i intonacja)
  4. realizację tematu

Komisja może zaprosić wszystkich finalistów do wspólnego wysłuchania prezentacji i oddania głosu na ich zdaniem najlepszą. Otrzyma ona wyróżnienie. W przypadku takiej samej liczby głosów oddanej na różne prezentacje, o wyróżnieniu zadecyduje komisja.

 1. O zdobytym miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych w obu etapach. Z części pisemnej Turnieju Językowego można uzyskać maksymalnie 70 punktów, a z części ustnej Turnieju Językowego można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Za część pisemną i ustną w sumie można uzyskać 100 punktów.
 2. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystego spotkania po zakończeniu drugiego etapu Turnieju.
 3. Nagrodzone prezentacje stanowią własność SJO.
 4. Na każdy etap Turnieju uczestnik zobowiązany jest przyjść w stroju galowym, z ważną legitymacją studencką.

III.   NAGRODY

 

Dla laureatów przewidziane są różnorodne nagrody: pieniężne, książkowe oraz kursy językowe organizowane przez SJO. Wysokość nagród pieniężnych uzależniona jest od poziomu językowego dla danej specjalności językowej oraz zajętego miejsca w Turnieju.  

W kwestiach spornych decyzję podejmuje Koordynator Turnieju Językowego.

 

IV.   ORGANIZATORZY:

 

Organizatorem Turnieju Językowego jest Zespół Lektorów SJO Politechniki Wrocławskiej.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty