Menu
 
 
 
 
Strona główna | Indeks elektroniczny semestru zimowego 2017/18
 

INDEKS ELEKTRONICZNY 

1.     Od 1.10.2012 r., zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61/2012 dokumentowanie przebiegu studiów będzie prowadzone tylko w indeksie elektronicznym – poprzez portal JSOS (Edukcja.CL).

2.     Student musi uzyskać ocenę z zaliczenia, zgodnie z Regulaminem Studiów PWr  (paragraf 14 ust. 8), do końca semestru. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na podstawie zgody dziekana o przedłużenie sesji (paragraf 14 ust. 12) można ustalić termin zaliczenia w czasie sesji. W takim przypadku należy zgłosić niezwłocznie ten fakt prowadzącemu lektorat celem umówienia terminu zaliczenia w sesji. Ocena musi być wpisana do indeksu do końca sesji.

3.     Prowadzący zajęcia ma dwa dni robocze po upływie terminu zaliczenia lub egzaminu na wprowadzenie ocen do indeksu elektronicznego. Po wystawieniu oceny w indeksie elektronicznym student może, w terminie dwóch dni roboczych od jej wystawienia, również z portalu JSOS, potwierdzić tę ocenę albo zgłosić reklamację do prowadzącego zajęcia (egzaminatora).Prowadzący  (egzaminator) w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia reklamacji dokonuje ewentualnej korekty oceny. To oznacza, że w semestrze zimowym 2017/18  oceny z zaliczenia będą wpisane do systemu Edukacja CL najpóźniej 24.01.2018. 

4.     Od dnia wpisania wszystkich ocen w grupie do indeksu i ich zaakceptowania przez lektora rozpoczyna się termin dwóch dni roboczych obowiązujący przy akceptacji lub reklamacji oceny przez studenta.Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 10:21
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty