Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Program kursu B1
 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1
CAPGEMINI
DLA STUDENTÓW INFORMATYKI I KIERUNKÓW POKREWNYCH


 • Cele i zakładane efekty kształcenia:
  Celem kursu jest przygotowanie językowe studentów do pracy w branży informatycznej. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia zawodowego poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). Kontynuowanie kształcenia umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Doskonalenie umiejętności rozumienia treści i intencji wypowiedzi, rozpoznawania szczegółowych informacji w bardziej rozbudowanych wypowiedziach oraz ich interpretacji. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów, wyszukiwania potrzebnych informacji zawartych w tekście oraz dokonywania jego analizy. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w zakresie ogólnych zagadnień związanych ze środowiskiem pracy np. struktura firmy, warunki pracy, sytuacja rynkowa. Rozwijanie umiejętności prowadzenia komunikacji w firmie i z klientem.
  Doskonalenie umiejętności opisywania sytuacji i zdarzeń (np. maile), przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących spraw z życia zawodowego oraz wypełniania formularzy. Doskonalone są również kompetencje społeczne oraz umiejętność uczenia się (np. skupianie uwagi na ważnych informacjach, efektywne współdziałanie podczas pracy w parach lub grupach, umiejętność wykorzystywania dostępnych materiałów do samodzielnej nauki).
 • Prowadzenie kursu: wykładowcy Zespołu Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
 • Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Forma nauczania (tradycyjna / zdalna): tradycyjna i zdalna
 • Forma przedmiotu: ćwiczenia
 • Liczba godzin: 60
 • Forma zaliczenia: test zaliczeniowy
 • Literatura podstawowa: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs (Hueber), Im Beruf (Hueber), Fokus Deutsch (Cornelsen), Deutsch für Ingenieure (Springer)
 • Literatura uzupełniająca: materiały zebrane w Wirtualnym Środowisku Nauki, materiały własne lektora, linki umieszczane na dedykowanym dla grupy kursie opartym na platformie Moodle
 • Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach oraz test końcowy
 • Krótki opis zawartości całego przedmiotu:
 • Podczas kursu studenci doskonalą słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie tematów życia zawodowego (np. ubieganie się o pracę, struktura firmy, warunki pracy, komunikacja w firmie, sytuacja rynkowa, szkolenia, spotkania, motywacja w pracy) oraz rozszerzają kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się.

 

­

Treści programowe:

 

Liczba godzin:

1. Small talks – komunikacja na co dzień.

2

2. Życiorys, ogłoszenia o pracę, ubieganie się o pracę, list motywacyjny.

5

3. Struktura firmy, działy, kompetencje pracowników

2

4. Warunki pracy w firmie: wynagrodzenie, godziny pracy, świadczenia socjalne, urlop.

2

5. Historia i przyszłość firmy, sytuacja rynkowa

4

6. W firmie i poza nią – zebrania, narady, szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne,…

4

7. Podstawowe słownictwo z matematyki – działania, wzory, twierdzenia

4

8. Komunikacja w firmie: maile, rozmowy telefoniczne i przez komunikatory

6

9. Konflikty w firmie i ich rozwiązywanie.

4

10. Motywacja w pracy.

2

11. Komunikacja z klientem – odpowiedzi na zapytania, prośby, żądania, udzielanie porad, zażalenia.

3

12. Jak przygotować dobrą prezentację?

2

13. Języki programowania, zastosowania.

2

14. Cloud computing.

2

15. Nowości technologiczne jako wyzwanie dla informatyków:

a) Druk 3d

b) Trendy mobilnych technologii – Ios vs Android

 

2

2

16. Bezpieczeństwo (w) sieci. Wirusy, Trojany, hakerzy.

4

17. Prezentacje przygotowane przez studentów

4

18. Powtórki materiału

2

19. Test końcowy

2

Materiał leksykalno-gramatyczny:

Powtórka gramatyki i słownictwa z pierwszej części kursu

Zdania podrzędnie złożone różnego typu, np. czasowe, względne

Konjunktiv Imperfekt i Plusquamperfekt

Passiv

Rekcja czasowników i przymiotników

Wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe

Konstrukcje bezokolicznikowe

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty