Strona główna | Profil | Historia
 
­1949-1951 Początek nauczania języków obcych (rosyjskiego) na połączonych jeszcze wówczas uczelniach w­rocławskich Politechnice i Uniwersytecie.
1951 Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska stają się odrębnymi uczelniami.
1952 Na Politechnice Wrocławskiej powstaje Zakład Języków Obcych. Jego kierownikiem zostaje 24 letni mgr Jan Cygan dotychczasowy lektor języka angielskiego na wydziale Architektury. Nowopowstały Zakład liczył oprócz kierownika: trzech lektorów języka rosyjskiego, dwóch lektorów języka niemieckiego i lektorkę języka angielskiego. Zakład został ulokowany na parterze świeżo oddanego do użytku gmachu Nowej Chemii. Pomieszczenie składało się z jednego ciasnego pokoju, a umeblowanie stanowiło biurko, parę krzeseł i szafa. Pierwszą z pomocy naukowych stanowiło 300 egzemplarzy podręcznika do nauki języka rosyjskiego dla dorosłych zakupionych za własne pieniądza przez kierownika Zakładu, oraz dar w postaci kompletu dzieł Lenina i 150 egzemplarzy Słownika rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego. Był to zaczątek przyszłej biblioteki Studium.
1953 Zakład Języków Obcych przemianowano na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
1955 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeniesiono do nowego lokum w suterenie Gmachu Głównego. W tym samym roku wydzielono osobne zespoły Języka Rosyjskiego i Języków Zachodnich.
1956 Zespół Języków Zachodnich podzielono na Zespół Języka Niemieckiego, oraz Zespół Języka Angielskiego i Języków Romańskich. Z braku odpowiednich podręczników wykorzystywano wtedy do nauki czasopisma obcojęzyczne, a języka technicznego uczono na podstawie oryginalnych obcojęzycznych książek specjalistycznych z zakresu przedmiotów kierunkowych danego wydziału. Po Październiku 1956 roku studenci znający języki zachodnie mogli zrezygnować z obowiązkowego dotychczas języka rosyjskiego i przystąpić do uczenia się dwóch języków zachodnich.
1956/1957 Studium otrzymało do dyspozycji dużą salę 205, na I piętrze Gmachu Głównego. Udało się również zdobyć magnetofon, traktowany wówczas jak prawdziwy cud techniki.
1957 Pierwszy Krajowy Kurs Doskonalenia Znajomości Języka Rosyjskiego dla lektorów w Zakopanem.
1958 Pierwszy Międzynarodowy Kurs dla Lektorów Języka Rosyjskiego z krajów demokracji ludowej w Moskwie.
1959 Systematyczne doszkalanie lektorów Studium na cotygodniowych seminariach poświęconych teoriom najnowszych metod nauczania języków obcych.

 

Początek lat sześćdziesiątych we wszystkich uczelniach wprowadzony został obowiązek zdawania egzaminu z języków obcych dla kandydatów wstępujących na studia. 

 

1963 Studium przydzielono większą salę na parterze Gmachu Głównego. Zakupiono również dwa adaptery typu "Karolinka".
1964 Powstał samodzielny Zespół Języków Romańskich.
1965 Dr Jan Cygan dotychczasowy kierownik i pierwszy wykreowany w Studium doktor anglista, odszedł na stanowisko dyrektora organizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim Katedry Filologii Angielskiej. Kierownikiem Studium został mgr Czesław Sztukowski, lektor języka rosyjskiego. Zespoły studyjne opracowują i wydają skrypty do nauczania języków obcych. Powstaje laboratorium językowe.
1967 Konferencja jubileuszowa z okazji XV rocznicy istnienia Studium.
1969 Studium przeniosło się do swej obecnej siedziby w budynku byłej szkoły przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 7/8. Przy Studium powstaje Zakład Tłumaczeń.
1970 Kierownikiem został dr Zygmunt Kubacki. Powstał Zespół intensywnych kursów językowych przeznaczonych dla doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej.
1974 Pod redakcją dra Tadeusza Frankiewicza zaczęły się ukazywać Zeszyty Naukowe Studium.
1976 Powołano Zespół Języka Polskiego i wprowadzono nowy przedmiot - "Kultura języka".
1979 Przekształcenie księgozbioru Studium w Bibliotekę SNJO.

 

W dziesięcioleciu 1970-1980 odbyły się trzy konferencje i cztery sympozja.

 

­ ­ ­ ­
1980 Dyrektorem Studium został doc. Longin Jarmołkiewicz.
1981 Na stanowisko dyrektora Studium powołano dra Wacława Sielickiego.
1985 Decyzją Rektora w oparciu o Zespół Języka Polskiego powołano Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
1987 Dyrekcję Studium objęła doc. dr Romualda Kuźmińska, rusycystka. Powstało laboratorium komputerowe dla potrzeb dydaktyki języków obcych.
1989/1990 Studium podjęło propozycję Prorektora ds. Dydaktyki prof. Tadeusza Lutego zmiany systemu nauczania. Pod kierunkiem zastępcy Kierownika Studium ds. dydaktyki mgr Jolanty Bystry powstał nowy system nauczania języków obcych. Przyjęto, że student powinien wykazać się znajomością dwóch języków obcych w tym jednego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Przyznaje się studentowi kredyt w wysokości 240 godzin na ich naukę, który może dysponować w dowolny sposób, zapisując się na lektoraty według uznania. Student ma do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski (dla cudzoziemców), rosyjski i włoski.
1990 Pierwsza z Ogólnopolskich Olimpiad Języka Polskiego dla Cudzoziemców i Młodzieży Polonijnej organizowanych przez Studium Języka Polskiego.
1995 Kierownikiem Studium został mgr Marian Górecki, polonista.
1996/1997 Modernizacja gmachu Studium i uroczyste oddanie go do użytku z udziałem ówczesnego premiera Jerzego Buzka.
1998

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Socjologiczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy".

2000

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Nauczanie języków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnotą Europejską”.

2001/2002 Szkolenie Dydaktyczne dla lektorów Studium Języków Obcych.
2002

Obchody 50 rocznicy istnienia SJO.

 

Studium współorganizuje z Uniwersytetem Wrocławskim Międzynarodową Konferencję Naukową "Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego".

 

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Mój warsztat metodyczny na początku XXI wieku”.

2002/2003 Konkurs Językowy dla Studentów Politechniki przy współudziale ZSP.
2003

Studium uzyskało licencję do przeprowadzania egzaminów językowych, w których zdający otrzymują certyfikaty międzynarodowe TELC.

 

Studium zorganizowało XII Międzynarodowa Konferencja IATEFL.

 

Konferencja  Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zorganizowana z Uniwersytetem Jagiellońskim.

 

Reforma systemu nauczania języków obcych - wprowadzenie jednolitych poziomów znajomości języka według Europejskiego opisu kształcenia językowego, opisanie umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów zaawansowania, określenie struktury i zakresu egzaminów językowych.

 

­

Organizacja wakacyjnych kursów języka rosyjskiego dla studentów PWr w Moskwie.

 

Organizacja Olimpiady Języków Obcych dla studentów uczelni wrocławskich.

2004

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego”.

 

Rozpoczęcie prac nad projektem e-learningowym oraz opracowanie interaktywnych testów komputerowych.

 

Wprowadzenie języka japońskiego do oferty kursów językowych.

 

Szkolenia metodyczno-dydaktyczne dla lektorów uczelni Wrocławia.

2005

Pierwszy centralny egzamin z języków obcych - styczeń 2005.

 

Wprowadzenie kursów poprawkowych.

wrzesień 2005
Dyrektorem Studium została mgr Małgorzata Stawska, polonistka, Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki – mgr Renata Kasprzak, anglistka.
2005/2008

SJO przeprowadziło następujące działania:

 

I.  W zakresie działalności dydaktycznej:

1. Przystosowano i opracowano system nauczania języków obcych dla zreformowanych studiów  I i II stopnia Procesu  Bolońskiego.

 

2. Wzbogacono ofertę dydaktyczną w powiązaniu z potrzebami Uczelni:

 • przygotowano nową ofertę kursów profilowanych w ramach obowiązkowych lektoratów,
 • przygotowano i przeprowadzono kursy języka angielskiego i francuskiego dla pracowników wykładających przedmioty kierunkowe w językach obcych - 2006,
 • wprowadzono nauczanie języków: koreańskiego – 2006/2007 i czeskiego – 2007/2008,
 • wprowadzono akademicki certyfikat ACERT poświadczający znajomość języka obcego, uzyskaną w ramach obowiązkowych lektoratów dla studentów Uczelni - 2008

      sem. letni,

 • wprowadzono nową – nowocześniejszą formę egzaminu doktorskiego dla doktorantów,
 • wprowadzono kursy z zakresu emisji głosu, sztuki prowadzenia dyskusji i wystąpień publicznych,
 • wprowadzono wykłady z historii i kultury polskiej – 2006,
 • przygotowano i wprowadzono końcowe egzaminy centralne dla słuchaczy kursu przygotowawczego SJPC – 2007/2008,
 • przeprowadzono intensywne kursy języka polskiego w ramach  Szkoły Letniej - 2005/2006.

  

II. W zakresie działalności wspomagającej nauczanie języków obcych:

 • zorganizowano XIII Międzynarodową konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych  i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego” – wrzesień 2007,
 • zorganizowano w latach 2005/2006 cykl szkoleń dla pracowników dydaktycznych na temat Procesu Bolońskiego, systemu jakości oraz w latach 2007/2008 na tematy psychologiczno-pedagogiczne,
 • zorganizowano dyskusję na temat prowadzenia przedmiotów kierunkowych w językach obcych,
 • podjęto współpracę z Działem Współpracy Międzynarodowej nad opracowaniem projektu w celu powołania Centrum Kształcenia Językowego.

 

III. W zakresie organizacji:

 • opracowano Regulamin SJO, SJPC oraz Biblioteki SJO – 2005/2006,
 • dostosowano system oceniania do obowiązującego Regulaminu Oceniania -2005/2006,
 • powołano Zespół dydaktyczny ds. Studiów Niestacjonarnych i utworzono funkcję kierownika dla tego Zespołu. Funkcję objęła mgr Dorota Pytel, anglistka.

 

IV. W zakresie działalności okołodydaktycznej:

 • zorganizowano w latach 2006, 2007 i 2008 Turniej Językowy z zakresu języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
 • zorganizowano w roku 2007 Olimpiadę Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
 • udział pracowników dydaktycznych  SJO w Dolnośląskim Festiwalu Nauki,
 • przygotowano i złożono projekt na konkurs European Language Label (maj 2008) pt. „Politechnika poliglotów – nauczanie umiejętności komunikacyjnych w międzynarodowym świecie techniki i biznesu”.

 

V. W zakresie działalności informacyjnej, public relations i kształtowaniu wizerunku SJO:

 • wprowadzono tablice informacyjne zgodne z logotypem Uczelni,
 • opracowano i wdrożono logo SJO,
 • przygotowano materiały na temat SJO i SJPC do publikacji w ośmiu numerach Pryzmatu oraz 1 w Gazecie Wrocławskiej, 4 informacje w lokalnej TV – 2007/2008,
 • zmieniono stronę internetową SJO i opracowano stronę WWW dla SJPC po polsku, angielsku i hiszpańsku – 2007/2008,
 • opracowano w kilku wersjach językowych informator na temat kursu przygotowawczego prowadzonego  przez SJPC dla obcokrajowców, zamierzających studiować  na Politechnice – 2005/2006,
 • opracowano merytoryczne i ­graficzne zamówienia „broszur i gadżetów” po polsku,  angielsku i hiszpańsku dla SJPC – 2007/2008.

 

Nagrodę "docendo discimus" za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymali:

 • mgr Joanna Leszkiewicz (2006)
 • mgr Małgorzata Stawska (2008)

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • mgr Elżbieta Radomska (2005)
 • mgr Joanna Kozieja-Ruta (2006)
 • doc. dr Helena Kajetanowicz (2007)
 • mgr Grażyna Balkowska (2008)

2008/2009

Na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju powołano doc. dr Irinę Modrzycką, germanistkę.

Odbyła się reorganizacja pracy administracji:

 • mgr Bogusława Jaworska została Kierownikiem Biblioteki SJO,
 • na stanowisku starszego referenta Sekretariatu SJO zatrudniono Katarzynę Chańko,
 • utworzono nowy dział „Baza studencka”, w którym pracuje Jolanta Szabla.


Wprowadzono obowiązkowe egzaminy centralne na poziomie B2 na I stopniu studiów.

Opracowano i wprowadzono Program rozwoju i działań projakościowych:

 • powołano Komisję ds. Jakości pod przewodnictwem mgr Jacka Bednarczuka;
 • opracowano nowy system nauczania i egzaminowania na poziomie B2 i C1;
 • wprowadzono elementy języka specjalistycznego do programów nauczania oraz do testów i zadań egzaminacyjnych;
 • przygotowano kryteria oceny jakości procesu nauczania języków obcych, procedury hospitacji i wdrażania nowych pracowników oraz Regulamin egzaminu centralnego;
 • organizowano cykl szkoleń wewnętrznych dla lektorów (wykłady i warsztaty) związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia na PWr.


Odbył się uczelniany T­urniej językowy.

Utworzono system komunikacji wewnętrznej – e-tablicę.

Uporządkowano dorobek naukowo-dydaktyczny Studium.

Otwarto Klub Lektora.


2009/2010

 • Została powołana Grupa robocza ds. dysleksji pod przewodnictwem Pani mgr Ewy Mroczki.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała mgr Danuta Nędza.
 • Nagrodę „docendo discimus” za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymała mgr Joanna Kozieja-Ruta.
 • Opracowano nową stronę internetową SJO.
 • Wykonano projekt dydaktyczny „Języki obce w środowisku pracy inżyniera” jako wkład SJO w obchody Jubileuszu  100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu.

 • Opracowano regulamin i opis nowego egzaminu centralnego dla poziomów B2 i C1, A2 i B1.
 • Odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Interdyscyplinarność w nauczaniu języków Obcych”.
 • Opracowano strategię rozwoju „języków rzadkich”.
 • Przeprowadzono ankietyzację studentów w celu optymizacji planowania kursów językowych na I i II stopniu studiów.
 • Zorganizowano VIII edycję Turnieju Językowego z języków: angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.
 • Student Politechniki Wrocławskiej Michał Małkus zajął I miejsce w XI Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych.
 • Studium kontynuowało współpracę międzynarodową z uczelniami partnerskimi z Rosji (Moskwa, Riazań) i Niemiec (Magdeburg).

 ­­

2010/2011

 •  ­­Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała mgr Ewa Mroczka.
 • Nagrodę „docendo discimus” za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymała mgr Jolanta Dudzińska.
 • W ramach projektu wewnętrznego opracowano „System zapewnienia jakości kształcenia językowego”.

 • Studium rozpoczęło przygotowania do akredytacji środowiskowej.
 • Zorganizowano IX edycję Turnieju Językowego z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

 • 10 maja odbyły się pierwsze Juwenalia Językowe pod tytułem „Kalejdoskop językowy”.

 • SJPC zorganizowało Ogólnopolską Olimpiadę Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Szklarskiej Porębie, 2-tygodniowy letni kurs języka polskiego dla studentów uczelni partnerskiej z Riazania (Rosja) oraz intensywne kursy języka polskiego dla studentów programu LLP-Erasmus z 9 krajów.

 • Studium aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń branżowych: mgr Joanna Leszkiewicz została członkiem zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL, doc. dr Irina Modrzycka została członkiem zarządu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

 • lipiec 2011 - Dyrektorem Studium została doc. dr Irina Modrzycka, germanistka, Zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju – mgr Joanna Wasilewska, anglistka.

 • Odbył się XIV Dolnośląski Festiwal Nauki, SJO zorganizowało 23 imprezy językowe dla młodzieży szkolnej.

 • SJO zostało zwycięzcą konkursu na najlepszą politykę językową szkół wyższych w Polsce zorganizowanego w ramach akcji społecznej "Język to podstawa. Ucz się języków!” dzięki opracowaniu „Strategii budowania kultury jakości kształcenia językowego” (autor doc. dr Irina Modrzycka).
2011/2012
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:
  mgr Ewa Marynowska-Sowula
  mgr Ewa Poterałowicz
 • Komisja do spraw Jakości w poszerzonym składzie zajmuje się wdrażaniem systemu zapewnienia jakości oraz opracowaniem dokumentów związanych z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji, które będą obowiązywać od roku akademickiego 2012/ 2013
 • Studium nawiązało współpracę z Biurem Karier PWr w sprawie badania kompetencji językowych absolwentów PWr celem dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy
 • Studium zostało Organizatorem sesji egzaminacyjnych testów BULATS,  Cambridge ESOL
 • Studium obchodziło swoje 60- lecie. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się 18 maja 2012 r.
  Tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej otrzymał pierwszy Kierownik Studium  prof. Jan Cygan. Złotą odznakę Politechniki Wrocławskiej z brylantem otrzymała doc. dr Romualda Kuźmińska. Z okazji Jubileuszu SJO wydano Księgę pamiątkową „Historia Studium we wspomnieniach” pod redakcją doc. dr R. Kuźmińskiej.
 • Studium zorganizowało 21. Międzynarodową Konferencję Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL.
 • Studium zorganizowało konferencję SERMO „Psychologiczne aspekty nauczania i zarządzania w szkole wyższej”
 • Odbyły się drugie Juwenalia Językowe o tematyce sportowej.
 • Odbył się X Turniej językowy, w programie rywalizacji językowych po raz pierwszy znalazł się język hiszpański.
 • W administracji SJO utworzono nowe stanowisko Asystenta ds. finansów, które objęła mgr Ewa Zubowska.
 • W ramach programu Erasmus EILC Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przeprowadziło intensywne kursy języka polskiego dla studentów z 12 krajów.
 • Odbył się XV Dolnośląski Festiwal Nauki, SJO zorganizowało 22 imprezy językowe.­


2012/2013
 • Na kadencję 2012-2016 powołano nowe kierownictwo SJO:
  Dyrektor – doc. dr Irina Modrzycka
  Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki – mgr Iwona Frankiewicz
  Zastępca Dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich – mgr Katarzyna Drozd-Piotrowska
  Kierownik zespołu języka angielskiego – mgr Joanna Wasilewska
  Zastępca Kierownika zespołu języka angielskiego – mgr Elżbieta Szczawińska
  Kierownik zespołu języka niemieckiego – mgr Beata Brocka
  Kierownik zespołu języków romańskich i słowiańskich – mgr Teresa Trochimczuk
  Kierownik SJPC – mgr Joanna Kozieja-Ruta
 • Utworzono nowy zespół językowy – Zespół języków romańskich i słowiańskich
 • W SJO utworzono stanowisko Kierownika ds. administracyjnych, które objęła mgr Marzena Kasperczak
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:
  mgr Elżbieta Wróblewska
  mgr Beata Czachorowska
 • Specjalną nagrodę Rektora - Lwa Politechniki - otrzymała mgr Joanna Leszkiewicz za szczególny wkład w rozwój SJO
 • Studium wprowadziło nowy system nauczania oparty na KRK
 • W wyniku prac Komisji ds. Jakości pod kierownictwem mgr Jacka Bednarczuka wdrożono System Doskonalenia Jakości Kształcenia Językowego
 • SJO rozpoczęło realizację projektu wewnętrznego „Utworzenie Wirtualnego Środowiska Nauki SJO”, kierownik projektu doc. dr Irina Modrzycka, koordynator mgr Piotr Zgondek
 • SJO zorganizowało kursy przygotowujące do egzaminów IELTS, CAE, FCE, Bulats, inicjator i organizator – mgr Joanna Wasilewska
 • W SJO powstał Zespół ds. tłumaczeń, koordynator – mgr Katarzyna Drozd-Piotrowska
 • Odbył się XI Turniej językowy z 6 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i polskiego dla studentów obcokrajowców, koordynator – mgr Elżbieta Szczawińska
 • Student Politechniki Wrocławskiej Maciej Kaczmarek wywalczył II miejsce i został laureatem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego
 • Zorganizowano trzecie Juwenalia Językowe pod tytułem „Survival językowy czyli językowa szkoła przetrwania” . Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła mgr Joanna Grusiecka-Domagała, koordynator – mgr Agnieszka Krzos. Po raz pierwszy Juwenalia Językowe odbyły się w ZOD w Legnicy i w Jeleniej Górze.
 • Po raz pierwszy coroczne spotkanie pracowników SJO z emerytowanymi pracownikami Studium odbyło się w maju (a nie w styczniu jak poprzednio) i stało się nową tradycją SJO
 • W ramach programu Erasmus EILC po raz trzeci SJPC przeprowadziło intensywne kursy języka polskiego dla 46 studentów obcokrajowców z 8 krajów, kierownik projektu - mgr Joanna Kozieja-Ruta
 • W ramach współpracy SJO z Hochschule Hannover lektorzy SJPC i Zespołu języka niemieckiego wspólnie zorganizowali Summer School dla niemieckich i polskich studentów.  Koordynator projektu – mgr Grażyna Balkowska
 • Opracowano Strategię Rozwoju SJO do 2020 roku (autorzy doc. dr Irina Modrzycka, doc. dr Romualda Kuźmińska)
 • Odbył się XVI Dolnośląski Festiwal Nauki, SJO zorganizowało 30 imprez językowych, koordynator – mgr Zuzanna Wiszniowska
 • ­Odbyły się pierwsze „Dni Rozwoju SJO” o tematyce „Przykłady dobrych praktyk dydaktycznych” oraz specjalne szkolenia dla kierownictwa Studium.

2013/2014
 • Nagrodę „docendo discimus” za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymała doc. dr Irina Modrzycka
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: mgr Małgorzata Stawska i mgr Janusz Strach
 • Do realizacji Strategii Rozwoju SJO powołano 10 Zespołów zadaniowych:
  Zespół zadaniowy ds. nauczania języka specjalistycznego (Koordynator: mgr Magdalena Kondro)
  Zespół zadaniowy ds. nauczania języka naukowo-technicznego (Koordynator: mgr Adriana Wojcieszyn)
  Zespół zadaniowy ds. dokształcania (Koordynator: mgr Iwona Frankiewicz)
  Zespół zadaniowy ds. e-learningu, blended learningu i nowych technologii (Koordynator: mgr Piotr Zgondek)
  Zespół zadaniowy ds. certyfikacji (Koordynator: mgr Joanna Wasilewska)
  Zespół zadaniowy ds. tłumaczeń (Koordynator: mgr Katarzyna Drozd-Piotrowska)
  Zespół zadaniowy ds. działalności pozadydaktycznej (Koordynator: mgr Anna Kania)
  Zespół zadaniowy ds. współpracy międzynarodowej (Koordynator: mgr Elżbieta Szczawińska)
  Zespół zadaniowy ds. kształtowania umiejętności humanistycznych (Koordynator: doc. dr Helena Kajetanowicz)
  Zespół zadaniowy ds. promocji SJO (Koordynator: mgr Izabela Penderecka-Mosiek)
 • W ramach współpracy PWr z Bankiem Zachodnim WBK Studium opracowało i wdraża projekt wewnętrzny mający na celu promocję języka hiszpańskiego i kultury krajów hiszpańskojęzycznych zgodnie z globalnym programem Santander Universidades (kierownik projektu - doc. dr Irina Modrzycka, koordynator - mgr Aleksandra Cach)
 • Komisja ds. Jakości przeprowadziła samoocenę jakości działalności SJO. Opracowano Raport samooceny jakości działalności SJO za rok akademicki 2012-2013 i 2013-2014 dla uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (autorzy Raportu doc. dr Irina Modrzycka, doc. dr Romualda Kuźmińska, mgr Jacek Bednarczuk)
 • W ramach współpracy SJO z Hochschule Hannover w lipcu 2014 r. odbył się wyjazd grupy studentów PWr oraz opiekunów - lektora języka polskiego mgr Grażyny Balkowskiej i lektora języka niemieckiego mgr Anny Kani - do Hanoweru. Oprócz kursów językowych polscy i niemieccy studenci uczestniczyli w projekcie „Tandem”. Koordynator projektu – mgr Grażyna Balkowska
 • Zakończono realizację projektu „Utworzenie Wirtualnego Środowiska Nauki SJO”.
 • Zrealizowano I i II etap projektu „Santander Universidades”, opracowano sprawozdanie z realizacji I i II etapów projektu (autorzy doc. dr Irina Modrzycka, mgr Aleksandra Cach, mgr Jacek Bednarczuk)
 • Opracowano sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju SJO za lata 2012 i 2013 (autorzy doc. dr Irina Modrzycka, doc. dr Romualda Kuźmińska)
 • Odbył się XVII Dolnośląski Festiwal Nauki, SJO zorganizowało ponad 20 imprez językowych, koordynator – mgr Krzysztof Rzemiński
 • Odbyły się metodyczne szkolenia wewnętrzne dla lektorów, szkolenia dla kierownictwa oraz „Dni Rozwoju SJO” o tematyce „Działalność SJO na rzecz jakości kształcenia w ramach Strategii Rozwoju”.  
2014/2015
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał mgr Marian Górecki
 • Funkcję zastępcy dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich w roku akademickim 2014-2015 pełni mgr Marta Hamryszak-Sierpowska
 • Powołano Komisję Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia SJO
 • Powołano Pełnomocnika ds. certyfikacji SJO – mgr Joannę Leszkiewicz
 • Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymały mgr A. Szczepanowska i mgr T. Staszewska.
 • Srebrny Medal za długoletnią służbę otrzymała mgr B. Jaśkowska-Derechowska. 
 • Raport z samooceny jakości kształcenia SJO uzyskał ocenę „wyróżniającą” wystawioną przez Radę ds. Jakości Kształcenia PWr.
 • Odbył się XIII Turniej Językowy, koordynator mgr A. Florczyk.
 • W ramach Juwenaliów Językowych zrealizowano projekt „InterAkcja ze światem”, przewodnicząca komitetu organizacyjnego - mgr J. Grusiecka-Domagała.
 • Odbył się XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki, koordynator – mgr K. Rzemiński.
 • Zakończono realizację projektu „Santander Universidades”, koordynator projektu – mgr A. Cach.
 • W ramach współpracy SJO z Hochschule Hannover w lipcu 2015 r. odbył się kolejny etap projektu „Tandem”. SJO przyjmowało niemieckich studentów we Wrocławiu. Koordynator projektu – mgr A. Kania.
 • Odbyła się XV konferencja naukowo-dydaktyczna „Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej”, przewodnicząca Komitetu programowego -doc. dr R. Kuźmińska, przewodnicząca Komitetu organizacyjnego - mgr A. Cach.
2015/2016
 • Na kierownika Zespołu języków romańskich i słowiańskich powołano mgr Ewę Dmowską.
 • Powołano pełnomocnika ds. internacjonalizacji – mgr Martę Hamryszak-Sierpowską.
 • Na lata 2015-2017 powołano 6 zespołów zadaniowych:
  Zespół zadaniowy ds. nauczania (Koordynator: mgr I. Frankiewicz)
  Zespół zadaniowy ds. internacjonalizacji (Koordynator: mgr M. Hamryszak-Sierpowska)
  Zespół zadaniowy ds. certyfikacji (Koordynator: mgr J. Leszkiewicz)
  Zespół zadaniowy ds. tłumaczeń (Koordynator: mgr K. Drozd-Piotrowska)
  Zespół zadaniowy ds. działalności pozadydaktycznej (Koordynator: mgr A. Kania)
  Zespół zadaniowy ds. promocji SJO (Koordynator: mgr I. Penderecka-Mosiek)
 • Wprowadzono nowe programy nauczania języka akademickiego i specjalistycznego na poziomach B2.1 i B2.2 oraz C1.1 i C1.2.
 • Odbył się XIV Turniej Językowy, koordynator mgr I. Koszutska.
 • Raport z samooceny jakości kształcenia SJO za rok 2014/15 uzyskał ocenę „wyróżniającą” wystawioną przez Radę ds. Jakości Kształcenia PWr.
 • Opracowano nowe cele strategiczne i mierniki ich realizacji w ramach Strategii Rozwoju SJO na lata 2015-2020.
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała mgr I. Frankiewicz.
 • Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej uhonorowano mgr M. Iżykowską-Staruch, mgra M. Bednarskiego oraz mgra Z. Dekę.
 • Odbyły się szóste  Juwenalia Językowe (koordynator mgr J. Grusiecka-Domagała)
 • W ramach współpracy SJO z Hochschule Hannover w lipcu 2016 r. studenci PWr wyjechali do Hanoweru w ramach projektu „Tandem”. Koordynator projektu – mgr A. Kania
 • Odbył się XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, koordynator – mgr K. Rzemiński
 • SJO włączyło się do realizacji projektu Wydziału Chemicznego „Program rozwoju kompetencji” z ofertą specjalistycznych kursów języka angielskiego (koordynator mgr Adriana Wojcieszyn)
 • W ramach współpracy z TU Magdeburg odbyła się wizyta kierownictwa Centrum Języków Obcych niemieckiej uczelni, które przeprowadziło szkolenie w ramach Dni Rozwoju SJO dla germanistów oraz rewizyta lektorów Zespołu języka niemieckiego (mgr E. Radomskiej, mgra P. Zgondka, mgra K. Rzemińskiego) w Magdeburgu w celu udziału w tradycyjnych międzynarodowych warsztatach metodycznych.
2016/2017
 • Na dyrektora Studium w kadencji 2016 – 2020 powołano doc. dr Irinę Modrzycką
 • Funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktyki objęła mgr Iwona Frankiewicz, a zastępcy ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich – mgr Marta Hamryszak-Sierpowska
 • Do pełnienia nowo utworzonej funkcji zastępcy dyrektora ds. organizacji powołano mgra Łukasza Mally
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała mgr Renata Kasprzak
 • Nagrodę Rektora „Docendo discimus” za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymała mgr Renata Kasprzak
 • Po raz pierwszy w swojej historii Studium ma swojego przedstawiciela w Senacie PWr – senatorem została wybrana doc. dr Irina Modrzycka
 • Zespół języka niemieckiego we współpracy z firmą Capgemini realizuje projekt „Deutsch ist ein Plus”
 • Powołano pełnomocnika ds. internacjonalizacji – mgra Łukasza Mally.
 • Wprowadzono nowe programy nauczania języka akademickiego, specjalistycznego i naukowo-technicznego na poziomach B2.1 i B2.2, C1.1 i C1.2 oraz B2+ i C1+.
 • W ramach projektu wewnętrznego dokonano modernizacji i aktualizacji Wirtualnego Środowiska Nauki SJO.
 • Odbył się XIV Turniej Językowy, koordynator mgr I. Koszutska.
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała mgr I. Frankiewicz.
 • Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej uhonorowano mgr M. Iżykowską-Staruch, mgra M. Bednarskiego oraz mgra Z. Dekę.
 • Odbyły się siódme  Juwenalia Językowe „Dziki Zachód i Tajemniczy Wschód” (koordynator Ł. Mally).
 • Z okazji 65-lecia SJO otrzymało w prezencie od Władz Uczelni krasnoludka, którego studenci nazwali „Poliglotkiem”. Poliglotek zamieszkał przed budynkiem H-4.
 • Studium realizuje nowy projekt „Podziel się swoim językiem, podziel się swoją kulturą”. Autor i koordynator projektu – mgr A. Kania.
 • W XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych 3 studentów PWr zostało laureatami 1, 4 i 7 miejsca.
 • Odbyła się XVI Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego organizowana przez SJPC PWr.
 • Odbył się XX Dolnośląski Festiwal Nauki, koordynator – mgr K. Rzemiński.
 • SJO uczestniczy w projekcie Wydziału Chemicznego „Program rozwoju kompetencji” z ofertą specjalistycznych kursów języka angielskiego (koordynator mgr Adriana Wojcieszyn).
 • Certyfikat językowy PWr ACERT zmienił swoją nazwę na ACERT SERMO i jest teraz certyfikatem uznawanym przez wszystkie polskie uczelnie stowarzyszone w SERMO.
 • W ramach współpracy z TU Magdeburg mgr E. Radomska i mgr P. Zgondek brali udział w międzynarodowych warsztatach metodycznych.
 • Pani Monika Szela z Zespołu Języka Angielskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych.
 • 20 pracowników SJO wyjechało na zagraniczne staże i szkolenia językowo-metodyczne w ramach programu Erasmus+.
2017/2018
 • Odbyło się uroczyste zebranie pracowników SJO z okazji 65-lecia Studium.
 • Powołano pełnomocników dyrektora:
  ds. kursów dokształcających – mgr Martę Hamryszak-Sierpowską
  ds. internacjonalizacji – mgr Annę Kanię
  ds. tłumaczeń – mgr Katarzynę Drozd-Piotrowską
  ds. certyfikacji i egzaminowania – mgr Joannę Leszkiewicz
  ds. promocji – dr Aleksandrę Krauze-Majtykę.
 • Przewodniczącą Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia została dr Aleksandra Więckowska
 • Na rok akademicki 2017/18 powołano 3 zespoły zadaniowe:
  Zespół zadaniowy ds. internacjonalizacji (Koordynator: mgr A. Kania)
  Zespół zadaniowy ds. tłumaczeń (Koordynator: mgr K. Drozd-Piotrowska)
  Zespół zadaniowy ds. promocji (Koordynator: dr A. Krauze-Majtyka).
 • SJO uczestniczy w projekcie ogólnouczelnianym „Innowacyjna uczelnia –Innowacyjny nauczyciel”, koordynator: mgr Ł. Mally
 • Studium kontynuuje realizację projektów:
  “Welcome to Poland”
  “Podziel się swoja kulturą, podziel się swoim językiem”
  “Deutsch ist ein Plus”
  “Tandem”
  “Senior”.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty