Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język angielski
 

Program nauczania

­

 POZIOM A1 (wg systemu Rady Europy A1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • znane mi nazwy, słowa i wyrażenia w krótkich wypowiedziach
 • proste polecenia, pytania, prośby­
 • informacje dot. osób, numery 
 • telefonów, adresy, ceny, godziny
 • proste pytania dot. mojej osoby i tego, co robię

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć­

 • w krótkich prostych tekstach znane mi nazwy, pojedyncze słowa i wyrażenia
 • prosty formularz (dot. danych osobowych)

 • krótkie, proste teksty, gdy obok są obrazki
 • napisy na tablicach informacyjnych (np. w domu towarowym, na parkingu, ulicy)
 • proste życzenia okolicznościowe
 • prosta wiadomość np. SMS (godz. spotkania, przyjazdu) 

 
MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • w prosty sposób przywitać się, przedstawić się i pożegnać
 • poprosić o powtórzenie komunikatu
 • w prosty sposób wyrazić prośbę (np. zamówić jedzenie i zapłacić)
 • zapytać i odpowiedzieć na pytanie np. Skąd pochodzisz? Czym się interesujesz? Kiedy się spotkamy?
 • umówić się np. do kina, na kawę
 • zamówić jedzenie

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • w prosty sposób przedstawić siebie i rodzinę
 • w prosty sposób opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, jak spędzam wolny czas, jaka jest pogoda

 
PISZĘ
Potrafię

 • wypełnić prosty formularz
 • wypełnić na planie swój rozkład zajęć
 • sporządzić listę zakupów
 • opisać prostymi zdaniami swoja rodzinę, szkołę i zainteresowania
 • napisać krótkie życzenia okolicznościowe napisać krótką wiadomość np., SMS, e-mail (o tym co robię, gdzie jestem)

   

 TEMATYKA
 • Zawieranie znajomości, przedstawienie się, podawanie informacji dot. swojej osoby i swojej rodziny
 • Narodowości, zawody
 • Czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia, miesiące
 • Rozkład dnia, czas wolny, zainteresowania
 • Zakupy (np. w domu towarowym)
 • Posiłki, restauracja
­ ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE­
Czasownik
Czas teraźniejszy "Present Simple"
 • czasownik "to be"
 • zdania typu "There is..",  "There are..."
 • czasownik "have got", "have"
 • czasowniki regularne (zdania oznajmujące, pytające, przeczące)
 • czasowniki modalne "can", "cannot", "could" (wyrażanie umiejętności, prośby, pozwolenia)


Tryb rozkazujący
" Do it.", "Don't do it."


Konstrukcja czasownik
("like/love/hate ) + rzeczownik odczasownikowy (gerund)


Rzeczownik

 • rodzajnik określony "the"
 • rodzajnik nieokreślony "a", "an"
 • konstrukcje z "some", "any"
 • liczba pojedyncza i mnoga
 •  forma dzierżawcza rzeczownika

  
Przymiotnik/Przysłówek

 • w formie nieodmiennej
 • przysłówki częstotliwości
 • przymiotniki dzierżawcze


Zaimek

 • osobowy, wskazujący "this", "that", "these", "those"

 

Przyimki

 • określające czas
 • określające miejsce


Czasowniki złożone
1. come from
2. get up
3. go out
4. turn on/off
5. wake up

 


POZIOM A2E (wg systemu Rady Europy A2)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • prostą rozmowę na tematy codzienne

 • proste wypowiedzi na temat wolnego czasu, zainteresowań, ulubionych zajęć

 • najważniejsze informacje w prostych komunikatach (np. na dworcu, na lotnisku, w domu towarowym, oferty biur podróży)

 • proste wypowiedzi dot. minionych wydarzeń

 • proste wypowiedzi dot. marzeń i planów przyszłość

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • proste opisy osób, przedmiotów i miejsc

 • potrzebne mi informacje np. w informatorach turystycznych, rozkładach jazdy

 • proste opisy wydarzeń (np. relacja z podróży, wyjazdu )

 • proste listy dot. codziennych wydarzeń

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • przedstawić siebie i swoją rodzinę

 • porozumieć się w prostych codziennych sytuacjach np. w sklepie, w banku, na uczelni, biurze podróży

 • uzyskać prostą informację podczas podróży, np. kupić bilet, dowiedzieć się o godz. wylotu samolotu

 • zapytać o drogę i objaśnić

 • zapytać kogoś, jak się czuje, co mu dolega i odpowiedzieć na podobne pyt.

 • zaprosić znajomych np. na urodziny, wycieczkę i ustalić miejsce, czas i plan imprezy

 • zapytać o minione wydarzenia przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną (np. umówić się)

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • w prosty sposób opowiedzieć o miejscach, które znam (np. akademik, uczelnia, moje miasto)

 • podać prosty przepis na ulubioną potrawę

 • przedstawić w prosty sposób swoje plany wakacyjne

 • opowiedzieć o minionych wydarzeniach (np. weekend w górach)

 • opowiedzieć, co widzę na obrazku

 

PISZĘ
Potrafię

 • opisać w prosty sposób siebie i swoje upodobania

 • wyjaśnić w krótkim liście do kolegi lub koleżanki, gdzie mieszkam i opisać w prosty sposób drogę do mojego domu

 • zanotować ważne dla mnie informacje dot. moich zajęć na uczelni i poza nią

 • przedstawić w krótkim tekście kolejność zdarzeń, stosując wyrażenia: najpierw, potem, w końcu

 TEMATYKA
 • Rodzina, krewni, znajomi, zainteresowania

 • Życiorys tabelaryczny i opisowy

 • Przebieg dnia (m.in. zajęcia na uczelni, wydziale)

 • Mieszkanie/akademik

 • Zakupy w domu towarowym (np. upominki)

 • Opis miasta, pytanie o drogę, lokalizacja obiektów

 • Zdrowie (wizyta u lekarza, zdrowy tryb życia, apteka)

 • Podróżowanie (biuro po­dróży, zakwaterowanie, dworzec, lotnisko)

 • Formy spędzania wolnego czasu (sport)

 • Praca ( nazwy zawodów, opis podstawowych obowiązków )

 ZAGADNIENIA ­GRAMATYCZNE

Czasownik

Czas przeszły "Past Simple"

 • czasownik "to be"

 • zdania typu "There was..", "There were.."

 • czasowniki regularne i nieregularne (zdania oznajmujące, pytające, przeczące)

 

Czas "Present Continuous"

 • wyrażanie teraźniejszości

 • wyrażanie przyszłości

 

Czas przyszły

 • "to be going to do"

 

Struktura modalna  "would like to do"

 

Czas "Present Perfect"

 • experiences

 

Bezokolicznik celu  "I came here to help you"  (żeby, aby)

 

Rzeczownik

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • "much", "many"

 

Przymiotnik

 • stopniowanie

 

Przysłówek

 • przysłówki sposobu

 • formy regularne i nieregularne

 

Zaimek

 • zaimki dzierżawcze "mine", "yours", etc.

 

Przyimki

 • określające ruchu

 

Czasowniki złożone

 

1. check in
2. get on/off/in
3. give back
4. hurry up
5. look after
6. look for
7. put on
8. take off
9. try on

10. watch out

  

POZIOM B1 (wg systemu Rady Europy B1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • główny wątek filmu, główne informacje radiowe i telewizyjne dotyczące aktualnych wydarzeń, jeśli prezenter mówi wyraźnie, powoli

 • krótkie opowiadanie

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię

 • zrozumieć istotne informacje opisujące aktualne i znane mi wydarzenia

 • wskazać w pobieżnie przeczytanym tekście informacje na temat kto co zrobił, gdzie i kiedy

 • zrozumieć proste broszury (np. folder)

 • zrozumieć akcję jasno zbudowanego opowiadania

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • porozumieć się w większości sytuacji podczas podróży

 • wyrazić uczucia (zdziwienie, radość) i zareagować na nie

 • uzyskać i przekazać ważną dla mnie informację w rozmowie telefonicznej

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • opowiedzieć o różnych wydarzeniach i skomentować je

 • opowiedzieć o moich doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach

 • przedstawić główny wątek filmu

 • przekazać opinię na temat obejrzanego filmu

 • opowiedzieć anegdotę lub dowcip

 

PISZĘ
Potrafię

 • zapisać krótką informację w formie notatki (faks, E-mail, sms)

 • napisać prosty tekst na znany mi temat

 • napisać swój życiorys

 • zrelacjonować wydarzenia, których byłam/em świadkiem

 TEMATYKA
 • Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów

 • Studia, moja uczelnia (zajęcia, wykłady)

 • Jak mieszkają studenci (akademik, stancja, poszukiwanie mieszkania)

 • Opis i charakterystyka osób (zalety i wady, wymarzony partner/partnerka, przyjaźń, miłość)

 • Wspomnienia z przeszłości (ważne wydarzenia, dzieciństwo)

 • Zwyczaje (np. święta, ślub w Polsce i w innych krajach)

 • Podróże turystyczne i służbowe

  - hotel, camping

  - pogoda
  - informacja o warunkach na drodze (korki, objazdy)

  - zwiedzanie zabytków (np. zabytki mojego miasta)

  - sytuacje awaryjne, zgubienie paszportu, bagażu

 • Niezwykłe historie, zdarzenia, przeżycia

 • Aktualności w Polsce i na świecie

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Czasownik Porównanie czasówˇ "Present Simple" vs. "Present Continuous"

 • "Present Perfect Simple" vs. "Present Perfect Continuous"

 • "Past Simple vs. "Present Perfect"

 • Formy wyrażania przyszłości:

  "will", "be going to do", "Present Continuous"

 

Czasy przeszłe w narracji

"Past Simple",
"Past Continuous",
"Past Perfect",
"Past Perfect Continuous"

Struktura "used to do"
either... or
neither... or
both
each other

Reflexive pronouns: myself, yourself, etc

 

Czasowniki modalne

 • służące do wyrażania prośby, pozwolenia, umiejętności, obowiązku

 

Strona bierna

 

Rzeczownik

 • rzeczowniki policzalne

 • określniki "ilościowe" w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

  " a few", "a little", "plenty of", "enough", "none", "no", "lots of"

 

Przymiotnik/Przysłówek

 • "mocne" i "neutralne"

 • stopniowanie

 

Przymiotniki neutralne i mocne

 

Very good / brilliant
Very bad / horrid, horrible, awful,  terrible, disguisting
Very frightened / terrified
Very funny / hilarious
Very tasty / delicious
Very angry / furious
Very tired / exhausted
Very pretty, attractive / beautiful
Very interesting / fascinating
Very hot/ boiling
Very surprised / astonished, amazed
Very clever / brilliant
Very dirty / filthy
Very big / huge
Very ugly / hideous
Very sad / tragic
Very hungry /starving
Very small/ tiny

 

Czasowniki złożone

 

1. break down (stop working)
2. break up with (end a relationship)
3. carry on (continue)
4. find out (discover)
5. get around (to go or travel to  different places)
6. give up (to abandon a habit)
7. get on with  (to be on good terms with)
8. go out with sb (to have a romantic  or sexual relationship with sb)
9. look sth up  (look for sth in a book)
10. put out (extinguish the fire)
11. put on (weight)
12. run away (escape)
13. run into
14. run over  (to hit with a vehicle and drive over)
15. take after (resemble)
16. turn down/up (music)

 

POZIOM B1E (wg systemu Rady Europy B1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • główny temat dyskusji, która odbywa się w mojej obecności i dotyczy znanych mi spraw lub dziedzin

 • istotne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń

 • treść prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię

 • zrozumieć z kontekstu znaczenie nieznanych mi zwrotów jeśli tematyka tekstu jest mi znana

 • odróżnić w tekstach informacje ogólne (fakty) od opinii

 • zrozumieć interesujące mnie ogłoszenia o pracy/kursie

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • w uprzejmy sposób przyjąć czyjąś propozycję

 • wziąć udział w rozmowie na znane

  mi tematy

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • przedstawić w jasny sposób swoje marzenia, nadzieje i plany

 • przekazać swoją opinię na temat obejrzanego filmu

 • przestawić jasno cel swojego działania

 • streścić wcześniej przeczytany tekst używając wyrażeń zawartych w tym tekście

 • zaprezentować przygotowany wcześniej temat

 

PISZĘ
Potrafię

 • sporządzić krótkie, proste opisy obecnych i minionych wydarzeń (np. weekend, wizyta u znajomych)

 • sformułować krótki list, E-mail (zaproszenie, krótki opis rodzinnej miejscowości, trasy podróży)

 TEMATYKA
 • Przedstawianie się, nawiązywanie rozmowy - small talks (np. rozmowy o studiach, życiu codziennym, filmie itp.)

 • Studia - uczelnia, wydział, studia zagranicą, wypełnianie formularzy, zakładanie konta w banku

 • Moja ojczyzna, region, miejscowość z której pochodzę, moje wrażenia z zagranicy (wakacje, studia, kursy, praktyki itp.)

 • Praca - poszukiwanie pracy, podanie, życiorys, interesujące zawody)

 • Konflikty, rozwiązywanie problemów (w domu i w pracy)

 • Nasze środowisko naturalne

 • Świat mediów i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej

 • Moje ulubione czasopismo, interesująca książka, audycja telewizyjna

 • Aktualności w Polsce i na świecie

 • Prezentacja, referat

 • Przestrzeganie i łamanie prawa (np. rodzaje przestępstw)

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Czasownik

Konstrukcje: czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund)  i czasownik + bezokolicznik

 

Czasowniki modalne

 • wyrażanie prawdopodobieństwa w teraźniejszości i przyszłości

 • wyrażanie konieczności w przeszłości

 • wyrażanie pozwolenia w przyszłości

 

Zdania warunkowe typu:

 • 0, 1, 2 i 3

 • zdania czasowe odnoszące się do przyszłości

 

Zdanie

 

Zdania przydawkowe

 • określające i nieokreślające (defining non-defining)

 

Pytania bezpośrednie i zależne

 

Mowa Zależna

 • zdania oznajmujące

 • zdania pytające

 • polecenia, prośby

 

Czasowniki złożone

1. bring up (children)
2. come across  (find, meet by chance)
3. cut down on sth  (reduce the amount of)
4. fill in (complete the form)
5. hold on (wait)
6. look forward to  (anticipate with pleasure)
7. pay back (return money owed)
8. put off (postpone)
9. put up for (for a night)
10. put up with (tolerate)
11. pick sth/sb up (to lift/collect)
12. run out of (have no more)
13. sort out (solve a problem)
14. set off (start a journey)
15. take up (begin a pastime)
16. throw away (get rid of sth)


POZIOM B2 (wg systemu Rady Europy B2)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • główne wątki programów telewizyjnych i radiowych (np. wiadomości, reportaż, film dokumentalny)

 • akcje filmów w standardowej wersji językowej

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • krótkie, autentyczne teksty związane z własną specjalizacją i zainteresowaniami

 • główne informacje zawarte w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych

 • główne wątki fragmentów powieści, opowiadań w standardowej wersji językowej

 • potrafię korzystać z obcojęzycznych materiałów językowych (słowniki, encyklopedie, leksykony)

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • udzielać wskazówek, instrukcji (opis trasy podróży, przepis kulinarny)

 • potrafię rozpocząć, włączyć się i brać aktywny udział w rozmowie lub dyskusji na tematy ogólne

 • podawać z ograniczoną precyzją konkretne informacje podczas rozmowy/wywiadu czy konsultacji (np. wizyta lekarska)

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • wyrazić przypuszczenie dotyczące przeszłych i przyszłych wydarzeń (np. zakończenia filmu lub kolejności przeszłych zdarzeń)

 • przeprowadzić krótką prezentację na przygotowany wcześniej temat ogólny

 • opisać pracę, urządzenia codziennego użytku

 

PISZĘ
Potrafię

 • sporządzić notatki z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji (np. memo)

 • napisać instrukcję (np. przepis kulinarny)

 TEMATYKA
 • życie codzienne w różnych epokach historycznych

 • media (np. czytanie książek, a oglądanie telewizji, cenzura)

 • precyzyjne opisanie uczuć, emocji i charakteru

 • stereotypy dotyczące narodów i subkultur

 • rozwój cywilizacyjny; wynalazki, osiągnięcia technologiczne człowieka

 • rozmowy dotyczące polityki i sytuacji ekonomicznej

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Czasownik

 

Powtórka czasów w kontekście

 • czasy ciągłe

 • czasy proste

 • czasy perfekt

 

Czasy przyszłe

 • "Future Continuous"

 • "Future Perfect"

 

Struktury

 • "be/get used to doing"

 • "used to", "would do"

 

Zdania warunkowe

 • typu 0, 1, 2, 3 i mieszane

 

Czasowniki modalne służące  do wyrażania prawdopodobieństwa  w przeszłości

 

Konstrukcje alternatywne parafrazy  (key-word transformations)

Future time clauses  (when, until, as soon as)

wish, If only, would rather
(not), had better

Should have done
be used to ..ing

 

Zamiana czasu
simple past na present perfect

 

Conditional clauses  (unless, in case)
May, must, could, can’t
(probability in the past)

So -> such

Przymiotnik/Przysłówek

 • przymiotniki "mocne" i "neutralne"

 • przymiotnik + przyimek

 • okolicznik sposobu, czasu, stopnia, częstotliwości

 

Przymiotniki neutralne i mocne

Obowiązuje lista z B1 oraz:

Very silly / ridiculous
Very pleased / delighted
Very scared / petrified
Very upset / devastated
Very pretty / gorgeous
Very valuable / priceless
Very surprising / incredible

 

Czasowniki złożone

1. break out (to begin suddenly)
2. bring about (cause to happen)
3. call off (cancel)
4. carry out (fulfill or perform)
5. catch up with (come level with)
6. come up with (think of sth)
7. drop out  (to leave competition, social  or educational system)
8. fall behind (fail to remain level)
9. fall out with (quarrel)
10. give out (distribute)
11. look into (investigate)
12. make up (invent)
13. make up for sth  (compensate for sth)
14. put away (store)
15. sign up for  (join a course or organization)
16. tidy up (to make neat)
17. take over (gain control)
18. take up (fill time, space)
19. turn down (refuse an offer)
20. turn out (prove to be)

 

POZIOM B2E (wg systemu Rady Europy B2)

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • argumenty przytaczane podczas dyskusji, która odbywa się w mojej obecności, w programie radiowym lub telewizyjnym

 • śledzić ze zrozumieniem długie rozmowy (wywiady) na różne tematy

 • śledzić ze zrozumieniem tok rozumowania i argumentację przytaczaną podczas dłuższego wywodu

 • fragmenty sztuk teatralnych i słuchowisk literackich

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • dłuższe autentyczne teksty związane z własną specjalizacją i zainteresowaniami

 • teksty literackie, specjalistyczne i popularnonaukowe (np. artykuły prasowe)

 • fragmenty sztuk teatralnych; dłuższe opowiadania lub fragmenty powieści

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • precyzyjnie wyrażać własną opinię, przedstawiać argumenty i bronić ich

 • przeprowadzić wcześniej przygotowany wywiad z nieznaną osobą

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • streścić opowiadanie, film, historię, artykuł

 • przytoczyć argumenty usłyszane w dyskusji, rozmowie, wywiadzie

 • przeprowadzić dłuższą prezentację na tematy ogólne lub związane z moją specjalizacją

 

PISZĘ
Potrafię

 • napisać krótki artykuł prasowy

 • napisać CV, list motywacyjny

 • napisać list formalny np. odpowiedź na ogłoszenie prasowe

 TEMATYKA
 • zwyczaje i tradycje narodowe

 • szok kulturowy

 • tajemnice i niewytłumaczalne zjawiska np. UFO

 • współzawodnictwo i rywalizacja w pracy

 • emigracja - jej przyczyny i skutki

 • sława i sukces zawodowyˇ inne tematy związane z aktualnymi wydarzeniami i problemami

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Czasownik
Czasowniki złożone

 • rozdzielne i nierozdzielne

 • przechodnie i nieprzechodnie

 

Konstrukcje: czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund)  i czasownik + bezokolicznik

 

Czasowniki wyrażające
czynności zmysłów
(feel, smell, taste, hear, see)
z przymiotnikiem lub z „like/as if”

 

Strona bierna  (np. "need doing",  "to be said to", "have sth done")

 

Rzeczownik

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • określniki "ilościowe" w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych "few", "a few", "little", "a little", "plenty of", "enough", "none", "no", "all", "every", "each"

 

Zdanie

Zdania przydawkowe

 • określające i nieokreślające (defining and non-defining)

 • wyrażające kontrast

 • wyrażające cel, przyczynę, skutek

 

Mowa zależna

 • alternatywne konstrukcje z czasownikami (np. deny, admit, refuse itp.)

 

Konstrukcje alternatywne:
parafrazy (key-word transformations)

 

Kolokacje

 • czasownik z przyimkiem,

 • przymiotnik z przyimkiem

 

Special introductory verbs  (apologize, accuse, deny , suggest,  advise, remind, warn, persuade,  convince, admit, insist,  recommend, regret)

 

Reported speech  (statement, request, command) 

too, enough
any, no,
neithe... nor
both... and
despite, in spite of, although

 

Zmiana strony czynnej na  bierną i odwrotnie

Relative pronouns
Causative have 

Verb + gerund, Verb + infinitive

 

Czasowniki złożone

1. bring forward  (move sth to an earlier date)
2. do with (want)
3. figure out  (solve a problem, understand)
4. get by (survive)
5. get over (recover)
6. get away with  (to manage to do sth bad  without being punished)
7. give in (admit defeat)
8. go out (stop burning)
9. go with (match)
10. keep up with  (to stay a the same level)
11. look up to (respect, admire)
12. look down on (despise)
13. make up one’s mind (decide)
14. sell out (sell the whole supply)
15. show off  (behave to attract attention)
16. split up / break up  (to end a retationship)
17. take in (fully understand)
18. take to (like)
19. work out (find a solution)
20. write off  (to regard sth/sb as a failure)


POZIOM C1 (wg systemu Rady Europy C1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • treść dłuższych wypowiedzi na tematy abstrakcyjne i złożone

 • program radiowy lub telewizyjny o tematyce wykraczającej poza moją dziedzinę

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię

 • zrozumieć długie i skomplikowane teksty (np. na gruncie towarzyskim, w życiu zawodowym i akademickim)

 • przeglądać długie i skomplikowane teksty (niezależnie od tego czy dotyczą mojej specjalności czy nie) znajdując potrzebne, szczegółowe informacje

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • elastycznie i efektywnie używać języka w celach towarzyskich

 • wyrażać emocje, stosować aluzje, żartować

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • streścić opowiadanie, film, historię, artykuł

 • przytoczyć argumenty usłyszane w dyskusji, rozmowie, wywiadzie

 • przeprowadzić dłuższą prezentację na tematy ogólne lub związane z moją specjalizacją

 • sformułować jasną, płynną, dobrze skonstruowaną wypowiedź, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji (np. w życiu akademickim, zawodowym, na gruncie towarzyskim)

 

PISZĘ
Potrafię

 • napisać streszczenie artykułu popularnonaukowego, wykładu

 • napisać dobrze skonstruowane omówienie tematu, podając własne argumenty i odpowiednie przykłady

 TEMATYKA
 • życie codzienne w różnych epokach historycznych

 • media (np. czytanie książek, a oglądanie telewizji, cenzura)

 • precyzyjne opisanie uczuć, emocji i charakteru

 • stereotypy dotyczące narodów i subkultur

 • rozwój cywilizacyjny; wynalazki, osiągnięcia technologiczne człowieka

 • rozmowy dotyczące polityki i sytuacji ekonomicznej

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 

Czasownik

aspekt dokonany i niedokonany

 

Konstrukcje

 • czasownik z rzeczownikiem odczasownikowym (gerund)

 • czasownik z bezokolicznikiem

 

Sposoby wyrażania emfazy

 • zdania podrzędne zaczynające się od "it" i "what"

 • inwersja

 

Konstrukcje alternatywne

 • parafrazy (zmiana czasownika złożonego na zwykły i odwrotnie, key-word transformations)

 

Imiesłowowe równoważniki zdania
Styl formalny i nieformalny

Słowotwórstwo
Przedrostki i przyrostki

Przyrostki (Suffixes)

Rzeczownikowe
-ence,- ance
- ness
- ment
- er,- or,- ar -ee, -ist, ian

 

Przymiotnikowe
- ous
- ical
- able
- ive
- ic
- y, ly
- ful, less
- ish

 

Przedrostki (Prefixes)
- un- , dis-,in-,il- ,im-,
- mal-, dis-, a-
- pre -, post-
- ex-
- super -
- non-
- over & under -
- multi
- pro-, anti-

 

Konstrukcje alternatywne parafrazy
(key-word transformations)

 

Inwersja
(Rarely/Seldom, Never, Under
no circumstances, On no account, Nobody, Not only... but also, Hardly/Scarcely... when,
No sooner... than, Only, Little)
Ordinary verbs into Phrasal verbs
Verb + gerund, Verb + infinitive

 

Czasowniki złożone

1. fall for (fall in love with)
2. fall through (fail to be completed)
3. flick through  (quickly change from one tv  channel to another or turn the  pages of a book etc.)
4. get down to  (start doing sth seriously)
5. go/come down with (become ill)
6. let sb off (not to punish)
7. lay sb off (dismiss from work)
8. look back (consider the past)
9. look round (inspect a place)
10. make out (distinguish)
11. pass away (die)
12. pass out (lose consciousness)
13. pull down (demolish)
14. put/get across  (communicate successfully)
15. put up (erect, build)
16. see about/to (deal with)
17. rule out (exclude)
18. run off (make prints, copies)
19. tune in (listen to or watch  a particular broadcast  on the radio or tv)
20. wear out  (1. exhaust, 2. use until  no longer servicable)

 

POZIOM C1E (wg systemu Rady Europy C1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 

SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

 • treść dłuższych wypowiedzi na tematy abstrakcyjne i złożone

 • program radiowy lub telewizyjny o tematyce wykraczającej poza moją dziedzinę

 • wypowiedzi o charakterze specjalistycznym (wykład), wykraczającym poza moją dziedzinę

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię

 • zrozumieć długie i skomplikowane teksty (np. na gruncie towarzyskim, w życiu zawodowym i akademickim)

 • przeglądać długie i skomplikowane teksty (niezależnie od tego czy dotyczą mojej specjalności czy nie) znajdując potrzebne, szczegółowe informacje

 • zrozumieć długie i skomplikowane instrukcje dotyczące nowych maszyn i procedur niekoniecznie dotyczące mojej specjalności

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

 • elastycznie i efektywnie używać języka w celach towarzyskich

 • wyrażać emocje, stosować aluzje, żartować

 

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię

 • sformułować jasną, płynną, dobrze skonstruowaną wypowiedź, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji (np. w życiu akademickim, zawodowym, na gruncie towarzyskim)

 • streścić opowiadanie, film, historię, artykuł

 • przytoczyć argumenty usłyszane w dyskusji, rozmowie, wywiadzie

 • przeprowadzić dłuższą prezentację na tematy ogólne lub związane z moją specjalizacją

 

PISZĘ
Potrafię

 • napisać streszczenie artykułu popularnonaukowego, wykładu

 • napisać dobrze skonstruowane omówienie tematu, podając własne argumenty i odpowiednie przykłady

 TEMATYKA
 • zwyczaje i tradycje narodowe

 • szok kulturowy

 • tajemnice i niewytłumaczalne zjawiska np. UFO

 • współzawodnictwo i rywalizacja w pracy

 • emigracja - jej przyczyny i skutki

 • sława i sukces zawodowy

 • inne tematy związane z aktualnymi wydarzeniami i problemami

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 

Rzeczownik

 • przedimek określony i nieokreślony

 • określniki

 

Zdanie Imiesłowowe, równoważniki zdań

 • z bezokolicznikiem lub rzeczownikiem odczasownikowym

  ­
 • z pełnymi lub cząstkowymi członami zdań

 

Wyrażanie emfazy za pomocą

 • zmiany szyku zdania

 • zdań wtrąconych

 • dodatkowych słów, wyrażeń (do, own, indeed, etc.)

 

Kolokacje

 • imiesłów bierny z przyimkiem (bored with, fascinated by)

 • czasownik, rzeczownik lub przymiotnik z przyimkiem

 

Styl formalny i nieformalny

Słowotwórstwo
Przedrostki i przyrostki

Przyrostki (Suffixes)

Rzeczownikowe
- sis - ure
- tion
- cy, -ty
- age

 

Przymiotnikowe
- proof
- phobia
- cide
- worthy
- esque
- some
- wards

 

Przedrostki (Prefixes)
co-
ex-
semi -
inter-
counter
ant-
trans-
bi-, tri-
uni-

 

Czasowniki złożone

1. bring up (raise the question)
2. face up to (except or deal with)
3. fall back on (use or do sth else  after other things have falled)
4. get at sb (criticize)
5. get round to (find the time to)
6. give away (1. reveal (a secret), 2.  give sth free of charge)
7. go along with (agree with sb/sth)
8. go into (start working in a  particular type of job or  business)
9. go off (1. explode, 2. ring alarm)
10. pay off (be successful)
11. put aside/by (save)
12. put down to (attribute to)
13. put forward (propose)
14. put sb through (connect)
15. see off (say goodbye)
16. set up (start a business)
17. stand for (represent)
18 .stand out (be noticeable)
19. talk sb into /out of (persuade sb  to do or not to do sth)
20. tell sb off (repremand)

 

 

 

­
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty