Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język niemiecki
 

Program nauczania

­­­­­POZIOM A1 ­ ­

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • znanych nazw, słów i wyrażeń w krótkich wypowiedziach
 • prostych poleceń, pytań, próśb
 • informacji dot. osób, numerów telefonów, adresów, cen, godzin
 • prostych pytań dot. danych osobowych

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • w krótkich prostych tekstach znanych nazw, pojedynczych słów i wyrażeń
 • prostych formularzy (dot. danych osobowych)
 • krótkich, prostych tekstów, gdy obok są obrazki
 • napisów na tablicach informacyjnych (np. w domu towarowym, na parkin­gu, na ulicy)
 • prostych życzeń okolicznościowych
 • prostych wiadomości np. SMS (godzina i miejsce spotkania, termin przyjazdu)

 

MÓWIENIE 

 • przywitanie się, przedstawienie się i pożegnanie
 • prośba o powtórzenie komunikatu
 • wyrażenie prośby (np. zamówienie jedzenia i prośba o rachunek)
 • zapytanie i odpowiedź na pytanie np. Skąd pochodzisz? Czym się interesujesz? Kiedy się spotkamy?
 • umówienie się np. do kina, na kawę
 • w prosty sposób przedstawienie siebie i rodziny
 • opis dnia, weekendu, sposobu spędzania wolnego czasu, pogody

 

PISANIE  

 • wypełnienie prostego formularza
 • wypełnienie na planie swojego rozkładu zajęć
 • sporządzenie listy zakupów
 • opisanie prostymi zdaniami swojej rodziny, szkoły i zainteresowań
 • napisanie krótkiego życzenia okolicznościowego
 • napisanie krótkiej wiadomości np., SMS, e-mail (o swoich zajęciach, miejscu pobytu, planach na wieczór)
 TEMATYKA
 • Zawieranie znajomości, przedstawienie się, podawanie informacji dot. siebie i swojej rodziny
 • Narodowości - nazwy
 • Zawody – czynności zawodowe, plusy i minusy
 • Czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia, miesiące
 • Rozkład dnia, czas wolny, zainteresowania
 • Zakupy artykułów spożywczych
 • Posiłki, restauracja, kawiarnia
 • Informacje krajoznawcze wynikające z tematyki zajęć
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

CZASOWNIK


Czas teraźniejszy "Präsens"

 • "haben", "sein"
 • czasowniki słabe
 • czasowniki mocne
 • rozdzielnie złożone
 • nierozdzielnie złożone
 • modalne
 • zwrotne

Tryb rozkazujący

 

Czas przeszły "Präteritum"
(formy: „war” i  „hatte")

 

RZECZOWNIK

odmiana we wszystkich przypadkach

 • z rodzajnikiem określonym
 • z rodzajnikiem nieokreślonym
 • liczba pojedyncza i mnoga

 

PRZECZENIE

 • nein
 • nicht
 • kein

 

PRZYMIOTNIK

 • w formie nieodmiennej

 

ZAIMEK

 • osobowy
 • nieosobowy i nieokreślony ("es", "man")
 • dzierżawczy 
 • wskazujący
 • zwrotny

PRZYIMEK

 • w wyrażeniach i zwrotach (np. Ich komme aus Polen; ich gehe zum Unterricht, in die Disco, nach Hause....)
 • w wyrażeniach określających czas (np. am Montag, von ... bis, um 3 Uhr)

 

LICZEBNIK

 • główny i porządkowy (np. Ich habe 2 Schwestern./ Ich bin am 1.Oktober geboren. Er ist im 2. Studienjahr.)

 

ZDANIE

­
 • oznajmujące proste (np. Sie ist Studentin.)
 • pytające ( W-Fragen, ja/nein-Fragen)
 • przeczące (np. Nein, ich wohne nicht in Bern.)
 •  współrzędnie złożone: und, oder, aber, sondern, denn, deshalb, sonst, trotzdem
 • szyk zdania oznajmującego
 • i pytającegoPOZIOM A2E

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • prostej rozmowy na tematy codzienne
 • prostych wypowiedzi na temat wolnego cza­su, zainteresowań, ulubionych zajęć
 • najważniejszych informacji w prostych komunikatach (np. na dworcu, na lotnisku, w domu towarowym, oferty biur podróży)
 • prostych wypowiedzi dot. minionych wydarzeń
 • prostych wypowiedzi dot. marzeń i planów na przyszłość

 ­

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • prostych opisów osób, przedmiotów i miejsc
 • potrzebnych informacji np. w informatorach turystycznych, rozkładach jazdy
 • prostych opisów wydarzeń (np. relacje z podróży)
 • prostych listów dot. codziennych wydarzeń, wyjazdu, urlopu

 

MÓWIENIE

 • przedstawienie siebie i swojej rodziny
 • porozumiewanie się w prostych codziennych sytuacjach np. w sklepie, w banku, na uczelni, w biurze podróży
 • uzyskanie prostych informacji podczas podróży, np. kupić bilet, dowiedzieć się o godz. wylotu samolotu
 • zapytanie o drogę i objaśnienie drogi
 • zapytanie kogoś, jak się czuje, co mu dolega i odpowiedź na podobne pytanie
 • zaproszenie znajomych np. na urodziny, wycieczkę i uzgodnienie miejsca, czasu i planu imprezy
 • zapytanie o minione wydarzenia
 • przeprowadzenie prostej rozmowy telefonicznej (np. umówienie się)
 • prowadzenie dialogu z wyznaczonymi rolami
 • w prosty sposób opowiadanie o znanych miejscach (np. akademik, uczelnia, miasto/wieś)
 • podanie prostych przepisów na ulubioną potrawę
 • przedstawienie w prosty sposób swoich planów wakacyjnych 
 • opowiadanie o minionych wydarzeniach (np. weekend w górach)
 • opisywanie obrazków


PISANIE

 • opisywanie w prosty sposób siebie i swoich upodobań
 • przedstawienie w krótkim liście do kolegi lub koleżanki swojego mieszkania i wyjaśnienie w prosty sposób drogi do swojego domu
 • notowanie ważnych informacji dot.  zajęć na uczelni i poza nią
 • przedstawienie w krótkim tekście kolejność zdarzeń, stosując wyrażenia: zuerst, dann, endlich
 TEMATYKA
 • Rodzina, krewni, znajomi, zainteresowania
 • Przebieg dnia (m.in. zajęcia na uczelni, wydziale)
 • Opis wakacji - podróżowanie (zakwaterowanie, środki lokomocji, pogoda)
 • Życie na wsi i w mieście – plusy i minusy
 • Pytanie o drogę, lokalizacja obiektów
 • Moje miasto, mój dom
 • Zdrowie (wizyta u lekarza, zdrowy tryb życia, lekarstwa)
 • Zakupy w domu towarowym (np. prezenty, ubrania)
 • Życiorys tabelaryczny i opisowy
 • Dzieciństwo, szkoła
 • Informacje krajoznawcze wynikające z tematyki zajęć
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

­CZASOWNIK

 

Czas przeszły "Perfekt"

Czas przeszły " Präteritum"
(lista w załączniku 1)

Rekcja czasowników

(­lista w załączniku 2­

 

PRZYMIOTNIK

 • stopniowanie
 • odmiana po rodzajniku określonym i nieokreślonym, bez rodzajnika

 

PRZYIMEK

 • z celownikiem i biernikiem
 • z celownikiem
 • z biernikiem

 

ZDANIE

 • współrzędnie złożone - powtórka
 • podrzędnie złożone
 • dopełnieniowe  (dass, ob, wer, mit wem..)
 • przyczynowe (weil, da)
 • czasowe (wenn, als)
 • warunkowe (wenn)


POZIOM B1

 

 UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • najważniejszych informacji, gdy ludzie mówią o swoich doświadczeniach,
 • wspomnieniach, uczuciach i wrażeniach
 • wyrażenia obcych opinii na różne tematy
 • prostych piosenek
 • krótkich opowiadań
 • prostych informacji prasowych

 

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • tekstów opowiadających znane historie
 • istotnych informacji opisujących aktualne i znane wydarzenia
 • głównych informacji dłuższych tekstów
 • treści prostych broszur, instrukcji i  folderów
 • akcji jasno zbudowanego opowiadania
 • grafik i prostych komiksów

 

MÓWIENIE

 • udział w prostych rozmowach na znane tematy
 • wyrażanie uczuć (zdziwienie, radość) i adekwatna reakcja na nie
 • uzyskiwanie i przekazywanie ważnej informacji w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej
 • udzielanie rad i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
 • argumentowanie
 • wyrażanie życzenia, zgody lub niezgody
 • prowadzenie dialogu z wyznaczonymi rolami
 • udział w prostych rozmowach na znane tematy
 • wyrażanie uczuć (zdziwienie, radość) i adekwatna reakcja na nie
 • uzyskiwanie i przekazywanie ważnej informacji w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej
 • udzielanie rad i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
 • argumentowanie
 • wyrażanie życzenia, zgody lub niezgody
 • ­prowadzenie dialogu z wyznaczonymi rolami
 • opowiadanie o różnych wydarzeniach i komentowanie wydarzeń
 • opowiadanie o własnych doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach
 • opisywanie osoby i miejsca
 • opowiadanie w prosty sposób o wydarzeniu, opowiedzenie anegdoty lub dowcipu
 • opisanie zasłyszanej historii
 • opisanie swojego planu zajęć

 

PISANIE  

 • zapis krótkiej informacji w formie notatki (faks, e-mail, SMS)
 • napisanie prostego tekstu na znany temat
 • napisanie swojego życiorysu
 • relacjonowanie  obserwowanych wydarzeń
­
 TEMATYKA
 • Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów
 • Wspomnienia z przeszłości :
  • ważne wydarzenia, dzieciństwo
 • Problemy życia codziennego:
  • sytuacje awaryjne, korki, problemy z parkowaniem, zgubienie paszportu, bagażu, karty kredytowej, zakładanie konta w banku itp.
  • stres w pracy i w życiu rodzinnym, przyczyny i skutki, brak czasu
 • Partnerstwo:
  • konflikty, rozwiązywanie problemów (w domu i w pracy)
  • opis i charakterystyka osób (zalety i wady, wymarzony partner/partnerka, przyjaźń, miłość)
 • System kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce
  • studia, moja uczelnia (zajęcia, wykłady)
 • Informacje krajoznawcze wynikające z tematyki zajęć
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

CZASOWNIK

 • Czasy  Präteritum i Perfekt – powtórka
 • Czas  Plusquamperfekt
 • Tryb przypuszczający
  (formy grzecznościowe, wyrażenie życzenia, propozycji)
 • Konjunktiv II czasowników posiłkowych i modalnych
 • Konditional I
  (würde + bezokolicznik)
 • Rekcja
 • Bezokolicznik z "zu" i bez "zu"
 • Strona bierna (czas "Präsens", „Imperfekt”, „Perfekt”)

 

PRZYMIOTNIK

 • ­Odmiana przymiotnika – powtórka

 

ZDANIE PODRZĘDNIE ZŁOŻONE

 • dopełnieniowe – powtórka
 • przydawkowe
 • okolicznikowe czasu 
 • konstrukcje bezokolicznikowe um ... zu, statt … zu, ohne … zu

 

POZIOM B1E

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM

 

 • dyskusji, główny temat której dotyczy znanych spraw lub dziedzin
 • opowiadań obcych ludzi o swoich wrażeniach np. po obejrzeniu filmu
 • informacji dotyczących aktualnych wydarzeń
 • głównego tematu dłuższej wypowiedzi (np. monologu/dialogu w programie radiowym lub filmie)
 • treści prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe

 

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

 

 • z kontekstu znaczenia nieznanych zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest znana
 • dłuższego tekstu, jeśli dotyczy znanego wydarzenia lub dziedziny
 • głównej myśli w tekstach (z rozróżnieniem faktów i opinii)
 • opisu wrażeń, uczuć i życzeń
 • ogłoszeń (np. o pracy, kursie)
 • prostych tekstów literackich
 • tekstów popularnonaukowych

 

MÓWIENIE 

 • w uprzejmy sposób przyjęcie lub odrzucenie czyjeś propozycji 
 • w rozmowie zastąpienie nieznanego słowa wyrazem o podobnym znaczeniu 
 • udział w rozmowie lub dyskusji 
 • poprowadzenie dyskusji
 • wyrażenie przypuszczenia, nadziei i obawy
 • prowadzenie dialogu z wyznaczonymi rolami
 • przedstawienie w jasny sposób swoich marzeń, nadziei i planów 
 • przekazywanie swojej opinii na temat obejrzanego filmu 
 • przedstawienie celu swojego działania (np. celu uczenia się języka obcego) 
 • przytoczenie po kolei za pomocą słów z tekstu treści przeczytanych fragmentów 
 • zaprezentowanie przygotowanych wcześniej tematów 
 • interpretowanie statystyki


PISANIE 

 • opis aktualnych i minionych wydarzeń (np. weekend, wizyta u znajomych, wypadek, święta) 
 • list formalny i nieformalny, e-mail (zaproszenie, krótki opis rodzinnej miejscowości, trasy podróży)
 TEMATYKA
 
 • Przedstawianie się, nawiązywanie rozmowy - small talks (np. rozmowy o studiach, życiu codziennym, pogodzie, filmie itp.)
 • Praca
  • wymarzony zawód, 
  • poszukiwanie pracy,
  • podanie, życiorys,
  • rozmowa kwalifikacyjna
 • Nasze środowisko naturalne
  • ochrona środowiska,
  • zmiany klimatyczne, kataklizmy, pogoda
 • Co kraj, to obyczaj
  • zwyczaje i obyczaje w Polsce i innych krajach, (święta, Nowy Rok)
  • Savoir vivre
  • moja ojczyzna, moje miasto
 • Życie w społeczeństwie
  • konflikty pokoleniowe, wzajemna pomoc
 • Migracja i emigracja w Europie i na świecie – przyczyny, skutki
 • Europa da się lubić, polityka
 •  Informacje krajoznawcze wynikające z tematyki zajęć (np. Unia Europejska)
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 

CZASOWNIK

 • czas Futur I
 • rekcja (patrz „Studio d B1” str. 240-241)
 • powtórzenie czasów przeszłych (patrz „Studio d B1” str. 237-239)
 • strona bierna z czasownikami modalnymi
 • tryb przypuszczający c.d. (Konjunktiv II - Präteritum, Plusquamperfekt, wyrażanie nierealnego życzenia, propozycji i przypuszczenia)
 • Partizip I


PRZYIMEK 

 • przyimki z Genitiv

RZECZOWNIK


ZDANIE PODRZĘDNIE ZŁOŻONE

 • ze spójnikami wieloczłonowymi (entweder... oder, sowohl ... als auch, weder ... noch),
 • porównawcze (je ..... desto, so ... wie, als)

POZIOM B2

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • g­łównych wątków programów telewizyjnych i radiowych (np. wiadomości, reportaż, film dokumentalny)
 • akcji filmów w standardowej wersji językowej

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • krótkich, autentycznych tekstów związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami
 • głównych informacji zawartych w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych
 • głównych wątków fragmentów powieści, opowiadań w standardowej wersji językowej
 • przy wykorzystaniu obcojęzycznych materiałów językowych (słowników, encyklopedii, leksykonów)

MÓWIENIE 
 • udzielanie wskazówek, instrukcji
 • rozpoczynanie, włączanie się i aktywny udział w rozmowie lub dyskusji na tematy ogólne
 • podawanie z ograniczoną precyzją konkretnych informacji podczas rozmowy/wywiadu czy konsultacji (np. wizyta lekarska)
 • wyrażanie uczucia i komentowanie różnych zachowań, wydarzeń i reakcji
 • zwracanie się do instytucji lub organizacji z prośbą o pomoc lub radę (ambasada, konsulat, fundacja itp.)
 • wyrażanie przypuszczenia dotyczącego przeszłych i przyszłych wydarzeń (np. zakończenia filmu lub kolejności przeszłych zdarzeń)
 • przeprowadzenie krótkiej prezentacji na przygotowany wcześniej temat ogólny
 • opisanie pracy, urządzenia codziennego użytku
 • mówienie na aktualne i abstrakcyjne tematy i wyrażanie własnej opinii

PISANIE
 • sporządzenie notatki z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji (np. memo)
 • napisanie listu formalnego, podania o stypendium, praktykę i pracę
 TEMATYKA
 
 • Autoprezentacja
 • Życie studenckie, kierunek studiów, sytuacje codzienne
 • Wakacyjne podróże, cel podróży, noclegi, formy aktywności, prospekty, planowanie, wrażenia
 • Praca w czasie wakacji, własne doświadczenia
 • Piękno, własna definicja piękna
 • Dobre samopoczucie,  choroby, zdrowy tryb życia
 • Niezapomniane momenty w życiu: pozytywne i negatywne przeżycia
 • Świat przedmiotów i rzeczy, które nas otaczają
 • Prezentacja produktu, reklama
 • Współpraca, mediacja, partnerstwo w życiu osobistym i zawodowym
 • Praca, prezentacja zawodów, cechy pracowników
 • Podanie o pracę, praktykę, życiorys
 • Analiza statystyki
 • Teksty specjalistyczne
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 
CZASOWNIK (powtórka)
 • zagadnienia sprawiające problemy na zajęciach
 • Konjunktiv II
 • Passiv
 • Bezokolicznik z zu i bez zu
 • Rekcja

ZDANIE PODRZĘDNIE ZŁOŻONE (powtórka)
 • czasowe (bevor, bis, seitdem etc.)
 • przyczynowe (weil, da)
 • dopełnieniowe (ob, dass, wann, warum etc.)
 • warunkowe (wenn, falls)
 • okolicznikowe sposobu (indem, ohne dass, anstatt dass) i konstrukcje bezokolicznikowe (um  zu, ohne   zu, anstatt  zu, haben +zu+bezokolicznik, sein+zu +bezokolicznik)
 • przydawkowe
 • ze spójnikami wieloczłonowymi (entweder ...  oder, weder ... noch etc.)

PRZYMIOTNIK (powtórka)
 • Rekcja

SŁOWOTWÓRSTWO


POZIOM B2E

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • argumentów przytaczanych podczas dyskusji, która odbywa się w programie radiowym lub telewizyjnym
 • długiej rozmowy (wywiady) na różne tematy
 • toku rozumowania i argumentacji
  przytaczanej podczas dłuższego wywodu

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

 • dłuższych autentycznych tekstów związanych z własną specjalizacją i zainteresowaniami
 • tekstów literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych (np. artykułów prasowych)
 • dłuższych opowiadań lub fragmentów powieści

MÓWIENIE
 • precyzyjne wyrażanie własnej opinii, przedstawianie argumentów i ich obrona
 • przeprowadzenie wcześniej przygotowanego wywiadu z nieznaną osobą
 • streszczenie opowiadania, filmu, historii, artykułu
 • przytoczenie argumentów usłyszanych w dyskusji, rozmowie, wywiadzie
 • przeprowadzenie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z własną specjalizacją

PISANIE
 • krótkiego artykułu prasowego
 • listu formalnego np. odpowiedzi na ogłoszenie prasowe
 • CV, listu motywacyjnego
 TEMATYKA
 
 • Autoprezentacja Smalltalk
 • Praca w kraju i zagranicą, zalety i wady
 • Wybrane zawody, plany po studiach
 • Praktyka studencka, ubieganie się o praktykę,  pozyskiwanie informacji, list motywacyjny, umowa najmu
 • Natura, zjawiska przyrodnicze i pogodowe, zmiany klimatu
 • Przyroda jako inspiracja dla naukowców, zmiany w środowisku naturalnym, granice doświadczeń naukowych – szanse i zagrożenia
 • Uczucia i emocje, język ciała
 • Wiedza i umiejętności
 • Kształcenie i dokształcanie, analiza statystyki
 • Sukces i jego czynniki. 
 • Twoje mocne i słabe strony.
 • Organizowanie przyjęć i uroczystości.
 • Teksty specjalistyczne związane z kierunkiem studiów oraz słownictwo związane ze środowiskiem pracy, prezentacja firmy, e-mail z ofertą współpracy
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 
Powtórka wszystkich zagadnień gramatycznych obowiązujących na poziomie B2
 
WYRAŻENIA RZECZOWNIKOWO- CZASOWNIKOWE 
(lista w załączniku 6)


POZIOM C1

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • treści dłuższych wypowiedzi na tematy złożone
 • programów radiowych lub telewizyjnych o tematyce wykraczającej poza obszar własnych zainteresowań

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • długich i skomplikowanych tekstów (np. na tematy towarzyskie, zawodowe i akademickie)
 • długich i skomplikowanych
  tekstów specjalistycznych przy poszukiwaniu potrzebnych, szczegółowych informacji związanych z własnymi zainteresowaniami i zadaniami

MÓWIENIE
 • elastyczne i efektywne używanie języka w celach towarzyskich i zawodowych
 • wyrażanie emocji, stosowanie aluzji i żartów   
 • referowanie filmów, historii, artykułów prasowych, popularnonaukowych, naukowych i technicznych
 • przytoczenie argumentów usłyszanych w dyskusji, rozmowie, wywiadzie
 • przedstawienie i uzasadnienie własnego stanowiska
 • przeprowadzenie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z obszarem zawodowym
 • formułowanie jasnej, płynnej, poprawnej wypowiedzi, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji (np. w życiu akademickim, zawodowym, na gruncie towarzyskim)
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym w środowisku pracy

PISANIE
 • streszczenia artykułu popularnonaukowego, wykładu
 • dobrze skonstruowanego omówienia tematu, podając własne argumenty i odpowiednie przykłady
 TEMATYKA
 
 • Wymiana myśli i usług, rozwój cywilizacji, wynalazki
 • Jednostka w społeczności
 • Wpływ mediów i technologii informatycznej na życie człowieka
 • Zaangażowanie społeczne i polityczne (organizacje charytatywne, stowarzyszenia, pomoc innym, sytuacja ekonomiczna)
 • Pokolenia i generacje, narody i subkultury – konflikty oraz tendencje społeczne
 • Teksty specjalistyczne z różnych dziedzin
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 
CZASOWNIK
 • Strona bierna

PRZYIMEK
 • Przyimki z dopełniaczem
 • Odpowiedniki spójników i przyimków

SŁOWOTWÓRSTWO

STRUKTURA ZDANIA
 • Przydawka rozszerzona
 • Konstrukcja imiesłowowa jako zredukowane zdanie poboczne
 • Konstrukcje imiesłowowe z „zu“
 • Rozbudowane konstrukcje imiesłowowe

ZDANIA ZŁOŻONE
 • Spójniki: es sei denn, außer dass, je nachdem, beziehungsweise, demgegenüber, nur dass, wie…auch
 • Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe
 • Styl nominalny i werbalny


POZIOM C1E

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • treści dłuższych wypowiedzi na tematy złożone
 • programów radiowych lub telewizyjnych o różnej tematyce
 • wypowiedzi o charakterze specjalistycznym (np. wykładu lub referatu), wykraczającym poza własną dziedzinę

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • długich i skomplikowanych tekstów (również tekstów związanych z życiem zawodowym i akademickim)
 • dokumentacji technicznej (instrukcji nowych maszyn i opisów procedur (nie) dotyczących własnej specjalności)

MÓWIENIE
 • elastyczne i efektywne stosowanie języka w celach towarzyskich
 • wyrażanie emocji, stosowanie aluzji i żartów
 • porozumiewanie się w środowisku akademickim i środowisku pracy, użycie języka specjalistycznego
 • referowanie artykułów, przedstawienie wyników badań, udział w dyskusji lub w takich formach pracy grupowej jak „burza mózgów”
 • przeprowadzenie dłuższej prezentacji na tematy ogólne lub związane z obszarem zawodowym

PISANIE
 • streszczenia artykułu popularnonaukowego, wykładu
 • umiejętne wykorzystanie różnych form wypowiedzi naukowej (np. napisanie referatu, pracy licencjackiej lub magisterskiej)
 TEMATYKA
 
 • Jak być szczęśliwym? Stosunki międzyludzkie (np. między płciami, międzypokoleniowe, w środowisku pracy)
 • Odkrycia i wynalazki. Wiedza o świecie, wynikająca z wykształcenia, doświadczenia, źródeł informacji itp.
 • Pieniądze, zakupy, interesy, organizacje, instytucje
 • Globalizacja w świecie biznesu i jej wpływ na codzienne życie. Aktualne wydarzenia i problemy
 • Warunki życia ludzi (np. w różnych regionach i grupach)
 • Nowoczesny rynek pracy (mobilność, dyspozycyjność, elastyczność pracowników)
 • Teksty specjalistyczne z różnych dziedzin
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 
PRZYMIOTNIK
 • Przymiotniki złożone

TRANSFORMACJE SKŁADNIOWE

 • Przekształcanie przydawek rozszerzonych w zdania względne
 • Konkurencyjne formy strony biernej
 • Nominalizacja zdań dopełnieniowych i konstrukcji bezokolicznikowych

STYL
 • Styl nominalny i werbalny
 • Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe


 Lista załączników:

 

 

 

  

­­­
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty