Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Poziomy nauczania
 

           Studium Języków Obcych prowadzi nauczanie języków na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym, ponad średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Stopień znajomości języka dla każdego poziomu jest określony przez Radę Europy w ESOKJ.

 

Poziom

Kursy języka ogólnego z el. języka specjalistycznego

Poziom podstawowy

A1

 

A2/E

semestr drugi (egzamin)

Poziom średnio zaawansowany

(poziom samodzielności)

B1

 

B1/E

semestr drugi (egzamin)

Poziom ponad średnio zaawansowany

(poziom samodzielności)

B2

B2

B2/E

semestr drugi (egzamin)

Poziom zaawansowany

(poziom biegłości)

C1

C1

C1/E

semestr drugi (egzamin)

 

Nauczanie języków obcych jest zorganizowane w formie 60-godzinnych kursów semestralnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Naukę języków można rozpocząć zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim.

 

Kursy A2/E, B1/E, B2/E, C1/E kończą się egzaminem, którego stopień trudności jest porównywalny z poziomem egzaminu uprawniającego do uzyskania certyfikatu europejskiego; kursy A1, B1, B2, C1 kończą się zaliczeniem na ocenę. Odpowiednikiem kursu z języka ogólnego na poziomie: B2, C1 – jest kurs profilowany (np. języka nauki i techniki, języka biznesu itp.) - patrz: oferty w danym zespole językowym oraz w „Katalogu kursów ogólnouczelnianych.

Aby osiągnąć odpowiedni poziom znajomości języka, student powinien poświęcić na naukę własną przynajmniej taką samą liczbę godzin, jaką obejmuje kurs.

 

Poziomy znajomości języka: skala ogólna wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

 

POZIOM BIEGŁOŚCI

 

C2

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, może z łatwością zrozumieć wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje, pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

C1

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI

 

B2

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

B1

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

POZIOM PODSTAWOWY

 

 

A2

 

Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to, np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodzi-ny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, pros-tych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymia-ny zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

   A1

 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie, rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedz, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego, np.: miejsca, w którym mieszka; ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

Opis umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów

 

POZIOM A1 (wg systemu Rady Europy A1)

­
UMIEJĘTNOŚCI
TEMATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć­
- znane mi słowa i wyrażenia w krótkich wypowiedziach
- proste polecenia, pytania, prośby
- informacje dot. osób, numery telefonów, adresy,
  ceny, godziny
- proste pytania dot. mojej osoby i tego co robię

CZYTAM I ROZUMIEM

Potrafię zrozumieć
- prosty formularz dotyczący w krótkich prostych
tekstach znane mi pojedyncze słowa i wyrażenia
danych osobowych
- krótkie, proste teksty, gdy obok są obrazki
- napisy na tablicach informacyjnych (np. w domu towarowym, na parkingu, na ulicy)
- proste życzenia okolicznościowe
- prostą wiadomość np. SMS (godz. spotkania, przyjazdu)

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

- w prosty sposób przywitać się, przedstawić się
i pożegnać
- poprosić o powtórzenie wypowiedzi
- w prosty sposób wyrazić prośbę i podziękowanie
- zapytać i odpowiedzieć na pytanie (np. Skąd pochodzisz? Czym się interesujesz? Kiedy się spotkamy?)
- umówić się np. do kina, na kawę
- zamówić np. jedzenie, bilet

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- w prosty sposób przedstawić siebie i rodzinę
- w prosty sposób opowiedzieć np. jak wygląda mój dzień, jak spędzam wolny czas, jaka jest pogoda

PISZĘ
Potrafię
- wypełnić prosty formularz
- zanotować krótką informację
- sporządzić listę zakupów
- opisać prostymi zdaniami swoją rodzinę, szkołę i zainteresowania
- napisać krótkie życzenia okolicznościowe
- napisać krótką wiadomość np., SMS, e-mail (o tym co robię, gdzie jestem)
 
- Zawieranie znajomości, przedstawienie się, podawanie informacji dot. swojej osoby
i swojej rodziny
- Narodowości, zawody
- Czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia, miesiące
- Rozkład dnia, czas wolny, zainteresowania
- Zakupy (np. w domu towarowym)
- Posiłki, re­stauracja
­POZIOM A2/E (wg systemu Rady Europy A1+A2)
­ ­
UMIEJĘTNOŚCI
TEMATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- prostą rozmowę na tematy codzienne
- proste wypowiedzi na temat wolnego czasu, zainteresowań, ulubionych zajęć
- najważniejsze informacje w prostych komunikatach
(np. na dworcu, na lotnisku, w domu towarowym,
oferty biur podróży)
- proste wypowiedzi dot. minionych wydarzeń
- proste wypowiedzi dot. marzeń i planów na przyszłość

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- proste opisy osób, przedmiotów i miejsc
- potrzebne mi informacje np. w informatorach turystycznych, rozkładach jazdy
- proste opisy wydarzeń (np. relacja z podróży, wyjazdu)
- proste listy dot. życia codziennego

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
- przedstawić siebie i swoją rodzinę
- porozumieć się w prostych codziennych sytuacjach
np. w sklepie, w banku, na uczelni, w biurze podróży
- uzyskać prostą informację podczas podróży, np. kupić bilet, dowiedzieć się o godz. wylotu samolotu
- zapytać o drogę i objaśnić ją
- zapytać kogoś, jak się czuje, co mu dolega i odpowiedzieć na podobne pytania
- zaprosić znajomych np. na urodziny, wycieczkę
i ustalić miejsce, czas i plan imprezy
- zapytać o minione wydarzenia
- przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną
(np. umówić się)

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- w prosty sposób opowiedzieć o osobach i miejscach, które znam (np. akademik, uczelnia, moje miasto)
- przedstawić w prosty sposób swoje plany na wakacje
- opowiedzieć o minionych wydarzeniach
(np. weekend w górach)
- opowiedzieć, co widzę na obrazku

PISZĘ
Potrafię

- opisać w prosty sposób siebie i swoje upodobania
- wyjaśnić w krótkim liście, gdzie mieszkam i opisać
w prosty sposób drogę do mojego domu
- zanotować ważne dla mnie informacje dot. moich zajęć na uczelni i poza nią przedstawić w krótkim tekście kolejność zdarzeń (najpierw, potem, w końcu)
- Rodzina, krewni, znajomi, zainteresowania
- Życiorys tabelaryczny
i opisowy
- Przebieg dnia (m.in. zajęcia na uczelni, wydziale)
- Mieszkanie, akademik
- Zakupy w domu towarowym (np. upominki)
- Opis miasta, pytanie o drogę, lokalizacja obiektów
- Zdrowie (wizyta u lekarza, zdrowy tryb życia, apteka)
- Podróżowanie (biuro podróży, zakwaterowanie, dworzec, lotnisko
­

 POZIOM B1 (wg systemu Rady Europy A2 + B1)

 

UMIEJĘTNOŚCI
T­EMATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- najważniejsze informacje, gdy ludzie mówią o swoich doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach
- zrozumieć, gdy ludzie wyrażają swoje opinie na jakiś temat
- główny wątek filmu, główne informacje radiowe i telewizyjne dotyczące aktualnych wydarzeń, jeśli prezenter mówi wyraźnie i powoli
- zrozumieć sens prostych piosenek
- krótkie opowiadanie

CZYTAM I ROZUMIEM

Potrafię
- zrozumieć proste teksty opowiadające znane mi historie
-zrozumieć istotne informacje opisujące aktualne i znane
mi wydarzenia
- wskazać w pobieżnie przeczytanym tekście informacje na temat tego, kto co zrobił,
gdzie i kiedy
- zrozumieć proste broszury (np. folder)
- zrozumieć akcję jasno zbudowanego opowiadania

MÓWIĘ - ROZMAWIAM

Potrafię
- prowadzić prostą rozmowę na znane mi tematy
- porozumieć się w większości sytuacji
w czasie podróży
- wyrazić uczucia (zdziwienie, radość)
i zareagować na nie
- uzyskać i przekazać ważną dla mnie informację
w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- opowiedzieć o różnych wydarzeniach
i skomentować je
- opowiedzieć o moich doświadczeniach, uczuciach
i wrażeniach
- przedstawić główny wątek filmu i opinię
na jego temat
- opowiedzieć w prosty sposób
o wydarzeniach, opowiedzieć np. anegdotę

PISZĘ
Potrafię
- zapisać informację w formie notatki
(faks, e-mail, SMS)
- napisać prosty tekst na znany mi temat
- napisać swój życiorys
- zrelacjonować wydarzenia, których byłem/am świadkiem
 
- Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów
- Studia, moja uczelnia (zajęcia, wykłady)
- Jak mieszkają studenci (akademik, stancja, poszukiwanie mieszkania)
- Opis i charakterystyka osób (zalety i wady, wymarzony partner/partnerka, przyjaźń, miłość)
- Wspomnienia z przeszłości (ważne wydarzenia, dzieciństwo)
- Zwyczaje (np. święta, ślub w Polsce
i w innych krajach)
- Podróże turystyczne i służbowe - hotel, camping - pogoda- informacja o warunkach na drodze (korki, objazdy)- zwiedzanie zabytków (np. zabytki mojego miasta) - sytuacje awaryjne, zgubienie paszportu, bagażu
- Aktualności w Polsce i na świecie
­POZIOM B1/E (wg systemu Rady Europy B1+)

 

UMIEJĘTNOŚCI
TEMA­TYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- główny temat dyskusji, która odbywa się w mojej obecności i dotyczy znanych mi spraw lub dziedzin
- gdy ludzie opowiadają o swoich wrażeniach np. po obejrzeniu filmu lub programu telewizyjnego
- istotne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń
- akcje filmu, treść dłuższego opowiadania
- treść prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię
- zrozumieć z kontekstu znaczenie nieznanych
mi zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest mi znana
- zrozumieć dłuższy tekst, jeśli dotyczy znanego
mi wydarzenia lub dziedziny
- odróżnić w tekstach informacje ogólne (fakty) od opinii
- zrozumieć opis wrażeń, uczuć i życzeń
- zrozumieć interesujące mnie ogłoszenia
(np. o pracy, kursie)

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

- w uprzejmy sposób przyjąć czyjąś propozycję
- w rozmowie zastąpić nieznane mi słowo wyrazem
o podobnym znaczeniu
- wziąć udział w rozmowie lub dyskusji

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- przedstawić w jasny sposób swoje marzenia, nadzieje
i plany
- przekazać swoja opinię na temat obejrzanego filmu
- przedstawić jasno cel swojego działania
(np. dlaczego uczę się j. obcych)
- przytoczyć po kolei za pomocą słów z tekstu treść przeczytanych fragmentów
- zaprezentować przygotowany wcześniej temat

PISZĘ
Potrafię
- sporządzić krótkie, proste opisy obecnych i minionych wydarzeń (np. weekend, wizyta u znajomych)
- potrafię sformułować krótki list, e-mail
(zaproszenie, krótki opis rodzinnej miejscowości,
trasy podróży)
- Przedstawianie się, nawiązywanie rozmowy - small talks (np. rozmowy o studiach, życiu codziennym, filmie itp.)
- Studia - uczelnia, wydział, studia zagranicą, wypełnianie formularzy, zakładanie konta w banku
- Moja ojczyzna, region, miejscowość z której pochodzę, moje wrażenia z zagranicy (wakacje, studia, kursy, praktyki)
- Praca - poszukiwanie pracy, podanie, życiorys, interesujące zawody)
- Konflikty, rozwiązywanie problemów
(w domu i w pracy)
- Nasze środowisko naturalne
- Świat mediów i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej
- Moje ulubione czasopismo, interesująca książka, audycja telewizyjna
- Aktualności w Polsce i na świecie Prezentacja, referat
­

POZIOM B2 (wg systemu Rady Europy B1+B2)

 

UMIEJĘTNOŚCI
T­EMATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- główne wątki programów telewizyjnych
i radiowych (np. wiadomości, reportaż, film dokumentalny)
- akcje filmów w standardowej wersji językowej

CZYTAMI I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- krótkie, autentyczne teksty związane z własną specjalizacją i zainteresowaniami
- główne informacje zawarte w tekstach literackich, specjalistycznych i popularnonaukowych
- główne wątki fragmentów powieści, opowiadań
w standardowej wersji językowej
- potrafię korzystać z obcojęzycznych materiałów językowych (słowniki, encyklopedie, leksykony)

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
- udzielać wskazówek, instrukcji
- potrafię rozpocząć, włączyć się i brać aktywny udział
w rozmowie lub dyskusji na tematy ogólne
- podawać z ograniczoną precyzją konkretne informacje podczas rozmowy/wywiadu czy konsultacji
(np. wizyta lekarska)
- wyrażać uczucia i komentować różne zachowania, wydarzenia i reakcje
- zwrócić się do instytucji lub organizacji z prośbą
o pomoc lub radę (ambasada, konsulat, fundacja itp.)

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- wyrazić przypuszczenie dotyczące przeszłych
i przyszłych wydarzeń (np. zakończenia filmu lub kolejności przeszłych zdarzeń)
- przeprowadzić krótką prezentację na przygotowany wcześniej temat ogólny
- opisać pracę, urządzenia codziennego użytku
- mówić na aktualne i abstrakcyjne tematy i wyrażać swoją opinię

PISZĘ
Potrafię
- sporządzić notatki z dłuższych wypowiedzi, wywiadów, dyskusji (np. memo)
- napisać list formalny, podanie o stypendium, praktykę
i pracę
- opisać wydarzenie, film - napisać krótką recenzję
- Człowiek - cechy charakteru, otoczenie, zainteresowania
- Człowiek - precyzyjne opisanie uczuć, emocji
- Praca zawodowa - zasięganie informacji
- Miasta w krajach obcojęzycznych i w Polsce - prezentacja ciekawej miejscowości
- Media i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej (radio, telewizja, internet)
- Języki obce - jak się uczyć najskuteczniej
- Przyszłość i przeszłość człowieka
i cywilizacji
- Rozwój cywilizacyjny; wynalazki, osiągnięcia technologiczne człowieka
- Aktualności w Polsce i na świecie
- Prezentacja, referat
­

POZIOM B2/E

 

UMIEJĘTNOŚCI
TEM­ATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- argumenty przytaczane podczas dyskusji, która odbywa się w mojej obecności, w programie radiowym lub telewizyjnym
- śledzić ze zrozumieniem długie rozmowy (wywiady)
na różne tematy
- śledzić ze zrozumieniem tok rozumowania i argumentację przytaczaną podczas dłuższego wywodu
- fragmenty sztuk teatralnych i słuchowisk literackich

CZYTAMI I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
- dłuższe autentyczne teksty związane z własną specjalizacją i zainteresowaniami
- teksty literackie, specjalistyczne i popularnonaukowe (np. artykuły prasowe)
- fragmenty sztuk teatralnych; dłuższe opowiadania lub fragmenty powieści

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię

- precyzyjnie wyrażać własną opinię, przedstawiać argumenty i bronić ich
- przeprowadzić wcześniej przygotowany wywiad
z nieznaną osobą

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- streścić opowiadanie, film, historię, artykuł
- przytoczyć argumenty usłyszane w dyskusji, rozmowie, wywiadzie
- przeprowadzić dłuższą prezentację na tematy ogólne lub związane z moją specjalizacją

PISZĘ
Potrafię
- napisać krótki artykuł prasowy
- napisać CV, list motywacyjny
- napisać list formalny np. odpowiedź na ogłoszenie prasowe
- zwyczaje i tradycje narodowe
- szok kulturowyˇ tajemnice
i niewytłumaczalne zjawiska np. UFO
- współzawodnictwo
i rywalizacja w pracy
- emigracja - jej przyczyny
i skutki
- sława i sukces zawodowy
- inne tematy związane
z aktualnymi wydarzeniami
i problemami

­

POZIOM C1 (wg systemu Rady Europy C1)

 

UMIEJĘTNOŚCI
TE­MATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć

- treść dłuższych wypowiedzi na tematy abstrakcyjne
i złożone
- program radiowy lub telewizyjny o tematyce
wykraczającej poza moją dziedzinę

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię
- zrozumieć długie i złożone teksty (np. z życia akademickiego, zawodowego, teksty literackie)
- przeglądać długie i skomplikowane teksty (niezależnie od tego czy dotyczą mojej specjalności czy nie) znajdując potrzebne, szczegółowe informacje

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
- elastycznie i efektywnie używać języka w celach towarzyskich
- wyrażać emocje, stosować aluzje, żartować

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- jak B2
- sformułować jasną, płynną, dobrze skonstruowaną wypowiedź, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji (np. w życiu akademickim, zawodowym, na gruncie towarzyskim)

PISZĘ
Potrafię
- napisać streszczenie artykułu popularnonaukowego, wykładu
- pisać dobrze skonstruowane spójne teksty, podając własne argumenty i odpowiednie przykłady
- życie codzienne w różnych epokach historycznych
- media (np. czytanie książek,
a oglądanie telewizji, cenzura)
- precyzyjne opisanie uczuć, emocji i charakteru
- stereotypy dotyczące narodów
i subkultur
- rozwój cywilizacyjny; wynalazki, osiągnięcia technologiczne człowieka
- rozmowy dotyczące polityki
i sytuacji ekonomicznej
­

POZIOM C1/E (wg systemu Rady Europy C1)

 

UMIEJĘTNOŚCI
TEM­ATYKA
SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
ˇ wypowiedzi języka mówionego, nawet wtedy,
gdy nie są one zbudowane w sposób przejrzysty
ˇ program radiowy lub telewizyjny o tematyce wykraczającej poza moją dziedzinę oraz filmy w wersji oryginalnej
ˇ treść wykładów, dyskusji z mojej dziedziny

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię
- jak w C1
- rozumieć każdego rodzaju korespondencję
- rozumieć specjalistyczne artykuły i dłuższe instrukcje techniczne

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
- jak C1
- formułować precyzyjnie myśli i opinie
- uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówcy

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
- jak C1
- przedstawić w sposób jasny i szczegółowy zadany temat

PISZĘ
Potrafię
- jak C1
- sformułować różne rodzaje tekstu w stosownym stylu w zależności od adresata tekstu
- wiedza o świecie, wynikająca
z wykształcenia, doświadczenia, źródeł informacji itp.
- miejsca, instytucje, organizacje
- społeczeństwo i kultura
- warunki życia ludzi
(np. w różnych regionach
i grupach)
- stosunki międzyludzkie
(np. między płciami, międzypokoleniowe, w pracy)
- system wartości, poglądów
i postaw w różnych dziedzinach życia (np. w kulturze, historii, religii)
- aktualne wydarzenia i problemy
­

 Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 15:05
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty