Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Egzamin centralny | Certyfikat ACERT na kursie B2E/C1E
 

Zasady wydawania certyfikatu ACERT poświadczającego znajomość języka obcego

 1. ACERT  jest  Akademickim Certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego, wydawanym przez Studium Języków Obcych (SJO) Politechniki Wrocławskiej.
 2. Poziom znajomości języka konieczny do otrzymania ACERTU nie może być niższy niż poziom B2E.
 3. Poziomy znajomości języka oraz zasady przeprowadzania egzaminu centralnego są przedstawione w załączniku nr 2 do ZW oraz udostępnione studentom na stronie internetowej www.sjo pwr.wroc.pl
 4. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013, doktoranci i pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz osoby spoza Uczelni mogą przystąpić do egzaminu certyfikatowego i uzyskać certyfikat ACERT po uiszczeniu opłaty uregulowanej Pismem Okólnym w sprawie cennika usług świadczonych przez Studium Języków Obcych.
 5. Certyfikat ACERT zawiera dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL i nr indeksu (w przypadku studentów i doktorantów)  oraz ocenę ogólną z egzaminu z danego języka, jak również  procentowe oceny cząstkowe, uzyskane z poszczególnych sprawności językowych.
 6. Dokument jest sporządzony na papierze zadrukowanym dwustronnie tzw. giloszem oraz zaopatrzony z lewej strony w logo Politechniki Wrocławskiej, a z prawej w logo SJO oraz poniżej, centralnie umieszczoną nazwę certyfikatu ACERT.
 7. Dokument jest podpisany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (kierownika odpowiedniego zespołu językowego) oraz przez Dyrektora SJO.
 8. Każdy certyfikat otrzymuje kolejny numer z rejestru certyfikatów, prowadzonego przez pracownika, wyznaczonego przez dyrektora SJO.
 9. Certyfikat jest drukowany dwustronnie, w języku polskim i angielskim.
 10. Certyfikat wydawany jest na podstawie wniosku złożonego w SJO (w pokoju 406) nie później niż w ciągu roku kalendarzowego od zdania egzaminu. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej SJO lub w sekretariacie Studium.
 11. Odbioru certyfikatu należy dokonać osobiście poświadczając odbiór dokumentu w rejestrze certyfikatów.
 12. Duplikaty są wydawane odpłatnie w cenie ustalanej przez Dyrektora Studium, nie wyższej jednak niż koszt wykonania certyfikatu.
 13. Zasady dotyczące odpłatności za wydanie certyfikatu ACERT nie mają zastosowania w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013.

Dokumenty do pobrania:Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 13:19
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty